Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:

1. Akt notarialny.

2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych.

3.Wypis z rejestru gruntów.

4. Podanie o ulgę.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 14 w godzinach: 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku lub w pokoju Nr 24

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM w Płotach w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).

Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

2. Ulga inwestycyjna przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na:

a) modernizację lub budowę budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska

b) zakup i zainstalowanie deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę, urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii.

Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu. Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

3.Przy opodatkowaniu gospodarstw rolnych:

a) żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie wojskowe,

b) osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej,

przysługuje ulga w wysokości

¨ 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego

¨ 40% -jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu

Podstawa prawna - art. 13 a ustawy jak w punkcie 1

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatkowy - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat od osób fizycznych.

 

 

Podstawa prawna:

¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ) ¨ Uchwała Nr XXII/224/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia obniżonej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Płoty na 2009 rok.

Cena skupu 1 kwintala żyta stanowiąca podstawę do obliczania podatku rolnego na 2012 rok została obniżona do wysokości 62 zł.

 

Uwagi:

A. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

¨ Podstawa prawna - art. 67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U z 2005r.. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM lub w Referacie Podatkowym pokój nr 24

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29.01.1999 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

C. Podatek rolny można umorzyć w związku z ważnym interesem podatnika.

¨ Podstawa prawna – art.67a i 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek z uzasadnieniem o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu lub w Referacie Podatkowym pok.nr 24 po terminie płatności podatku

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku nieuregulowania należności w wyznaczonym terminie, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

E. Terminy płatności podatku rolnego - wymienione w decyzji podatkowej:

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów), w kasie UM, pok. nr 9 lub na konto Urzędu Miejskiego.

BS Wolin o/Płoty - 27 9393 1023 3900 0257 2000 0040

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-02-2013 13:27