Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXVIII / 266 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 maja 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVIII / 266 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 maja 2013r.

 

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 157, poz. 1241; Dz.U z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567, z 2013r. poz.153)) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz.391 z późn. zmianami), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1

Ustala się w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013r.:

1. Bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera się następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zmieszane odpady komunalne

b) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone

c) meble i odpady wielkogabarytowe

2. W „gniazdach” selektywnej zbiórki odpadów gromadzone będą niżej wymienione odpady komunalne:

a) papier i tektura – w ilości nieograniczonej

b) tworzywa sztuczne – w ilości nieograniczonej

c) szkło – w ilości nieograniczonej

Pojemniki w „gniazdach” opróżniane będą nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

3. Odbieranie od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych prowadzone jest:

a) minimum raz na dwa tygodnie z terenów zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej

b) minimum jeden raz w tygodniu z terenów zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej

c) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają zmieszane

odpady komunalne:

- minimum raz na dwa tygodnie – dla wszystkich nieruchomości niezamieszkałych

4. Odbieranie od właściciela nieruchomości frakcji odpadów selektywnie zbieranych, stanowiących odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

5. Odbieranie od właściciela nieruchomości frakcji odpadów selektywnie zbieranych, stanowiących meble i odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych odbierane są dwa razy do roku przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w terminach określonych przez Burmistrza Płotów..

6. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane bądą następujące frakcje odpadów komunalnych:

 1. papier i tektura, w tym opakowania – w ilości nieograniczonej,

 2. metal, w tym opakowania – w ilości nieograniczonej,

 3. tworzywa sztuczne, w tym opakowania – w ilości nieograniczonej,

 4. szkło, w tym opakowania - w ilości nieograniczonej,

 5. opakowania wielomateriałowe – w ilości nieograniczonej,

 6. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji – w ilości nieograniczonej,

 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych – w ilości nieograniczonej,

 8. powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia – w ilości nieograniczonej,

 9. zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych – w ilości nieograniczonej,

 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych – w ilości nieograniczonej,

 11. odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych – w ilości do 50 kg od jednego gospodarstwa domowego rocznie,

 12. zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych – w ilości 4 szt. na jedno gospodarstwo domowe rocznie,

 13. odpady zielone powstające w gospodarstwach domowych – w ilości nieograniczonej.

7. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można przekazywać za dodatkowa opłatą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny ponad limity wskazane w ust. 6 pkt.11 i pkt.12.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Płotach Nr XXVI/253/2013 z dnia 22 marca 2013r.

 

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 27-05-2013 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-05-2013
Ostatnia aktualizacja: - 27-05-2013 09:48