Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XX / 194 / 2012 RADY MIEJSKIEJ w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Płot.

UCHWAŁA Nr XX/194/2012

RADY MIEJSKIEJ w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Płoty.


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 , Nr162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 42 ust. 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz.887) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§1. Określa się zasady udzielania i rozmiar obniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom, o których mowa w art. 42 ust 6 Karty Nauczyciela oraz przyznaje się zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust 3 Karty, jak i tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach, nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Rada Miejska w Płotach.

 

§2. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela, o liczbę godzin zajęć stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w następującej tabeli:

 

 

Lp

 

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy

wymiar godzin po zniżce

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

  • do 3 oddziałów

  • powyżej

 

12

8

 

2.

Dyrektor szkoły (zespołu szkół) każdego typu liczącej:

  • do 9 oddziałów

  • 10 – 20 oddziałów

    - powyżej 20 oddziałów

 

8

3

0

 

 

 

§3. Wicedyrektorzy szkół bądź przedszkola obowiązani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych) w wymiarze o 6 godzin wyższym od wymiaru ustalonego dla dyrektorów.


 

§4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.


 

§5. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określony w tabeli:

 

 

Lp.

 

Stanowisko

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin

1.

Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, nauczyciele wspomagający rozwój uczniów oraz nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

2.

Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, reedukatorzy, socjoterapeuci a także inni specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach

20

3.

Nauczyciele przedszkoli prowadzący zajęcia w grupach dzieci sześcioletnich

22

 

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 pod lp. 1 i 2, należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

 

§6. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin ustala się według przedmiotu, dla którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel naucza tego przedmiotu co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru.

2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych ustala się według zasad określonych w ust. 1.

 

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§8. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/322/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2009 roku, w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Płoty.

 

§9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.


 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 09-10-2012 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 20-11-2012 08:24