Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty

 

UCHWAŁA NR IV/38/2011

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 15 marca 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75. poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119. poz. 804, Nr 130. poz. 871. Nr 149. poz. 996, Nr 155, poz.1043) - Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

          § 1.1Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/286/2009 Rady Miejskiej w Płotachz dnia 31 marca 2009 r., po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty", przyjętego Uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotachz dnia 30 czerwca 2003 r., zmienionego uchwałą Nr XV/132/08 z dnia 8 lutego 2008 r. oraz uchwałą Nr XLIV/419/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w gminie Płoty, zwany dalej planem.

 

          2.Granice obszaru objętego ustaleniami planu, obejmującego tereny położone w części obrębu geodezyjnego Kocierz w gminie Płoty o powierzchni ok. 156 ha, przedstawiono na załącznikach graficznych.

 

          3. Przedmiotem planu jest zmiana dotychczasowego rolniczego sposobu użytkowania terenów w zakresie niezbędnym dla umożliwienia realizacji elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, polegająca naprzeznaczeniu na cele nierolniczegruntów rolnych o łącznej powierzchni ok. 1,6 ha oraz pozostawienie pozostałych terenów w dotychczasowym użytkowaniu.

 

          § 2. 1. Integralną częścią uchwały są załączniki graficzne:

1)       Załącznik nr 1 - w skali 1:2000, nazywany w treści uchwały rysunkiem planu,

2)       Załącznik nr 2 - w skali 1:20000, wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków

          zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty.

 

          2Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

          3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

 

          § 3.1.Na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia graficzne, stanowiące obowiązujące ustalenia planu:

1)       granice obszaru objętego planem miejscowym,

2)       linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach

          zagospodarowania oraz ich oznaczenia,

3)       nieprzekraczalne linie zabudowy,

4)       przebieg tras infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

5)       granice i oznaczenia obiektów i terenów podlegających ochronie.

 

          2. Ilekroć w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest mowa o:

1)       parku wiatrowym - należy przez to rozumieć współpracujący ze sobą zespół

          elektrowni wiatrowych, stanowiący wraz z niezbędnymi obiektami, urządzeniami i

          instalacjami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej całość przestrzenno-

          użytkową, służący wytwarzaniu i przesyłowi energii elektrycznej,

2)       elektrowni wiatrowej - należy przez to rozumieć stanowiący całość użytkową

          zespół prądotwórczy wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej energię

          wiatru, na który mogą składać się:

          - urządzenia i instalacje technologiczne, przekształcające energię wiatru w energię

          mechaniczną przekazywaną do generatora, w tym m. in. wirnik z łopatami,

          generator, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia elektryczna, instalacja

          alarmowa, instalacja zdalnego sterowania,

          - część budowlana urządzeń technicznych, stanowiąca odrębną pod względem

          technicznym budowlę, w tym fundament i wieża elektrowni wiatrowej,

3)       lokalizacji wież elektrowni wiatrowych- należy przez to rozumieć usytuowanie

          wieży elektrowni wiatrowej  w stosunku do oznaczonego na rysunku planu

          przebiegu linii zabudowy; równocześnie ustalone w planie obowiązujące dla

          lokalizacji elektrowni wiatrowych odległości należy liczyć odpowiednio od osi

          konstrukcji wieży elektrowni wiatrowej,

4)       liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć określone w ustaleniach

          planu(w tym na rysunku planu) granice terenów o różnym przeznaczeniu lub

          różnych zasadach zagospodarowania; równocześnie określony na rysunku planu

          przebieg linii rozgraniczających nie jest wiążący dla ewentualnego scalania i 

          podziałów geodezyjnych nieruchomości, związanych z planowanym w planie  

          zagospodarowaniem terenów,

5)        liniach zabudowy - należy przez to rozumieć określone w ustaleniach planu(w

           tym na rysunku planu) nieprzekraczalne granice usytuowania lica budowli lub

           ścian zewnętrznych budynków; równocześnie dla elektrowni wiatrowych linia ta

           dotyczy wieży elektrowni wiatrowej nie dotyczy natomiastfundamentu oraz

           urządzeń i instalacji technologicznych (w tym m. in. wirnika z łopatami),

6)       budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć budynki przeznaczone na

          mieszkania w budynku wielorodzinnym, budynku jednorodzinnym oraz w

          zabudowie zagrodowej i w budynkach wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki

          leśnej.

