Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwały Nr XX / 191 / 12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwały Nr XX / 191 / 12
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zmniejsza się ROZCHODY budżetu gminy o kwotę: 45 552,63 zł
umorzenie pożyczki z WFOŚiGW Szczecin - 45 552,63 zł
 
§2. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 428 917,32 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75095 0960 5 450,00 - otrz. spadki, zapisy i darow. w postaci pien. - wpł. sponsorów Domżał
756 75615 0320 1 809,10 - podatek rolny od osób prawnych - dochód ponadplanowy
756 75615 0910 77,58 - odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat - os. prawne - doch. ponadpl.
756 75616 0360 6 725,00 - podatek od spadków i darowizn - dochody ponadplanowe
756 75616 0370 200,00 - opłata od posiadania psów - dochód ponadplanowy
756 75616 0910 2 538,15 - odsetki od nieterm. wpł. z tyt. pod. i opłat - os. fizyczne - doch. ponadpl.
756 75618 0460 2 368,77 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody ponadplanowe
756 75621 0020 21 143,00 - podatek dochodowy o d osób prawnych - dochody ponadplanowe
801 80101 2030 63 200,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwna na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na zadania własne - :Cyfrowa Szkoła" w SP w Mechowie
801 80101 6330 5 000,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)- Cyfrowa Szkoła" w SP w Mechowie
801 80101 0690 3 111,57 - wpływy z różnych opłat - SP Nr 2, SP Nr 3 - dochody ponadplanowe
801 80104 0970 953,25 - wpł. z różnych doch. - odszkodowanie dla Przedszkola - doch. ponadpl.
851 85154 0960 1 000,00 - otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zapisy pieniężnae dla półkolonii - dochody ponadplanowe
852 85295 2030 110 385,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwna na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na zadania własne - dożywianie
852 85295 2010 19 200,00 - dot celowe otrz z budżetu państwa na real zad bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
853 85395 2327 150 007,11 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t. (środki UE) - zmiana klasyfikacji budżetowej
853 85395 2329 8 411,79 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżącerealizowane na podstawie porozumień (umów)między j.s.t. (środki BP) - zmiana klasyfikacji budżetowej - Aktywni - Samodzielni
854 85415 2030 26 337,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwna na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zakup podręczników dla uczniów
921 92109 0960 500,00 - otrz. spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - Sołectwo Słudwia
926 92601 0970 500,00 - wpływy z róznych doch. - wynajem boiska sport. - dochód ponadpl.
 
§3. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 159 918,90 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
801 80113 0970 1 500,00 - wpływy z róznych dochodów - opłata a tyt dowozu dzieci z innej gminy
853 85395 2317 150 007,11 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z UE) - zminana klasyfikacji budżetowej
853 85395 2319 8 411,79 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadnia bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z BP) - zminana klasyfikacji budżetowej
 
