Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Rada Miejska w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

UCHWAŁA Nr XXI / 206 / 2012

Rada Miejska w Płotach

z dnia 27 września 2012 r.

 

w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) w związku z art. 30 ust.6, 6a, 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz.1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95 ; Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706: z 2011r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012r. poz. 908) oraz rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56 poz. 372; z 2008 r. Nr 42, poz. 257; z 2009 r. Nr 52, poz. 422; z 2010 r. Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 967; z 2012r. poz. 790).

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale Nr XXVII/287/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty wprowadza się następujące zmiany:

- w § 16 ust. 3 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„ Nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych – do 20 % wynagrodzenia zasadniczego – za trudne warunki pracy” .

§ 2.  Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2012r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-11-2012 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2012 08:31