Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Płotach

Regulamin

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płotach

 

1.       Regulamin określa sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Płotach (zwanego dalej PSZOK).

2.       PSZOK w Płotach czynny jest w następujących dniach i godzinach:

a)       w dni robocze – w godz. od 07:00 do 19:00

b)       w soboty w godz. od 12:00 do 16:00

c)       w niedziele i święta – nieczynny.

3.       W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów do PSZOK może być okresowo wstrzymane.

4.       Do PSZOK przyjmowane będą tylko i wyłącznie odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, na których zamieszkują mieszkańcy
i mieszkańców tych nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające odpady na tych nieruchomościach, w tym m.in.:

4.1. tworzywa sztuczne,

4.2. metale,

4.3. opakowania wielomateriałowe,

4.4. szkło,

4.5. papier i tektura,

4.6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

4.7. odpady zielone,

4.8. odpady budowlane i rozbiórkowe,

4.9. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

4.10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4.11. zużyte baterie i akumulatory,

4.12. zużyte opony,

4.13. odzież i tekstylia.

4.14. przeterminowane leki i chemikalia

5.       Osoba (podmiot) przekazujący odpady do PSZOK zobowiązany jest do podania w szczególności swojego imienia i nazwiska oraz adresu nieruchomości, z której odpady pochodzą. Ponadto zostaną przyjęte od osoby dostarczającej odpady po okazaniu dokumentu potwierdzającego jej zamieszkanie w danej nieruchomości (np. dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp.)

6.       Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone.

7.       Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informacje o rodzaju odpadu.

8.       Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są w zielonych workach foliowych o pojemności 120 l. W wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą PSZOK odpady mogą być dostarczane w inny sposób, określany przez obsługę PSZOK.

9.       Na terenie PSZOK odpady wymieniane w punkcie 4 gromadzone są selektywnie w szczelnych, zamykanych pojemnikach (beczkach, kontenerach), paletach, itp. przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów oraz w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i dla środowiska .

10.    Pojemniki na odpady znajdujące się w PSZOK opisane są rodzajem zbieranego odpadu.

 

10.1 Tworzywa sztuczne

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.2 Metale

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.3 Opakowania wielomateriałowe

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.4.1 Szkło opakowaniowe

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.4.2 Szkło budowlane

PSZOK ul. Koszalińska (przy oczyszczalni)

10.5. Papier i tektura (makulatura

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.6. Odpady ulegające biodegradacji (w tym

         opakowania)

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.7 Odpady zielone

PSZOK ul. Koszalińska (przy oczyszczalni)

10.8 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

PSZOK ul. Koszalińska (przy oczyszczalni)

10.9 Gruz ceglany

PSZOK ul. Koszalińska (przy oczyszczalni)

10.10 Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego,

          odpadowych materiałów ceramicznych i

          elementów wyposażenia

PSZOK ul. Koszalińska (przy oczyszczalni)

10.11 Odpady wielkogabarytowe (w tym meble)

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.12 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.13 Zużyte baterie i akumulatory

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

10.14 Zużyte opony

PSZOK ul. Koszalińska (przy oczyszczalni)

10.15 Odzież i tekstylia

PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

 10.16 Przeterminowane leki i chemikalia

 PSZOK ul. I Armii Wojska Polskiego 8

 

11.    Do PSZOK przyjmowane są odpady dostarczane w sposób umożliwiający ich selektywnie odebranie zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w punkcie 10.

12.    Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z Regulaminem.

13.    Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, których ilość lub waga:

a)       przekracza wielkości określone w § 1 ust. 6 Uchwały Nr XXVIII/266/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. Woj. Zach.-pom. z dnia 10 czerwca 2013 r. poz. 2263) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub

b)       wskazuje, że nie pochodzą z danej nieruchomości zamieszkałej z terenu Gminy Płoty.

14.    Jeżeli właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Płoty, mieszkańcy tych          nieruchomości oraz inne osoby wytwarzające odpady na tych nieruchomościach wytworzą odpady równe lub   przewyższające ilości lub wagi, o których mowa w pkt. 13 i zamierzają dostarczyć je do PSZOK, zobowiązani są do uzgodnienia tego faktu  z obsługą PSZOK minimum na 2 dni robocze przed planowanym dostarczeniem odpadów do PSZOK.

15.    Osoba dostarczająca odpady do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszczenia w poszczególnych                                            pojemnikach we własnym zakresie.

16.    Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest formularzem przyjęcia odpadów.

17.    Dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

18.    Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

   18.1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,

   18.2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności palenia papierosów i nie używania źródeł otwartego ognia,

   18.3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń.

   18.4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-08-2013 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-08-2013
Ostatnia aktualizacja: - 12-08-2013 12:45