Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Wymagane dokumenty:

W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację w sprawie podatku od nieruchomości oraz załączyć następujące dokumenty:

1. Akt notarialny lub

2. Umowę dzierżawy nieruchomości, odpis z KRS-u

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 14 w godzinach: 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku lub w Referacie Podatkowym pokój nr 24

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 30 dni po otrzymaniu wniosku w sprawie ulg i zwolnień z podatku o które ubiega się strona.

 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach w godzinach pracy Urzędu).

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Ulgi:

Zwolnienia od pod podatku od nieruchomości zawarte są w uchwale Nr III/15/2006 z dnia 29.12.2006r. oraz uchwały Nr VI/40/2007 z dnia 03.07.2007 Rady Miejskiej w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

 

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Podatkowy Urzędu Miejskiego w Płotach - kierownik Referatu Podatkowego, Pani Grażyna Kasprzak, pok. nr 24

tel. 38-51-334 wew. 39

 

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj. Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )

- Uchwała Nr II/5/2006 z dnia 05 grudnia 2006r. Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok.

 

Uwagi:

A. Wysokość podatku od nieruchomości jest określana przez podatnika w deklaracji.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty

¨ Podstawa prawna - art. 67a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM lub w Referacie Podatkowym pokój nr 24¨

¨Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała Nr VI/41/99 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 29.01.1999 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

C. Podatek od nieruchomości można umorzyć.

¨ Podstawa prawna – art.67 a i 67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tj.Dz.U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami )

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu lub w Referacie Podatkowym pokój nr 24 po terminie płatności podatku

¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

 

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni

W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Gryficach w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku od nieruchomości określa art. 6 ust.8 pkt3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami )

Podatek płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie : I rata do dnia 31 stycznia a następne raty do 15 każdego miesiąca.

Raty Podatku od nieruchomości wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego

BS Wolin o/Płoty - 27 9393 1023 3900 0257 2000 0040

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-02-2013 13:36