§4. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 9 792 977,58 zł
 
Dział Rozdział § Kwota    
600 60016 6050 104 000,00 - wydatki inwest. jednostek budżetowych - drogi gminne
750 75023 6060 22 130,96 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup auta
750 75075 4420 3 450,00 - podróże służbowe zagraniczne
750 75095 4210 700,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Czarne
750 75095 4210 1 223,36 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Lisowo
750 75095 4210 141,27 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Słudwia
750 75095 4210 561,56 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Wytok
750 75095 4300 671,00 - zakup usług pozostałych - FS Modlimowo
750 75095 4300 400,00 - zakup usług pozostałych - FS Natolewice
750 75095 4430 60,00 - różne opłaty i składki - FS Lisowo
801 80101 4010 20 800,00 - wynagrodzenia bezosobowe SP w Mechowie
801 80101 4280 800,00 - zakup usług zdrowotnych - SP Nr 2
801 80101 4700 508,43 - pozostałe odsetki - SP Nr 2
801 80101 3020 11 117,70 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP 3
801 80101 4010 320 116,84 - wynagrodzenia osobowe pracowników - SP 3
801 80101 4110 39 312,02 - składki na ubezpieczenie społeczne - SP 3
801 80101 4120 10 247,70 - składki na Fundusz Pracy - SP 3
801 80101 4170 9,00 - wynagrodzenia bezosobowe - SP 3
801 80101 4210 1 049,47 - zakup materiałów i wyposażenia - SP 3
801 80101 4240 2 783,08 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SP 3
801 80101 4260 15 701,49 - zakup energii - SP 3
801 80101 4270 8 500,46 - zakup usług remontowych - SP 3
801 80101 4280 1 350,00 - zakup usług zdrowotnych - SP 3
801 80101 4300 1 553,34 - zakup usług pozostałych - SP 3
801 80101 4350 766,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet - SP 3
801 80101 4370 1 462,39 - opłaty z tyt. zak. usług telekom św. w stacj. publ. sieci teleinf. - SP 3
801 80101 4410 1 507,52 - podróże służbowe krajowe- SP 3
801 80101 4430 467,00 - rózne opłaty i składki - SP 3
801 80101 4440 14 089,00 - odpisy na ZFŚS - SP 3
801 80101 4580 3,00 - pozostałe odsetki - SP 3
801 80101 4700 750,00 - szkolenia prac niebędących członkami korpusu służby cywilnej - SP 3
852 85206 4330 5 000,00 - zak. usł. przez j.s.t.od in. j.s.t. - opł. za pobyt dziecka w rodzinie zast.
852 85228 4040 4 365,44 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
854 85401 4010 18 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe - PG Nr 1
854 85401 3020 284,50 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP nr 3
854 85401 4010 23 623,94 - wynagrodzenia osobowe pracowników - SP Nr 3
854 85401 4110 3 294,30 - składki na ubezpieczenie społeczne - SP Nr 3
854 85401 4120 622,51 - składki na Fundusz Pracy - SP Nr 3
900 90004 4210 400,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Lisowo
900 90095 6050 24 400,00 - wydatki inwest. jednostek budżetowych - uzbrojenie terenu inwest.
921 92109 4210 1 220,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Potuliniec
921 92109 4210 2 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Krężel
921 92109 4210 330,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Czarne
921 92109 4260 1,00 - zakup energii - FS Wyszobór
921 92109 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych - FS Pniewo
921 92109 4300 800,00 - zakup usług pozostałych - FS Modlimowo
921 92109 4300 1 390,00 - zakup usług pozostałych - FS Słudwia
926 92601 6050 9 114 022,30 - wydatki inwest. jednostek budżetowych - Hala sportowo - widowiskowa
926 92605 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Lisowo
926 92605 4300 2 991,00 - zakup usług pozostałych - FS Natolewice
 
