Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Wybory uzupełniające ławników dla Sądu Rejonowego w Gryficach 2013

Wybory uzupełniające ławników dla Sądu Rejonowego w Gryficach

 

W związku ze zmniejszeniem się w czasie kadencji liczby ławników wybranych w Gminie Płoty do Sądu rejonowego w Gryficach orzekających w sprawach rodzinnych informujemy, że odbędą się wybory uzupełniające ławników. Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane do 15 listopada 2013 r.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie,

 • jest nieskazitelnego charakteru,

 • ukończył 30 lat,

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 • nie przekroczył 70 lat,

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 • duchowni,

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej

 • funkcjonariusze Służby Więziennej,

 • radni gminy, powiatu i województwa.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego.

 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.

 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

 5. Dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 18-10-2013 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-10-2013 09:05