Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zapytanie ofertowe na instalacje/montaż tablicy interaktywnej oraz rzutnika cyfrowego.

                                                                                                                                                                                                                                                                      Płoty, dnia  31 maja 2013 roku

Gmina Płoty
Ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
                                                                                                                                           Zapytanie ofertowe


Gmina Płoty z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Płotach,  Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty reprezentowana przez Burmistrza Pana mgr inż. Mariana Malińskiego – zwraca się z zapytaniem o cenę i warunki wykonania  następujacego zamówienia:


1.    Przedmiotem zamówienia jest:
Instalacja/montaż: tablicy interaktywnej QOMO QWB200EEM-DP, rzutnika cyfrowego VIVITEK D518 wraz z wszystkimi potrzebnymi akcesoriami(uchwyty, okablowania) w  Szkole Podstawowej w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie w ramach projektu  „Nauka kluczem do lepszej przyszłości” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
Kod CPV: 51.60.00.00-8 Usługi instalowania komputerów i urządzeń biurowych.


2.    O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące  warunki:
      2.1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
-    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

2.2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia:
-     zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

2.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia:
-    zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


3.    Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych przez Pana w wraz z Ofertą  następujących dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek/ nie spełnia warunku:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 1;
  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w  art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wzór stanowi załącznik nr 2
Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Pana wymaganych warunków.

4.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego: czas realizacji: nie później jak 29 czerwca 2013 ; płatność nastąpi po prawidłowym wykonaniu usługi i podpisaniu protokołu odbioru w terminie 14 dni od przedstawienia faktury


5.    Ryczałtowa cena brutto za montaż w/w tablicy interaktywnej i rzutnika cyfrowego musi być podana w złotych polskich cyfrowo
i słownie.
6.    Miejsce i termin złożenia oferty.
6.1. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miejskim w Płotach, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w Sekretariacie, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na nr (91) 38 51 866 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: inwestycje2@ploty.pl
6.2.  Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2012 r. do godziny 11:00.


7.    Zamawiający nie dopuszcza  składanie ofert częściowych.
8.    Zamawiający / nie dopuszcza  składanie ofert wariantowych.
9.    Termin wykonania zamówienia: 29 czerwca 2012 r.
                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Płotów
                                                                                                                                                                                                mgr inż. Marian Maliński


 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 02-06-2013 17:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Spychała 02-06-2013 17:10