Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXIII / 221 / 12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XXIII / 221 / 12
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 28 listopada 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 760 758,72 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
700 70005 0470 1 210,06 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości;
700 70005 0760 128,61 - wpł. z tyt. przek. prawa użytk. wiecz. przysługuj. os. fizy. w prawo wł.;
710 71035 0750 3,23 - doch. z najmu i dzierż. skł. maj. s.p., jst lub in. jedn. zal. do sek. fin. publ. oraz in. um. o podobnym charakterze;
750 75011 0690 3,10 - wpływy z różnych opłat;
750 75023 0690 5 132,14 - wpływy z różnych opłat;
756 75601 0350 1 300,26 - podatek od działal.gosp.osób fiz. , opłacany w formie karty podatkowej;
756 75615 0320 98 133,75 - podatek rolny; od osob prawnych
756 75615 0330 17 197,10 - podatel leśny; od osób prawnych
756 75615 0340 20 927,64 - podatek od środków transportowych; od osób prawnych
756 75615 0910 26 595,58 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756 75616 0310 8 453,40 - pod. od nieruch.; os. fizycznych
756 75616 0320 195 472,89 - podatek rolny; od osób fizycznych
756 75616 0330 736,57 - podatek leśny; od osób fizycznych
756 75616 0340 2 244,80 - podatek od śr. transp.; osoby fizyczne
756 75616 0360 13 094,00 - podatek od spadków i darowizn
756 75616 0370 20,00 - opłata od posiadania psów
756 75616 0910 12 222,10 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756 75618 0430 1 100,00 - wpływy z opłaty targowej
756 75618 0480 9 490,53 - wpływy z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkohol.;
758 75814 0920 555,27 - pozostałe odsetki
758 75801 2920 74 122,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
801 80101 0690 568,00 - wpływy z różnych opłat; (ponadpl. SP 2)
801 80110 0690 1 200,00 - wpływy z różnych opłat; (ponadpl. PG)
801 80113 0970 7 788,77 - wpływy z różnych dochodów (ponadpl. dowóz do szkół z in. gm.)
852 85212 2010z 244 000,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. z. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami;
852 85212 0920 33,80 - pozostałe odsetki (świad. aliment.)
852 85212 0980 4 406,21 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu aliment.;
852 85213 2010z 2 834,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. z. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami;
852 85228 2010z 9 400,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. z. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami;
900 90019 0580 1 077,14 - grzywy i kary f.ochr.środow.
900 90019 0920 5,77 - pozostałe odsetki f.ochr.środow.
921 92109 0750 200,00 - doch. z najmu i dzierż. skł. maj. s.p., jst lub in. jedn. zal. do sek. fin. publ. oraz in. um. o podobnym charakterze;
926 92601 0970 1 102,00 - wpływy z różnych dochodów ( za bilety na mecze)
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 309 396,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
921 92109 6207 17 596,00 - dot. cel. w ram. progr. fin. z udziałem śr. eu. oraz śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. eu.; (budowa świetlicy Truskolas PROW)
754 75416 0570 200 000,00 - grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych
756 75618 0490 90 000,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.na pods. odrębnych ustaw (opłata adiacencka)
852 85295 2010z 1 800,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. z. bież. z zak. adm. rząd. oraz in. zadań zlec. gminie (zw. gmin) ustawami;
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 10 065 255,20 zł
 
Dział Rozdział § Kwota    
600 60014 6620 50 000,00 - dot. cel. przek. dla pow. na inw. i z. inw. realiz. na podst. por. (um.) między jst (drogi powiatowe)
600 60016 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