 

 

Rozdział 2

 

USTALENIA DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

 

          § 4.1.W granicach obszaru objętego planem ustala się obowiązujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w ustaleniach szczegółowych.

 

          2. Ustala się obowiązujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1)       w granicach obszaru objętego planem obejmuje się szczególną ochroną przed

          zabudową elektrowniami wiatrowymi:

          a) lasy i grunty leśne,

          b) grunty rolne pochodzenia organicznego,

          c) gruntów obejmujących oczka wodne, mokradła i torfowiska wraz z

          porastającymi ich obrzeża krzewami i zadrzewieniami,

          d) gruntów pod ciekami wód powierzchniowych i rowami,

          e) gruntów rolnych klasy I i II,

          f) ciągi zadrzewień śródpolnych, szpalery oraz pojedyncze okazy drzew w wieku

          powyżej 30 lat,

2)       w celu umożliwienia właściwej eksploatacji, zapewnienia warunków

          bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska wyznacza się wokół projektowanych

          elektrowni wiatrowych strefy techniczne:

          a) linie rozgraniczające teren strefy technicznej ustala się w odległości równej ½

          długości średnicy koła (d) zataczanego przez łopaty turbiny elektrowni wiatrowej

          powiększonej o 5,0 m,

          b) teren strefy technicznej winien być wolny od obiektów i obszarów objętych

          ochroną, o których mowa w pkt 1,

          c) jako przeznaczenie podstawowe terenu strefy technicznej wokół elektrowni

          wiatrowej ustala się rolnicze wykorzystanie gruntów,

          d) w granicach strefy technicznej obowiązuje zakaz zabudowy nie związanej z

          budową i eksploatacją elektrowni wiatrowych, w tym również zabudowy związanej

          z produkcją rolniczą,

3)       w trakcie robót budowlanych i montażowych należy zabezpieczyć wierzchnią

          warstwę gleby, a po ich zakończeniu należy przywrócić pierwotny stan terenu,

          umożliwiający  kontynuację jego użytkowania w dotychczasowy sposób,

4)       dopuszczalny zasięg oddziaływania zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko

          w zakresie hałasu dla form użytkowania, określonych w rozporządzeniu

          właściwego ministra w sprawie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,

          winien być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, co należy

          udokumentować przed uzyskaniem pozwolenia na budowę,

5)       ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska przed emisją szkodliwych fal

          elektromagnetycznych, porażeniem prądem i ładunkami elektrostatycznymi - w

          stopniu i w sposóbokreślony obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6)       ustala się konieczność zapewnienia skutecznej ochrony podłoża gruntowego i

          wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zarówno w trakcie budowy jak też w

          czasie eksploatacji elektrowni wiatrowych,

7)       gospodarkę odpadową (w tym pochodzącymi z elektrowni wiatrowych

          odpadowymi olejami hydraulicznymi i olejami smarowymi) należy zaplanować i

          prowadzić w oparciu o gminny program, zgodnie z ustawą o odpadach,

8)       w projekcie budowlanym farmy wiatrowej należy określić sposób

          zagospodarowania mas ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w związku

          z jej realizacją, w taki sposób aby nie wpływać na ekosystemy cenne

          przyrodniczo,

9)       ustala się obowiązek prowadzenia w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych

          monitoringu skutków oddziaływania na środowisko przyrodnicze, którego

          ostateczny kształt (w tym okres jego trwania) powinien zaproponować ekspert

          ornitolog w raporcie oceny oddziaływania na środowisko,

10)     przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy udokumentować w

          postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z

          obowiązującymi w tym zakresie przepisami, że lokalizacja elektrowni wiatrowych,

          o której mowa w§ 5 ust. 2 pkt 4, uwzględnia ograniczenia oddziaływania

          przedsięwzięcia na krajobraz kulturowy, w tym ochronę widokową eksponowanych  

          w krajobrazie panoram historycznych miejscowości,

11)     na rysunku planu oznaczono symbolem ZN-UE i wyznaczono teren objęty

          granicami użytku ekologicznego,ustanowionego Rozporządzeniem Nr 7/98

          Wojewody Szczecińskiego z dnia 30 lipca 1998 r., na którego obszarze jako

          wyznaczonej formy ochrony przyrody:

          a) obowiązuje ochrona przed zmianą dotychczasowego sposobu użytkowania

          gruntów,

          b) obowiązują zakazy:

              - wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,

              - uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

              - dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie

                przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej,

              - likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych cieków wodnych,

             - wylewania gnojowicy,

             - wydobywania do celów gospodarczych torfu,

12)     na rysunku planu oznaczono symbolem ZNp-Natura2000 i wyznaczono teren

          objęty granicami proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura

          2000 „Dolina Regi”, którego obszar, do czasu jego zatwierdzenia (lub

          odmowy zatwierdzenia) przez Komisję Europejską należy taktować tak jak

          wyznaczony obszar Natura 2000 - zabrania się, podejmowania działań mogących,

          osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać

          na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:

          a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt,

           dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

          b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar

          Natura 2000,

          c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi

          obszarami,           

13)     budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postępowania w

          sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z

          obowiązującymi w tym zakresie przepisami, obejmującego m. in. weryfikację

          raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar Natura

          2000, w zakresie spełnienia wyżej określonych warunków izasad ochrony

          środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

          3.Ustala się obowiązujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

 

- w granicach obszaru objętego planemnie występują stanowiska archeologiczne, ujęte w rejestrze lub ewidencji organu właściwego w zakresie ochrony dóbr kultury.

 

          4. Ze względu na przedmiot planu, obejmujący ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów niezurbanizowanych, nie określa się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

 

          5. Obowiązujące zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów:

1)       przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych, o których mowa w § 1 ust. 3,

          stanowiących grunty klasy IV, V i VI, nie wymaga uzyskania zgody na ich

          wyłączenie z użytkowania rolniczego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3

          lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121,

          poz. 1266 z późn. zm.),

2)       bilans gruntów rolnych, o których mowa w § 1 ust. 3, w zakresie ich powierzchni i

          poszczególnych klas bonitacyjnych zostanie ustalony na etapie projektu

          budowlanego,

3)       grunty, o których mowa w pkt 1, nie wymagają przed uzyskaniem pozwolenia na

          budowę decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji rolniczej,

4)      dla ochrony istniejącej w granicach obszaru objętego planem sieci melioracyjnej

          oraz umożliwienia jej dalszego prawidłowego funkcjonowania oraz wykonywania

          robót konserwacyjnych:

          a) przy prowadzeniu wszystkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych

          prac związanych z robotami ziemnymi należy chronić istniejące urządzenia

          drenarskie i melioracyjne przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem,

          b) dopuszcza się przebudowę i kanalizowanie sieci w ramach istniejącego

          systemu melioracyjnego, spowodowane usunięciem kolizji z projektowanym

          zagospodarowaniem, w tym związanym z realizacją elektrowni wiatrowych

          przebiegiem linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, oraz dróg i placów;

          przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach odrębnych,

5)       sposób posadowienia konstrukcji projektowanych obiektów budowlanych należy

          udokumentować, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, rozpoznaniem

          geotechnicznych warunków podłoża gruntowego, zgodnie z przepisami ustawy

          Prawo geologiczne i górnicze,

6)      dla projektowanych w planie obiektów o wysokości równej i większej od 50 m

          n.p.t. obowiązuje, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie

          do właściwych organów nadzoru nad lotnictwem cywilnym i wojskowym, celem

          ustalenia rodzaju oznakowania lub rezygnacji z oznakowania przeszkodowego, 

7)       dla elektrowni wiatrowych jako przeszkód lotniczych o wysokości ponad 100 m

          n.p.t. obowiązuje sposób zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych,

          określony w obowiązujących przepisach odrębnych.

