Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXVIII/267/ 13 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie:udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach

Uchwała Nr  XXVIII/267/ 13

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 maja 2013 r.

 

w sprawie:udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 , Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r Nr21poz.113,Nr 117poz.679, Nr134poz.777, Nr 149poz.887,Nr 217poz.1281 oraz z 2012r poz.567oraz z 2013rpoz.153) oraz art. 221ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U Nr157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 ,Nr 257, poz. 1726,oraz z 2011rNr185 poz.1092,Nr 201 poz.1183,Nr 234 poz.1386,Nr 240 poz.1429,Nr 291 poz.1707,oraz z 2012r poz.1456,1530 i 1548) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959,Nr238,poz.2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010r.Nr75,poz. 474 i Nr 130, poz. 871),

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1.1.Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach na „Realizację I etapu rewitalizacji obiektów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym – remont instalacji elektrycznej kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach”w wysokości   30.000, 00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 brutto), stanowiącej do 75% wartości koniecznych do wykonania robót.

2.Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach wpisany jest do rejestru zabytków w księdze rejestru A pod numerem 332 (decyzja z dnia 12 grudnia 2007 r. Nr DZ-4200/19/O/06/2007 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie).

 

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na roboty związane z wykonaniem remontu instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej  wewnątrz kościoła.

§3.Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 27-05-2013 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2013 09:49