600 60016 6050 24 000,00 - w.i.j.b. (droga popgr. Mechowo- śr. własne)
600 60016 6050 11 000,00 - w.i.j.b. (droga popgr. Lisowo -śr. wlasne)
710 71035 6050 14 980,00 - w.i.j.b. (cmentarze śr. własne)
750 75095 4210 409,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Gostyń]
750 75095 4210 136,49 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Truskolas]
750 75095 4430 58,21 - różne opłaty i składki [FS Truskolas]
750 75095 4430 200,00 - różne opłaty i składki [FS Wyszobór]
801 80101 4010 37 450,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników Sz.P.2
801 80101 6050 26 370,00 - w.i.j.b. (Modlimowo śr. wlasne)
801 80110 6050 9 159 574,93 - w.i.j.b. ( hala sportowo- widowiskowa przy szkole gimnazjum)
852 85295 3110z 1 800,00 - świadczenia społeczne;
900 90004 4300 104,00 - zakup usług pozostałych [FS Wyszogóra]
921 92109 4260 500,00 - zakup energii [FS Modlimowo]
921 92109 4260 200,00 - zakup energii [FS Gostyń]
921 92109 4260 678,00 - zakup energii [FS Natolewice]
921 92109 4260 1 800,00 - zakup energii [FS Pniewo]
921 92109 4260 2 000,00 - zakup energii [FS Słudwia]
921 92109 4260 750,00 - zakup energii [FS Sowno]
921 92109 4260 2 400,00 - zakup energii [FS Wicimice]
921 92109 4260 410,00 - zakup energii [FS Wytok]
921 92109 4300 200,00 - zakup usług pozostałych [FS Wytok]
921 92109 4300 3 050,00 - zakup usług pozostałych [FS Wicimice]
921 92109 4300 150,00 - zakup usług pozostałych [FS Sowno]
921 92109 4300 807,30 - zakup usług pozostałych [FS Słudwia]
921 92109 4300 250,00 - zakup usług pozostałych [FS Pniewo]
921 92109 4300 20,00 - zakup usług pozostałych [FS Natolewice]
921 92109 4300 149,00 - zakup usług pozostałych [FS Gostyń]
921 92109 4300 300,00 - zakup usług pozostałych [FS Czarne]
921 92109 4300 200,00 - zakup usług pozostałych [FS Lisowo]
921 92109 4300 300,00 - zakup usług pozostałych [FS Truskolas]
921 92109 6050 175 381,99 - w.i.j.b. (z. Nr 1b św. Lisowo)
921 92109 6050 113 214,29 - w.i.j.b. (z. Nr 1c św. Truskolas)
921 92109 6050 94 385,06 - w.i.j.b. (z. Nr 1a św. Karczewie)
921 92109 6050 170 008,95 - w.i.j.b. (z. Nr 1d św. Mechowo)
921 92109 6050 38 521,98 - w.i.j.b. (z. Nr 2 zakup sprzętu komputerowego do świetlic)
921 92109 6057 17 596,00 - w.i.j.b. (budowa świetlicy Truskolas PROW)
921 92109 6059 21 900,00 - w.i.j.b. (z. Nr 2 wyp. świetlic w komputery)
926 92601 6059 79 000,00 - w.i.j.b. (skocznia i bieżnia Sz.P. Nr 2 -śr. własne)
926 92601 6050 14 000,00 - w.i.j.b. (orlik stadion)
           
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 10 516 617,92 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Krężel]
700 70095 4210 2 000,00 - zakup materiałów i wyp. (utrzymanie bieżące szaletu miejskiego)
710 71035 4300 6 000,00 - zakup usług pozostałych (utrzymanie bieżące cmentarzy)
750 75023 4300 20 000,00 - zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe
750 75075 4300 17 992,60 - zakup usług pozostałych (wynajem sal w nowym zamku)
750 75095 4210 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Wyszobór]
750 75095 4300 409,00 - zakup usług pozostałych [FS Gostyń]
750 75095 4300 194,70 - zakup usług pozostałych [FS Truskolas]
801 80101 4170 3 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe Sz.P. 2
801 80101 4210 568,00 - zakup materiałów i wyp. Sz.P. Nr 2
801 80110 4210 1 200,00 - zakup materiałów i wyp. Szkoła Gimnazjum
801 80113 4300 20 000,00 - zakup usług pozostałych
801 80101 4010 5 000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników (płace dla Sz.P. Mechowo)
801 80101 4260 500,00 - zakup energii szkoła Mechowo
801 80101 4300 1 200,00 - zakup usług pozostałych szkoła Mechowo
801 80101 4370 300,00 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Szkoła Mechowo
801 80101 4170 1 500,00 - wynagrodzenia bezosobowe szkoła Wicimice
801 80101 4210 4 920,00 - zakup materiałów i wyposażenia szkoła Wicimice
