Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach."

Otwarty Konkurs Ofert

 

na realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Gryficach.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 1,2 i 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1.    Rodzaj zadania:

Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach w roku 2013.

2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 24.000,00 zł.

3.    Zasady przyznawania dotacji

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwanymi dalej Podmiotami.

- Zasady przyznawania dotacji regulują: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) o finansach publicznych.

- Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

- Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca otwartego konkursu ofert.

- Sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 10 dni po realizacji zadania.

- Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą PŁOTY a oferentem.

 

4.    Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania obejmuje rok kalendarzowy 2013.

Realizacja zadania powinna odbywać się zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższą starannością

Warunki realizacji zadania:

a) dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Płoty z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach i z powrotem do miejsca zamieszkania,

b) dowóz dzieci powinien odbywać się środkiem transportu przystosowanym do przewozu dziecka niepełnosprawnego,

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

5.    Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24 grudnia 2012 roku do godz. 12.00  w sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Płoty do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Gryficach przy ul. 3 Maja 4”.

6.    Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Wybór oferty nastąpi w dniu 27.12.2012 r. o godz. 12.00

Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz. 25) oraz zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie z wzorem.

Oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Płotów.

Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów:

- merytoryczna wartość oferty,

- możliwość realizacji zadania przez Podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje,

doświadczenie, potencjał kadrowy i rzeczowy do wykonania zadania),

- dotychczasowa współpraca podmiotu z Urzędem Miejskim w Płotach, jego wiarygodność, rzetelność,

- wysokość  środków  publicznych  oraz  zakres  finansowania z  innych źródeł,  w  tym  ze środków własnych,

- kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

Odrzuceniu podlegają oferty:

- złożone niezgodnie z wzorem,

- złożone po terminie,

- złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,

- nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,

- błędnie wypełnione lub niekompletne.

7.    Informacja dotycząca realizacji zadania publicznego.

W roku 2011 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 21 802,10 zł.

W roku 2011 na realizację zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka przeznaczono kwotę 22 500,00 zł.

Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Płotach oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Emilia Dziedzic – Sysik – stanowisko ds. obsługi Biura Rady e- mail: e.sysik@ploty.pl  tel. 091 38 51 415 wew. 33.

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r Nr 6, poz. 25),

 

Burmistrz Płotów

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-11-2012 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2012 12:23