Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Podatek rolny od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy tj. złożyć deklarację w sprawie podatku rolnego oraz dołączyć:

1. Akt notarialny, wypis z KRS-u

2. Umowę dzierżawy gruntów rolnych

3. Wniosek o ulgę ( jeśli przysługują ).

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr14 w godzinach: 7:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku lub w Referacie Podatkowym pok. nr 24.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu podania o ulgę wystawiana jest decyzja.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie, UM w Płotach w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi:

1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100 ha.- podstawa prawna art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami ).

Przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego, w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga.

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.

Podstawa prawna - art. 13 ustawy - jak w punkcie 1.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Kierownik Referatu Podatkowego Grażyna Kasprzak

 

Podstawa prawna:

¨ Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami )

¨ Uchwała X/108/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia obniżonej ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Płoty na 2012 rok.

 

Uwagi:

A. Wysokość podatku rolnego określa samodzielnie podatnik w złożonej deklaracji

B. Klasa V i VI są ustawowo zwolnione z podatku rolnego

C. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

¨ Podstawa prawna - art. 67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (tj. Dz.U. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM lub w Referacie Podatkowym pok. nr 24.

¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29.01.1999 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

D. Podatek rolny można umorzyć. ¨ Podstawa prawna – art.67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tj. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu lub w Referacie Podatkowym pok. nr 24 po terminie płatności podatku

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

E. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Gryficach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

F. Terminy płatności podatku rolnego określa art. 6 a ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity - Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zmianami )

I rata - do 15 marca każdego roku

II rata - do 15 maja każdego roku

III rata - do 15 września każdego roku

IV rata - do 15 listopada każdego roku

Raty podatku rolnego wpłaca się bez wezwania

G. Wpłaty należy dokonywać w kasie UM , pok. nr 9, na konto Urzędu Miejskiego

BS Wolin o/Płoty - 27 9393 1023 3900 0257 2000 0040

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-02-2013 13:28