 

          6.Obowiązujące sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział 3

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 

          § 5.1. W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.EW/R,2.EW/R,3.EW/R ustala się przeznaczenie terenu:

1)       tereny rolnicze przeznaczone pod lokalizację wież elektrowni wiatrowych,

2)       jako przeznaczenie podstawowe terenów przyjmuje się użytkowanie rolnicze,

3)       w granicach terenów dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych, z

          uwzględnieniem ograniczeń zabudowy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1,

4)       w granicach terenów dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych

          sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i placów niezbędnych dla

          funkcjonowania elektrowni wiatrowych, przy zachowaniu zasad i warunków

          określonych w przepisach odrębnych,

5)       dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych dróg i

          placów, związanych z robotami budowlanymi i montażowymi dla realizacji

          elektrowni wiatrowych, po zakończeniu których obowiązuje przywrócenie stanu,

          umożliwiającego dotychczasowe, w tym rolnicze, użytkowanie terenu,

6)       dopuszcza się, z uwzględnieniem ograniczeń zabudowy, o których mowa w § 4

          ust. 2 pkt 1, wybudowanie masztu pomiarowego wiatru:

          a) wolnostojącej wieży o konstrukcji metalowej z odciągami, na której

          zainstalowane są urządzenia do pomiaru warunków atmosferycznych, w tym  

          prędkości i kierunku wiatru, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ewentualnym  

          ogrodzeniem,                                                                     

          b) maksymalna wysokość konstrukcji budowli (masztu) mierzona od średniego

          poziomu terenu wokół obiektu: 120 m,

7)       w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych.

 

          2. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 1.EW/R, 2. EW/R, 3. EW/R:

1)       w okolicy miejscowości Kocierz na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku

          planu symbolem 1.EW/R, 2.EW/R, 3.EW/R ustala się w planie lokalizację wież elektrowni wiatrowych:

          a) w maksymalnej ilości łącznie do 5 obiektów, 

          b) o mocy poszczególnych elektrowni od 1,5 MW do 5,0 MW,

2)       elektrownie wiatrowe w granicach lokalizacji, o której mowa w pkt 1), stanowią

          jeden park wiatrowy,

3)       dla parku wiatrowego obowiązują następujące ustalenia:

          a) obowiązują jednakowe gabaryty elektrowni wiatrowych,

          b) obowiązuje jednolita kolorystyka elektrowni wiatrowych,

4)       szczegółowa lokalizacja poszczególnych elektrowni wiatrowych, w oparciu o

          nieprzekraczalne linie zabudowy ustalone na rysunku planu, oraz dróg i placów

          i towarzyszącej infrastruktury technicznej zostanie określona na etapie projektu

          budowlanego,

5)       lokalizacja elektrowni wiatrowych oraz towarzyszącej infrastruktury, winna być

          zgodna z obowiązującymi przepisami szczególnymi, w tym w zakresie

          dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji i promieniowania, co należy

          udokumentować na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, w trybie

          wymaganym właściwymi przepisami związanymi z ochroną środowiska i zdrowia

          ludzi,

6)       minimalna odległość elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych nie może

          być mniejsza niż 400 m,

7)       ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

          przeznaczonego pod lokalizację elektrowni wiatrowej:

          a) zabudowa dopuszczalna na wydzielonych działkach budowlanych lub na

          terenie nie wydzielonym geodezyjnie z nieruchomości, na której zlokalizowano

          elektrownię wiatrową,

          b) maksymalna powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę fundamentu

          wieży elektrowni wiatrowej: 1200 m2,

          c) maksymalna intensywność zabudowy terenu: nie określa się,

          d) funkcja obiektu: zespół prądotwórczy przetwarzający energię mechaniczną

          wiatru na energię elektryczną,

          e) konstrukcja obiektu: konstrukcja wieżowa,

          f) maksymalna wysokość obiektu ( wysokość ponad poziom terenu skrajnego

          punktu wirnika/skrzydła elektrowni wiatrowej w pozycji pionowej ): 180 m,

          g) konstrukcja wieży: rurowa pełnościenna,

          h) niedopuszczalne jest wykorzystywanie konstrukcji wieży jako nośnika

          reklamowego, zakaz nie dotyczy oznaczeń producenta i/lub inwestora i/lub

          właściciela elektrowni wiatrowych na gondolach,

8)       kolorystyka elektrowni wiatrowych powinna sprzyjać ograniczeniu zasięgu ich

          oddziaływania na krajobraz i powinna obejmować pomalowanie konstrukcji wieży

          na kolor biały, szary lub inny jasny pastelowy, nie kontrastujący z otoczeniem, o

          powierzchni matowej, minimalizującej powstawanie refleksów świetlnych,

9)       oświetlenie elektrowni wiatrowych powinno być zgodne z obowiązującymi w tym

          zakresie przepisami odrębnymi.

