Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2013

Budżet na rok 2013 przyjęty został dnia 28 grudnia 2012 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/223/12 na kwotę:

-     dochody         -        35.116.556,86 zł,

-     wydatki          -        34.458.625,55 zł.

Nadwyżka , która powstał w budżecie gminy wynosi 657.931,31 zł i zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 marca 2013 r. wynosi:

- plan dochodów               - 36.356.431,72 zł,

- wykonanie dochodów     - 7.651.787,24 , co stanowi 21,05% planu,

natomiast:

- plan wydatków               - 39.773.660,46 zł,

- wykonanie wydatków    -  7.640.697,45 zł, co stanowi 19,21% planu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.296.827,98 zł, co stanowi 36.57% planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 13.116.045,57 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 175.057,41 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach) oraz pozostałe na kwotę 5.725,00 zł.

Okres sprawozdawczy zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 11.089,79 zł.

 

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 31 marzec 2013 r.

w zł

Nazwa

Dochody

%

Wydatki

%

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

-

-

-

44.610,00

194,07

-

Transport i łączność

1.966.567,61

0,00

-

3.380.028,57

36.162,26

1

Turystyka

474.632,75

0,00

-

98.680,25

0,00

-

Gospodarka mieszkaniowa

763.980,00

31.089,23

4

156.662,00

20.792,45

13

Działalność usługowa

8.950,00

2.727,86

31

176.000,00

30.754,43

18

Administracja publiczna

121.531,37

46.367,75

38

3.973.864,73

1.031.648,83

26

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

1.548,00

387,00

25

1.548,00

0,00

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

350.000,00

12.610,00

4

557.032,00

134.978,13

24

Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

7.225.863,82

1.850.169,21

26

-

-

-

Obsługa długu publicznego

-

-

-

950.000,00

170.181,54

18

Różne rozliczenia

11.978.623,53

3.955.411,48

33

200.434.00

17.829,45

9

Oświata i wychowanie

230.633,96

53.901,44

23

9.517.186,04

2.299.000,25

24

Ochrona zdrowia

-

-

-

125.000,00

25.746,02

21

Pomoc społeczna

5.318.250,00

1.471.255,92

27

6.777.349,00

1.843.065,91

27

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

396.651.70

209.110,00

53

402.097,31

9.364,12

2

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

-

387.606,28

89.166,33

23

Gosp. komunalna i ochrona środowiska

470.400,00

8.829,28

2

1.064.299,00

192.143,35

18

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

652.873,98

8.053,07

1

1.770.666,91

869.921,51

49

Kultura fizyczna

6.395.925,00

1.875,00

-

10.190.596,37

869.748,80

9

Razem:

36.356.431,72

7.651.787,24

21

39.773.660,46

7.640.697,45

19

Dochody gminy Płoty na 31 marzec 2013 r.
 (wg poszczególnych źródeł)

Źródła dochodów

Wykonanie dochodów

§  Dochody własne

2.340.292,57

§  Dochody majątkowe

16.724,66

§  Dotacje

1.150.441,00

§  Subwencje

3.944.267,00

§  Środki pochodzące z budżet UE

200.062,01

Ogółem:

7.651.787,24

Wydatki gminy Płoty na 31 marzec 2013 r.
(wg poszczególnych rodzajów)

Rodzaje wydatków

Wykonanie wydatków

§  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.067.810,92

§  Wydatki rzeczowe

2.381.829,90

§  Wydatki majątkowe

1.486.517,31

§  Związane z realizacją projektów Unijnych

704.539,32

Ogółem:

7.640.697,45

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 16-05-2013 10:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 31-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 16-05-2013 10:14