Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXI / 202 / 12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 września 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XXI / 202 / 12
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 27 września 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 782 158,87 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 6290 107 645,00 - śr. na dofin. wł. inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw. powiatów), samorząd.województw, pozyskane z innych źród.(droga Lisowo (ANR))
600 60016 6290 318 123,00 - śr. na dofin. wł. inwestycji gmin (zw.gmin), powiatów (zw. powiatów), samorząd.województw, pozyskane z innych źród.(droga Mechowo (ANR))
750 75011 0690 6,20 - wpływy z różnych opłat (dochody ponadpl.)
756 75601 0910 7,00 - odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat (dochody ponadpl.)
756 75615 0320 89 977,35 - podatek rolny (os. prawnych)
756 75615 0340 41 265,00 - podatek od środków transportowych (os. prawnych)
756 75615 0910 44,60 - odsetki od nietertminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. prawnych)
756 75616 0320 64 331,15 - podatek rolny (os. fizycznych)
756 75616 0370 20,00 - opłata od posiadania psów
756 75616 0910 3 588,26 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (os. fizycznych)
756 75618 0480 12 041,54 - wpływy z opłat za zezwol. na sprze. napojów alkoh.
756 75621 0020 21 143,40 - podatek dochodowy od os. prawnych
801 80101 0690 1 852,33 - wpływy z różnych opłat (SP Nr 2)
801 80110 0690 600,00 - wpływy z różnych opłat (Gim.)
801 80195 2030 266,00 - dot.celowe otrz. z BP na real. wł zadań bieżących gmin (związków gmin) - komisje kwalifikacyjne
852 85212 0920 41,80 - pozostałe odsetki (zas. rodz.)
852 85212 0980 3 583,16 - wpł. z tyt. zwrotów wypł. św. z fun. aliment.(zas. rodz., zal. aliment.)
852 85214 2030 5 000,00 - dot.celowe otrz. z BP na real. wł zadań bieżących gmin (związków gmin) - zasiłki okresowe OPS
852 85295 2010 100,00 - dot. cel. otrz. z BP na zad. bież. z zakresu adm. rządowej oraz innych zad. zleconych gminie (zw. gmin) ustawami - dodat.do św. pielęgnacyjnego
900 90002 6260 101 392,85 - dot. otrz. z państwowych fun. celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów real. inwestycji i zak. inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (usuwanie azbestu)
900 90019 0580 10 668,84 - grzywny i inne kary pien. od os. pr. i innych jed. organ.(fund. ochr. środ.)
900 90019 0920 261,39 - pozostałe odsetki (fund. ochr. środ.)
921 92109 0750 100,00 - doch. z najmu i dzierż. skł. mająt. SP, j.s.t. lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobn. charakt. (świetlice)
921 92109 0960 100,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w post. pienięż. (Natolewice)
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 33 595,49 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
756 75618 0490 20 000,00 - wpływy z innych lok. opłat pobieranych przez j.s.t. na podst. odrębnych ustaw (opłata adiacencka)
758 75814 2030 13 120,80 - dot.celowe otrz. z BP na real. wł zadań bieżących gmin (związków gmin) zwrot Funduszu Sołeckiego
853 85395 2007 402,39 - dot. cel. w ramach progr. finans. z udz. śr.europ. oraz śr, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - UE - Indywidualizacja nauczania
853 85395 2009 71,00 - dot. cel. w ramach progr. finans. z udz. śr.europ. oraz śr, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - BP - Indywidualizacja nauczania
921 92109 2320 1,30 - dot. cel. otrz. z powiatu na zadania bież. realizowane na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (Eko Mix)
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 51 617,34 zł
 
Dział Rozdział § Kwota    
750 75095 4210 121,07 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Czarne)
750 75095 4210 2 044,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Wyszogóra)
750 75095 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych (FS Karczewie)
750 75095 4430 60,00 - różne opłaty i składki (FS Czarne)
750 75095 4430 50,00 - różne opłaty i składki (FS Mechowo)
801 80101 4010 5 100,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Mechowo)
801 80104 4010 12 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkole Miejskie)
853 85395 4309 42,27 - zakup usług pozostałych (Indywidualizacja nauczania)
854 85401 4010 30 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (Gim.)