801 80101 4240 300,00 - zakup pomocy naukowych szkoła Wicimice
801 80101 4270 3 022,00 - zakup usług remontowych szkoła Wicimice
801 80101 4300 200,00 - zakup usług poz. szkoła Wicimice
801 80101 4350 700,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet szkoła Wicimice
801 80101 4370 500,00 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac. Szkoła Wicimice
801 80101 4410 400,00 - podróże służbowe szkoła Wicimice
801 80101 4700 458,00 - szkolenia pracowników szkoła Wicimice
851 85154 4210 9 490,53 - zakup materiałów i wyposażenia przeciwdziałanie alkoholizmowi
852 85212 4110z 20 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne
852 85212 3110z 216 893,20 - świadczenia społeczne
852 85212 4170z 4 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe
852 85212 4120z 1 000,00 - składki na Fundusz Pracy
852 85212 4110z 500,00 - składki na ubezpiecznia społeczne
852 85212 4210z 1 606,80 - zakup materiałów i wyposażenia
852 85213 4130z 2 834,00 - składki na ubezpiecznia zdrowotne
852 85228 4330 21 122,00 - zakup usług przez jst.od innych jst. (opłata za DPS)
852 85228 4010z 8 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
852 85228 4110z 1 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne
852 85228 4120z 400,00 - składki na Fundusz Pracy
854 85401 3020 3 000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Sz.P 2
854 85401 4010 25 500,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników Sz.P. 2
854 85401 4110 5 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne Sz.P.2
854 85401 4120 450,00 - składki na Fundusz Pracy Sz.P. 2
900 90004 4210 377,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Sowno]
900 90004 4210 104,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Wyszogóra]
900 90095 4280 5,00 - zakup usług zdrowotnych
900 90095 4300 17 386,88 - zakup usług pozostałych
921 92109 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Czarne]
921 92109 4210 349,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Gostyń]
921 92109 4210 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Lisowo]
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Modlimowo]
921 92109 4210 698,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Natolewice]
921 92109 4210 2 050,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Pniewo]
921 92109 4210 2 807,30 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Słudwia]
921 92109 4210 523,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Sowno]
921 92109 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Truskolas]
921 92109 4210 5 450,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Wicimice]
921 92109 4210 610,00 - zakup materiałów i wyposażenia [FS Wytok]
921 92109 6059 175 381,99 - w.i.j.b. (zad.Nr 1b św.Lisowo)
921 92109 6059 113 214,29 - w.i.j.b. (zad.Nr 1c św. Truskolas)
921 92109 6059 94 385,06 - w.i.j.b. (zad.Nr 1a św.Karczewie)
921 92109 6059 170 008,95 - w.i.j.b. (zad.Nr 1d św. Mechowo)
921 92109 6059 38 521,98 - w.i.j.b. (zad.Nr 2 zakup sprzętu komp. do świetlic)
921 92109 6059 97 618,01 - w.i.j.b. (budowa świetlicy Lisowo)
921 92109 6059 52 785,71 - w.i.j.b. (budowa świetlicy Truskolas)
921 92109 6059 66 614,94 - w.i.j.b. (budowa świetlicy Karczewie)
921 92109 6059 97 991,05 - w.i.j.b. (budowa świetlicy Mechowo)
926 92601 6050 9 159 574,93 - w.i.j.b. (hala sportowa widowiskowa przy szkole gimnazjum)
926 92695 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie bieżące boisk sportowych
926 92695 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych - utrzymanie bieżące boisk sportowych
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 32.225.603,61 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 39.463.627,41 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.238.023,80 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 29-01-2013 09:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2013 09:27