Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartal 2013

Budżet na rok 2013 przyjęty został dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/223/12 na kwotę:

-     dochody         -        35 116 556, 86 zł,

-     wydatki          -        34 458 625, 55 zł.

Nadwyżka, która powstał w budżecie gminy wynosi 657 931, 31 i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 września 2013 r. wynosi:

- plan dochodów - 38 281 138, 09 zł,

- wykonanie dochodów - 22 453 543, 58 , co stanowi 59 % planu,

natomiast:

- plan wydatków - 41 611 461, 48 ,

- wykonanie wydatków - 22 761 201, 44, co stanowi 55 % planu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14 558 335, 34 , co stanowi 38 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 14 379 979, 19 oraz zobowiązania
z tytułu dostaw i usług na kwotę 178 356, 15 (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości307 657, 86 zł, który został pokryty przychodami z kredytu.

 

 

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 30 września 2013 r.

w zł

Nazwa

Dochody

%

Wydatki

%

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

412 106, 80

412 106, 80

100

456 716, 80

428 168, 36

94

Transport i łączność

2 365 619, 06

207 188, 10

9

3 448 286, 11

453 044, 69

13

Turystyka

76 532, 75

-

-

98 680, 25

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

766 794, 50

184 564, 98

24

156 662, 00

108 592, 25

69

Działalność usługowa

13 414, 00

12 731, 51

95

174 000, 00

86 465, 01

50

Administracja publiczna

164 381, 57

134 084, 81

82

3 927 105, 60

2 889 797, 24

74

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

1 548, 00

1 161, 00

75

1 548, 00

746, 55

48

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

332 983, 53

33 770, 00

10

557 032, 00

385 465, 37

69

Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7 299 199, 29

5 403 814, 37

74

-

-

-

Obsługa długu publicznego

-

-

-

950 000, 00

456 269, 84

48

Różne rozliczenia

12 051 702, 11

9 731 426, 28

81

129 929, 29

56 478, 54

43

Oświata i wychowanie

286 450, 41

171 486, 99

60

9 419 879, 84

6 835 551, 79

73

Ochrona zdrowia

-

-

-

151 629, 58

112 218, 57

74

Pomoc społeczna

5 807 641, 00

4 587 825, 00

79

7 275 940, 00

5 477 238, 07

75

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

396 651, 70

301 900, 90

76

402 097, 31

253 108, 22

63

Edukacyjna opieka wychowawcza

207 767, 00

207 767, 00

100

632 073, 28

471 770, 54

75

Gosp. komunalna i ochrona środowiska

516 443, 00

235 722, 05

46

1 159 371, 00

559 373, 00

48

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

402 139, 55

42 079, 97

10

1 638 220, 48

1 424 359, 46

87

Kultura fizyczna

7 179 763, 82

785 913, 82

11

11 032 289, 94

2 762 553, 94

25

Razem:

38 281 138, 09

22 453 543, 58

59

41 611 461, 48

22 761 201, 44

55

 

 

Dochody gminy Płoty na 30 września 2013 r.
(wg poszczególnych źródeł)

w zł

Źródła dochodów

Wykonanie dochodów

  • Dochody własne

6 817 886, 38

  • Dochody majątkowe

346 193, 97

  • Dotacje

5 325 227, 61

  • Subwencje

9 648 545, 00

  • Środki pochodzące z budżet UE

315 690, 62

Ogółem:

22 453 543, 58

 

Wydatki gminy Płoty na 30 września 2013 r.
(wg poszczególnych rodzajów)

w zł

Rodzaje wydatków

Wykonanie wydatków

  • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8 438 712, 58

  • Wydatki rzeczowe

9 317 497, 97

  • Wydatki majątkowe

3 946 716, 36

  • Związane z realizacją projektów Unijnych

1 058 274, 53

Ogółem:

22 761 201, 44

 

Opracował: Skarbnik Gminy - Elżbieta Charkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 25-10-2013 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 25-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 25-10-2013 12:42