§5. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 10 107 528,63 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4210 2 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Krężel
600 60016 4270 13 016,00 - zakup usług remontowych - drogi gminne
600 60016 4300 90 984,00 - zakup usług pozostałych - drogi gminne
750 75023 4410 12 361,60 - podróże służbowe krajowe - Urząd Miejski - delegacje
750 75023 4700 5 000,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
750 75075 4210 16 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia
750 75095 4210 5 450,00 - zakup materiałów i wyposażenia - materiały budowlane
750 75095 4210 671,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Modlimowo
750 75095 4210 400,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Natolewice
750 75095 4300 561,56 - zakup usług pozostałych - FS Wytok
750 75095 4300 700,00 - zakup usług pozostałych - FS Czarne
750 75095 4300 283,36 - zakup usług pozostałych - FS Lisowo
750 75095 4300 100,00 - zakup usług pozostałych - FS Słudwia
750 75095 4430 41,27 - różne opłaty i składki - FS Słudwia
750 75095 6050 24 400,00 - wydatki inwest. jednostek budżetowych - Stary Zamek
801 80101 3020 11 117,70 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP 2
801 80101 4010 320 116,84 - wynagrodzenia osobowe pracowników - SP 2
801 80101 4110 39 312,02 - składki na ubezpieczenie społeczne - SP 2
801 80101 4120 10 247,70 - składki na Fundusz Pracy - SP 2
801 80101 4170 9,00 - wynagrodzenia bezosobowe - SP 2
801 80101 4210 1 049,47 - zakup materiałów i wyposażenia - SP 2
801 80101 4240 2 783,08 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SP 2
801 80101 4260 15 701,49 - zakup energii - SP 2
801 80101 4270 8 500,46 - zakup usług remontowych - SP 2
801 80101 4280 1 350,00 - zakup usług zdrowotnych - SP 2
801 80101 4300 1 553,34 - zakup usług pozostałych - SP 2
801 80101 4350 766,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet - SP 2
801 80101 4370 1 462,39 - opłaty z tyt. zak. usług telekom św. w stacj. publ. sieci teleinf. - SP 2
801 80101 4410 1 507,52 - podróże służbowe krajowe- SP 2
801 80101 4430 467,00 - rózne opłaty i składki - SP 2
801 80101 4440 14 089,00 - odpisy na ZFŚS - SP 2
801 80101 4580 3,00 - pozostałe odsetki - SP 2
801 80101 4700 750,00 - szkolenia prac niebędących członkami korpusu służby cywilnej - SP 2
801 80101 4270 4 300,00 - zakup usług remontowych - remont parkingu w SP Nr 2
801 80101 4210 120,00 - zakup materiałów i wyposażenia - SP Nr 3
801 80101 4240 79 000,00 - zak. pom. nauk., dydakt. i książek - Cyfrowa Szkoła w SP w Mechowie
801 80101 6060 10 000,00 - w. na zak. inwest. jedn. budżet - Cyfrowa Szkoła w SP w Mechowie
801 80104 4300 953,25 - zakup usług pozostałych - Przedszkole
801 80110 6050 9 159 574,93 - wydatki inwest. jednostek budżetowych - Hala sportowo - widowiskowa
801 80110 4270 18 000,00 - zakup usług remontowych - PG Nr 1
851 85154 4210 1 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia - półkolonie
852 85204 4330 5 000,00 - rózne opłaty i składki - opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej
852 85228 4330 4 365,44 - zakup usług przez j.s.t.od innych j.s.t. - opłata za pobyt w DPS
852 85295 3110 110 385,00 - świadczenia społeczne - dożywianie
852 85295 3110 19 200,00 - świadczenia społeczne- dodatek do świdczenia pielęgnacyjnego (z)
854 85401 3020 284,50 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - SP nr 3
854 85401 4010 23 623,94 - wynagrodzenia osobowe pracowników - SP Nr 3
854 85401 4110 3 294,30 - składki na ubezpieczenie społeczne - SP Nr 3
854 85401 4120 622,51 - składki na Fundusz Pracy - SP Nr 3
854 85415 3260 26 337,00 - inne formy pomocy dla uczniów - Wyprawka szkolna
921 92109 4210 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Słudwia (darowizna)
921 92109 4210 1 390,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Słudwia
921 92109 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Pniewo
921 92109 4210 800,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Modlimowo
921 92109 4210 1 740,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Lisowo
921 92109 4300 160,00 - zakup usług pozostałych - FS Lisowo
921 92109 4300 1 220,00 - zakup usług pozostałych - FS Potuliniec
921 92109 4300 1,00 - zakup usług pozostałych - FS Wyszobór
921 92109 4300 330,00 - zakup usług pozostałych - FS Czarne
926 92601 6050 22 130,96 - wydatki inwest. jednostek budżetowych - boisko pełnowymiarowe
926 92605 4210 2 991,00 - zakup materiałów i wyposażenia - FS Natolewice
926 92695 4300 3 450,00 - zakup usług pozostałych
 
§6. Zmieniają się załączniki Nr 3 i Nr 7 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.
 
§7. Po zmianach dokonanych w §1-5 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 30.424.211, 65 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 37.662.235, 45 PLN. Deficyt budżetu zmienia się i wynosi 7.238.023, 80 PLN.
 
§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady
 
  Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 09-10-2012 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 14:03