Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

GMINY PŁOTY

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1)o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2)o odpadach,

3)o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

4)o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

5)o ochronie zwierząt.

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 13, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez prowadzenie selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:

1) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,

2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

3) drewno oraz opakowania z drewna,

4) metale oraz opakowania z metali,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) zmieszane odpady opakowań,

7) szkło oraz opakowania ze szkła,

8) tekstylia oraz opakowania z tekstyliów,

9) odzież,

10) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

11) odpady zielone,

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) przeterminowane leki i chemikalia,

14) zużyte baterie i akumulatory,

15) powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe,

16) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

17) zużyte opony,

18) pozostałe odpady z gospodarstwa domowego niewymienione w pkt 1 - 17.

2.  Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 2 i 7 należy zbierać i odbierać selektywnie;

3.  Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, 10 i 11 należy zbierać i odbierać łącznie;

4.  Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 5, 6 i 18 należy zbierać i odbierać łącznie;

5.  Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt. 8 i 9 należy zbierać i odbierać łącznie,

6.  Odpady komunalne, o których mowa  w ust. 1 pkt.  4, 13, 14, 16 i 17 należy zbierać i odbierać selektywnie;

7.  Zebrane odpady komunalne, o których mowa w ust.1 pkt. 12 będą odbierane dwa razy w roku: wiosną i jesienią wg określonego harmonogramu podanego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płotach, tablicach ogłoszeń w Urzędzie i tablicach informacyjnych sołectw z terenu gminy;

8.  Odpady o których mowa w ust.1, z wyłączeniem odpadów wymienionych w pkt. 12 i 15, należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3.

9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej Ustawą,

10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w należytym porządku placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku.

11. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.

12. Właściciel nieruchomości, prowadzący działalność gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej, zobowiązany jest do:

1) zapewnienia wystarczającej ilości pojemników na odpady komunalne, przeznaczonych do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby klientów;

2) opróżniania pojemników, o których mowa w pkt.1, z częstotliwością określoną  w rozdziale 4.

13. Od właścicieli nieruchomości ponoszących opłaty za wywóz odpadów wg stawek za odpady niesegregowane należy:

1)    odpady komunalne, o których mowa w pkt. 1 – 11 i 18, należy zbierać i odbierać łącznie,

2)    odpady komunalne, o których mowa w pkt. 12 – 17 należy zbierać i odbierać selektywnie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu osobowego przystosowanego do przewozu maksymalnie 7 osób,

2) uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego

3) dokonywania tych czynności przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

2) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

3) uchylony rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego

 

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 5. 1.Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, w szczególności poprzez:

1) wyznaczanie miejsc na ustawianie pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, umożliwiających ich segregację;

2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstałych na terenie nieruchomości;

3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności określonej w ust. 3, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust.4.

3. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów, określonej w rozdziale 4 o pojemności wynoszącej minimum:

1) 0,03 m³ na 1 mieszkańca;

2)0,01 m³ na 1 dziecko/ucznia/studenta/pracownika w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych;

3)0,01 m³ na 1 łóżko oraz na każdego pracownika w motelach, pensjonatach, internatach;

4)0,12 m³ na każdych 10 pracowników w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;

5)0,01 m³ na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

6)0,12 m³ w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych;

7)0,01 m³ na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;

8)0,01 m³ na 1 pracownika w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt.7;

9)0,01 m³ na 1 pracownika w urządzonych targowiskach.

4. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

1)kosze uliczne o pojemności od 0,03 m³ do 0,05 m³,

2)pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

3)worki o pojemności 120 l,

5. Pojemniki, o których mowa w ust.4 powinny być wykonane z materiału trwałego, a ich konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie.

6. Na pojemnikach, o których mowa w ust.4 pkt. 2 umieszcza się w widocznym miejscu napis:

1)NIESEGREGOWANE” - w przypadkupojemnika na odpady, o których mowa w § 8 ust.1;

2)„ZMIESZANE” - w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa w §  8 ust.2;

3)„BIODEGRADOWALNE” - w przypadku pojemnika na odpady, o którym mowa w § 8 ust.3. Dopuszcza się możliwość zbierania odpadów biodegradowalnych w workach koloru zielonego

7. Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w sposób uniemożliwiający pylenie oraz przekazywać przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenie na odbiór i transport odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

8. W miejscach publicznych (drogi, publiczne, chodniki, place, parki, zieleńce, przystanku autobusowe itp.) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 0,03 m³.

