herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA Nr XXIV/ 249 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty.

UCHWAŁA Nr XXIV/ 249 /08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty.


Na podstawie art. 25 ust. 4,6,7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) § 3 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy ( Dz. U. Nr 61 poz. 710 ) oraz § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy ( Dz. U. Nr 66, poz. 800, zm. Dz. U. Z 2002 r. Nr 14, poz. 138, Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 280 )

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr XXIII/219/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty wprowadza się następujące zmiany:

  1. w §1 ust. 2 pkt 1 liczbę „45” zastępuje się liczbą „50”,

  2. w §1 ust. 2 pkt 2 liczbę „20” zastępuje się liczbą „25”,

  3. w §1 ust. 2 pkt 3 liczbę „16” zastępuje się liczbą „20”.


§ 2


Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2009 r.Przewodniczący Rady

Piotr Jasina      

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 01-09-2009 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-09-2009 09:18