Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty w obrębie geodezyjnym Płoty 3, dla działki nr 360

 

UCHWAŁA NR XXXV/356/06

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 24 lutego 2006 r.

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty

w obrębie geodezyjnym Płoty 3, dla działki nr 360.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41,     Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwalą Nr XXVI/252/2005 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 marca 2005r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w obrębie geodezyjnym Płoty 3, dla działki nr 360, po stwierdzeniu zgodności z ustaleń niniejszej uchwały ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Płoty z czerwca 2003r. – uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, w obrębie geodezyjnym Płoty 3, dla działki nr 360.

 

2. Zmiana planu obejmuje obszar w granicach oznaczonych na rysunku planu w skali 1:500, o powierzchni 0,1 ha.

 

3. Przedmiotem planu jest teren stacji paliw.

 

4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

 

1)   załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1 : 500,

2)   załącznik nr 2 - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Płoty,

3)   załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

4)   załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

 

    §2. Ustalenia  planu zawarte w tekście uchwały obejmują: teren lokalizacji stacji paliw z towarzyszącymi usługami handlu, oznaczone na rysunku planu symbolem – KS:

 

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

 

§ 3.Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 1 KS ustala się:

 

1)przeznaczenie podstawowe: teren usług komunikacyjnych, stacja paliw płynnych oraz stacja

    gazu płynnego z usługami handlu gastronomii,

2) zasady zagospodarowania terenu,:

a) maksymalna wysokość zabudowy jako wymiar liczony od poziomu terenu przy najniżej

    położonym wejściu do budynku, do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub

 

    punktu zbiegu połaci dachowych, nie może przekroczyć 7 m,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,

c) maksymalna powierzchnia  biologicznie czynna 5 % powierzchni działki,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 12 m od krawędzi jezdni drogi krajowej nr 6, 4 m. od granicy pasa drogowego będącego północną granicą zmiany planu.

    

3) obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu od ulicy I. Armii Wojska Polskiego znajdującej się przy zachodniej granicy planu,

 

4) ustala się zakaz podziału nieruchomości.

 

Rozdział 3

Ustalenia z zakresu ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i przestrzeni publicznej

 

§ 4. Warunki ochrony środowiska i przyrody:

 

1) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni związanych z przyjęciem i wydawaniem produktów naftowych poprzez instalację deszczowo – technologiczną do separatora,

     2) magazynowanie paliwa w zbiornikach zadołowanych i dwu płaszczowych.

 

§ 5. Na terenie objętym zmianą planu ustala się strefą „B” ochrony konserwatorskiej obowiązuje:

 

1) zachowanie, konserwację i rewaloryzacja zasadniczych elementów zagospodarowania.

 

§ 6. Na obszarze zamiany planu ustala się strefę W.III ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, w strefie tej obowiązuje:

 

1) uzgodnienie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych związanych  

    z pracami ziemnymi z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

2) w przypadku podjęcia decyzji o realizacji inwestycji należy przeprowadzić interwencyjne

     badania archeologiczne na koszt inwestora,

3) rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania

    stosownego pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

§ 7. W zakresie ochrony przestrzeni publicznej ustala się:

 

1)             lokalizacja nośnika reklamowego przy granicy z drogą krajową, o powierzchni nie większej niż 7m2; odległość nośnika reklamowego min. 10 m od krawędzi jezdni drogi krajowej;

2)             zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

 

Rozdział 4

Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej

 

§ 8. Ustala się zasady obsługi inżynieryjnej:

 

1)      zaopatrzenie w wodę – z wodociągu miejskiego Ø 100,

2)      odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji miejskiej Ø 200, znajdującej się w drodze krajowej nr 6,

3)      odprowadzenie wód opadowych po oczyszczeniu do kanalizacji deszczowej Ø 300, znajdującej się w drodze krajowej nr 6,

4)      usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych – poprzez składowanie w pojemnikach, a następnie ich wywóz na wysypisko  miejskie,

5)      zaopatrzenie w ciepło – z własnego źródła olejowego,

6)      zasilanie w energię elektryczną – z istniejącej sieci miejskiej,

7)      obsługa telekomunikacyjna – poprzez centralę telefoniczną w Płotach.

 

 

Rozdział 5

Ustalenia z zakresu obsługi komunikacyjnej

 

§ 9. Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej i powiązania z układem zewnętrznym:

1)      wjazd w ruchu jednokierunkowym od ulicy I. Armii Wojska Polskiego, zgodnie z rysunkiem zmiany planu;

2)      wyjazd w ruchu jednokierunkowym na ulice I. Armii Wojska Polskiego, zgodnie z rysunkiem zmiany planu po usunięciu kolizji;

3)      lokalizacja minimum 2 miejsc parkingowych dla samochodów na terenie działki, oraz jednego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

 

Rozdział 6

Przepisy końcowe

 

§ 10. Na obszarze objętym niniejszą zmianą w planie tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty uchwalonego uchwałą nr XLV/410/98 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 19 czerwca 1998r. w jednostce strukturalnej „B”.

 

§ 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płoty.

 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Płoty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-10-2012 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 14:17