921 92109 4210 700,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Modlimowo)
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Słudwia - darowizna)
           
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 800 180,72 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
010 01030 2850 1 510,55 - wpłaty gm. na rzecz izb rol. w wys. 2 % uzyskanych wpływów z pod. rolnego
600 60014 6050 5 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budż. (remont drogi Natolewice Kobuz)
600 60016 6050 318 123,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (droga Mechowo)
600 60016 6050 107 645,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, (droga Lisowo)
600 60053 6059 1 063,31 - wydatki inwestycyjne jednostek budż.(szerokopasmowy internet)
750 75023 4300 9 000,00 - zakup usług pozostałych(usługi pocztowe)
750 75023 4430 4 500,00 - różne opłaty i składki (ubez. nowego samochodu)
750 75095 4210 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Natolewice - darowizna)
750 75095 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Karczewie)
750 75095 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Słudwia - darowizna)
750 75095 4210 50,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Mechowo)
750 75095 4300 181,07 - zakup usług pozostałych (FS Czarne)
750 75095 4300 2 044,00 - zakup usług pozostałych (FS Wyszogóra)
754 75412 4210 12 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, energii OSP)
754 75412 4280 1 100,00 - zakup usług zdrowotnych (OSP)
754 75412 4300 1 900,00 - zakup usług pozostałych (OSP)
801 80101 4210 1 852,33 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Nr 2)
801 80101 4210 5 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Mechowo)
801 80104 4210 4 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Przedszkole Miejskie)
801 80104 4300 8 000,00 - zakup usług pozostałych (Przedszkole Miejskie)
801 80110 4110 30 000,00 - składki na ubezpieczenie społeczne (Gim.)
801 80110 4210 600,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Gim.)
801 80195 4170 266,00 - wynagrodzenia bezosobowe (komisje kwalifikacyjne)
851 85154 4110 300,00 - składki na ubezpieczenia społeczne (przeciwdziałanie alkohol.)
851 85154 4300 11 741,54 - zakup usług pozostałych (przeciwdziałanie alkohol.)
852 85214 3110 5 000,00 - świadczenia społeczne (zasiłki okresowe OPS)
852 85228 4330 92 964,24 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (DPS)
852 85295 3110 100,00 - świadczenia społeczne (dod. do św. pielęgnacyjnych)
853 85395 4177 775,71 - wynagrodzenia bezosobowe – Indywidualizacja nauczania – UE
853 85395 4179 129,39 - wynagrodzenia bezosobowe – Indywidualizacja nauczania – UE
900 90002 6050 101 392,85 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie azbestu
900 90003 4300 4 000,00 - zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości w gminie)
900 90004 4300 6 930,23 - zakup usług pozostałych (utrzymanie zieleni w mieście i gminie)
921 92109 4300 700,00 - zakup usług pozostałych (FS Modlimowo)
921 92109 2800 6 826,50 - dot. celowa z budż. dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. (MGOK Płoty- zakup pieca c.o.)
921 92116 2800 2 000,00 - dot.celowa z budż. dla pozost. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. (Biblioteka Publ.)
921 92120 4300 17 285,00 - zakup usług pozostałych (opracowanie ewidencji zabytków)
926 92695 4170 9 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (Orlik)
926 92695 4210 2 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia (imp.)
926 92695 4260 3 000,00 - zakup energii (Orlik)
926 92695 4260 3 000,00 - zakup energii (Stadion)
926 92695 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych (imp.)
926 92695 4300 13 500,00 - zakup usług pozostałych (Stadion)
926 92695 4300 2 500,00 - zakup usług pozostałych (Orlik)
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 31.172.775,03 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 38.410.798,83 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.238.023,80 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 22-11-2012 08:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 22-11-2012 08:26