Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XX / 190 / 12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z budżetu gminy Płoty

Uchwała Nr XX / 190 / 12

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie: zasad udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z budżetu gminy Płoty

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707)

 

Rada Miejska w Płotach, uchwala co następuje:

 

§1. Dotacje podmiotowe udzielane instytucjom kultury w wysokości niezbędnej do prowadzenia ich statutowej działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Wysokość rocznej dotacji podmiotowej ustala Rada Miejska w Płotach.

 

§2. Instytucja kultury ubiegająca się o dotację z budżetu gminy Płoty składa plan finansowy i plan merytoryczny z zachowaniem terminów przewidzianych na opracowanie materiałów planistycznych w tym zakresie. Plany podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu instytucji kultury.

 

§3.1. Dokumentację uzupełniającą do planu finansowego i planu merytorycznego, o których mowa w §2, winny stanowić informacje instytucji kultury o:

  1. przychodach własnych planowanych do uzyskania z tytułu prowadzonej działalności na tle przychodów przewidywanych do uzyskania w roku poprzedzającym rok planowy;

  2. dotacjach z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych tytułów na tle przychodów przewidywanych do uzyskania w roku poprzedzającym rok planowy;

  3. kosztach działalności (w pełnej szczegółowości - zgodnie ze źródłem finansowania wymienionym w pkt 2 - i z uzasadnieniem ewentualnego planowanego wzrostu poszczególnych pozycji) planowanych na dany rok budżetowy, na tle przewidywanego wykonania kosztów w roku poprzedzającym, w tym kosztach:

  1. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,

  2. zakupu towarów i usług;

  1. środkach na wydatki majątkowe;

  2. stanie należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

  3. stanie środków pieniężnych na początek i koniec roku;

  4. przewidywanym stanie środków obrotowych na koniec roku budżetowego poprzedzającego rok planowy.

2. W celu optymalizacji sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem dotacji podmiotowej, Rada Miejska w Płotach lub Burmistrz Płotów mogą zażądać przedstawienia przez instytucje kultury dodatkowych informacji uszczegółowiających koszty.

 

§4. Dotacje, o których mowa w § 1 przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Płotach w sprawie uchwalenia budżetu gminy na dany rok budżetowy. Burmistrz Płotów powiadamia dyrektora instytucji kultury o wysokości dotacji podmiotowej przyznanej z budżetu, a dyrektor dostosowuje odpowiednio plan finansowy instytucji kultury.

 

§5.1. Dotacje, o których mowa w §1 wypłacane w 12 transzach, zgodnie z harmonogramem złożonym przez instytucje kultury uwzględniającym realizację poszczególnych zamierzeń wynikających z charakteru działalności instytucji oraz sezonowości pozyskiwania przychodów.

2. W uzasadnionych przypadkach instytucja kultury może złożyć wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie dotacji podmiotowej do Rady Miejskiej w Płotach w terminie umożliwiającym dokonanie odpowiednich zmian w budżecie gminy. Do wniosku dołączany jest zaktualizowany harmonogram wypłat kolejnych transz dotacji podmiotowej.

 

§6.1. W przypadkach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych może nastąpić blokowanie planowanych wydatków budżetu gminy.

2. O blokowaniu wydatków budżetowych decyzję podejmuje Burmistrz Płotów.

3. O podjętej decyzji Burmistrz zawiadamia Radę Miejską w Płotach oraz dyrektora instytucji kultury.

 

§7.1. Po upływie półrocza oraz na zakończenie roku budżetowego (na podstawie przedłożonych przez instytucje kultury informacji i zweryfikowanych przez Referat Budżetowy) Burmistrz Płotów podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za półrocze danego raku oraz za dany rok.

2. Terminy składania informacji, o których mowa w ust. 1 określa ustawa o finansach publicznych.

3. Przyjęte informacje, o których mowa w ust. 1 Burmistrz Płotów przedkłada Radzie Miejskiej
w Płotach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w terminach określonych w ustawie o finansach publicznych.

4. Instytucja kultury zobowiązana jest do zwrotu niewykorzystanej do końca roku budżetowego części dotacji podmiotowej w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

5. Od kwoty dotacji zwróconej po terminie nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, poczynając od dnia następującego po upływie terminu zwrotu określonym w ust. 4.

6. Dla pełnego sprawowania nadzoru nad przebiegiem wykonania planów finansowych Rada Miejska w Płotach lub Burmistrz Płotów mogą zażądać od instytucji kultury dodatkowych informacji

 

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 09-10-2012 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 13:56