Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach Asystenta rodziny,

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach

ul. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, tel. 91 38 51282

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach ogłasza nabór na:

Asystenta rodziny,

Miejsce pracy:Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach, teren Gminy Płoty

Forma zatrudnienia:umowa zlecenie w wymiarze 160 godzin miesięcznie w okresie od marca do grudnia 2013 r. w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywni = Samodzielni” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku musi spełnić następujące wymagania:

1.    Posiadać:

a)    wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b)    posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608)  lub

c)    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2.    Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3.    Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4.    Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia Asystenta rodziny są zgodne zart. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887).

 

Wymagania dodatkowe:

1.        Znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na w/w stanowisku, a w szczególności:

a)      Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

b)      Ustawy o pomocy społecznej

c)      Ustawy o świadczeniach rodzinnych,

d)      Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

e)      Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2.        Prawa jazdy kat. B i własny środek transportu,

3.      Nieposzlakowana opinia,

4.      Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

5.      Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:

a)      samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,

b)      komunikatywność, empatia, zaangażowanie i asertywność

c)      zdolności organizacyjne,

d)      umiejętność analitycznego myślenia,

e)      odpowiedzialność,

f)       otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

g)      dyspozycyjność,

h)      odporność na sytuacje stresowe.

6.    Znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),

7.    Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do podstawowych obowiązków trenera pracy z rodziną będzie należeć szeroko pojęta środowiskowa praca z rodziną, a w szczególności:

1.      diagnoza sytuacji rodziny;

2.      opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

3.       udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4.       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5.       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6.       udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7.       wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8.      systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem;

9.       motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

10.   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

11.   motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

12.   udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

13.   podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

14.   prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

15.   prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

16.   dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

17.   monitorowanie funkcjonowania rodziny;

18.   współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19.   współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

Asystent rodziny będzie miał pod swoją opieka maksymalnie 20 rodzin. Rozkład czasu pracy asystenta rodziny zależeć będzie od potrzeb i sytuacji rodzin. 

Wymagane dokumenty:

1.      Życiorys (CV) i list motywacyjny.

2.      Kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1 do ogłoszenia).

3.      Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.

4.      Dokumenty (opinie) z poprzednich lub obecnego miejsca pracy potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

5.      Kopia prawa jazdy.

6.      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia).

7.      Oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 3 do ogłoszenia).

8.      Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji (zał. Nr 4 do ogłoszenia).

9.      Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona ( zał. Nr 5 do ogłoszenia).

10.    Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego ( zał. Nr 6 do ogłoszenia).

Termin składania dokumentów:

Do dnia 5 lutega 2013 roku do godziny 15.30.

Decyduje data wpływu do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w godzinach 07.30 – 15.30

z dopiskiem: Nabór na stanowiskoAsystenta rodziny.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 38 51282.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu o naborze bez podawania przyczyny.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 18-01-2013 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 12-02-2013 13:39