9. Selektywnie zbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające na danej nieruchomości należy wystawiać do odbioru w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników do zbierania odpadów komunalnych, wg harmonogramu określonego w § 3 ust. 1 pkt 7.

10. Papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, szkło oraz opakowania ze szkła należy gromadzić w:

1)  specjalnych pojemnikach zlokalizowanych we wskazanych miejscach;

2)  specjalnym pojemniku zlokalizowanym w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK).

11. Zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w:

1)  specjalnych pojemnikach ustawionych w placówkach oświatowych oraz innych obiektach użyteczności publicznej;

2)  specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii lub akumulatorów;

3)  specjalnym pojemniku zlokalizowanym w PSZOK.

12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zbierany będzie:

1)  w punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Płoty,

2)  w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości nie większej, niż ilość kupionego nowego sprzętu.

3)  specjalnym pojemniku/pomieszczeniu zlokalizowanym w PSZOK.

13. Właściciel nieruchomości, na terenie której powstają odpady: drewno oraz opakowania z drewna, jak i – w wyniku pielęgnacji zieleni – odpady zielone, zobowiązany jest do ich zbierania w pojemnikach służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub w workach, o których mowa w ust. 6 pkt 3.  Z obowiązku zwolnione są osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.

14. Metal oraz opakowania z metali, tekstylia oraz opakowania z tekstyliów, odzież, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych osób fizycznych i zakładach należy gromadzić w specjalnych pojemnikach zlokalizowanych w PSZOK. Ponad to przeterminowane leki mogą być gromadzone w specjalnych pojemnikach we wskazanych aptekach i placówkach medycznych i weterynaryjnych

15. Lokalizacja miejsc, o których mowa w ust. 10, aptek i placówek medycznych i weterynaryjnych przyjmujących przeterminowane leki oraz lokalizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Płotach, tablicach ogłoszeń w Urzędzie i tablicach informacyjnych sołectw z terenu gminy;

 

 

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania  nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku możliwości podłączenia do takiej kanalizacji – do szczelnego zbiornika (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest do korzystania z usług, w zakresie odbioru odpadów komunalnych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płoty.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.

§ 8.1. Odbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością uzależnioną od pojemności pojemnika na odpady komunalne, w którym będą zbierane wg harmonogramu ustalonego z odbierającym odpady, jednak nie rzadziej, niż 1 raz na 2 tygodnie .

2. Odbieranie od właściciela nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych frakcji: opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowań i pozostałe odpady z gospodarstwa domowego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. s, będzie prowadzone z częstotliwością uzależnioną od pojemności pojemnika na odpady komunalne, w którym będą zbierane wg harmonogramu ustalonego z odbierającym odpady, jednak nie rzadziej, niż 1 raz w miesiącu.

3. Odbieranie od właścicieli nieruchomości selektywnie zbieranych odpadów komunalnych frakcji: drewno oraz opakowania z drewna, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające  biodegradacji i odpady zielone będzie prowadzone z częstotliwością uzależnioną od pojemności pojemnika na odpady komunalne, w którym będą zbierane wg harmonogramu ustalonego z odbierającym odpady, jednak nie rzadziej, niż 1 raz na 2 tygodnie.

4.Opróżnianie pojemników do zbierania odpadów, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt.1 powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

5. W przypadku placówek handlowo – usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

6. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane w/w imprezą).

§ 9.1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych przez uprawniony do tego podmiot. (zdanie drugie uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego)

2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika zwłaszcza wynikających z jego przepełnienia, a w przypadku zbiorników bezodpływowych, ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych.

§ 10. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać  powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

Rozdział 5

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 11.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed  zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed  zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.

§ 12.1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:

1) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.).  Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników.

2) Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi (smyczy) i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem.

2. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem. Zabrania się zwalniać z uwięzi psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

3. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką, o której mowa w ust.5.

4. Psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, muszą mieć nałożony kaganiec, również pozostając na uwięzi.

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice (część druga zdania uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego)

 

Rozdział 6

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

 z produkcji rolniczej

 

§ 13.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jako takie.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.

3. Na  pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1)  posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn. zmian.),

2)  wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

 

Rozdział 7

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji

 

§ 14.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeb, deratyzacji na terenie nieruchomości.

2. W razie konieczności Burmistrz Płotów w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Płoty termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

Postanowienia Rozdziału 8 zostały uchylone rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-07-2013 15:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2013 15:31