 

          3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)       możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, związanych z planowanym

          zagospodarowaniem ustalonym w planie,

2)       dopuszczalne wydzielenie działek budowlanych pod elektrownie wiatrowe:

          a) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 25 m,

          b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 0 - 90 stopni,

3)       dopuszczalne wydzielenia geodezyjne pod niezbędne urządzenia

          infrastrukturalne, w tym:

         a) dla potrzeb dróg eksploatacyjnych: szerokość pasów drogowych w liniach

         rozgraniczających 6,0 m.

 

         4.W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.EW/R, 2. EW/R, 3. EW/R ustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości:

1)    30% - dla nieruchomości przeznaczonych w wyniku ustaleń planu na cele budowlane związane z realizacją elektrowni wiatrowych, lokalizacją dróg i placów eksploatacyjnych oraz infrastruktury technicznej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych,

2)    1% - dla pozostałych terenów.

 

          § 6.1.W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.R,2.R,3.R,4.R, 5.R,6.R,7.R,8.R,9.R ustala się przeznaczenie terenu:

1)       tereny rolnicze,

2)       jako przeznaczenie podstawowe terenów przyjmuje się utrzymanie

          dotychczasowego rolniczego sposobu użytkowania,

3)       w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji wież elektrowni wiatrowych

          (zgodnie z § 3.1 ust. 2 zakaz nie dotyczy łopat wirnika),

4)       w granicach terenów dopuszcza się lokalizację fundamentu elektrowni

          wiatrowych, z uwzględnieniem ograniczeń zabudowy, o których mowa w § 4 ust. 2

          pkt 1,

5)       w granicach terenów dopuszcza się lokalizację podziemnych i nadziemnych

          sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i placów niezbędnych dla

          funkcjonowania elektrowni wiatrowych, przy zachowaniu zasad i warunków

          określonych w przepisach odrębnych,

6)       dopuszcza się również wykorzystanie terenu pod budowę tymczasowych dróg i

          placów, związanych z robotami budowlanymi i montażowymi dla realizacji

          elektrowni wiatrowych, po zakończeniu których obowiązuje przywrócenie stanu,

          umożliwiającego dotychczasowe, w tym rolnicze, użytkowanie terenu,

7)       dopuszcza się wybudowanie masztu pomiarowego wiatru, dla którego obowiązują

          parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu jak

          w ustaleniach dla terenów EW/R,                                       

8)       w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych.

 

          2. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.R, 2.R, 3.R, 4.R, 5.R, 6.R, 7.R, 8.R, 9.R:

-  obowiązują zasady zagospodarowania określone we właściwych przepisach odrębnych.

 

          3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)       możliwość wtórnych podziałów geodezyjnych, związanych z planowanym

          zagospodarowaniem ustalonym w planie,

2)       dopuszczalne wydzielenie działek budowlanych pod elektrownie wiatrowe:

          a) minimalna szerokość frontu wydzielonej działki 25 m,

          b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 0 - 90 stopni,

3)       dopuszczalne wydzielenia geodezyjne pod niezbędne urządzenia

          infrastrukturalne, w tym:

         a) dla potrzeb dróg eksploatacyjnych: szerokość pasów drogowych w liniach

         rozgraniczających 6,0 m.

 

         4.W granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.R, 2.R, 3.R, 4.R, 5.R, 6.R, 7.R, 8.R, 9.Rustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości:

1)    30% - dla nieruchomości przeznaczonych w wyniku ustaleń planu na cele budowlane związane z realizacją elektrowni wiatrowych, lokalizacją dróg i placów eksploatacyjnych oraz infrastruktury technicznej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych,

2)    1% - dla pozostałych terenów.

 

          § 7.1.W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.ZL,2.ZL,3.ZL,4.ZL,5.ZL,6.ZL,7.ZL ustala się przeznaczenie terenu:

1)       lasy,

2)       w granicach terenów dopuszcza się lokalizację podziemnych  sieci

          elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć oraz sieci

          telekomunikacyjnych, w tym związanych z eksploatacją elektrowni wiatrowych,

          prowadzonych w pasach dróg leśnych lub na terenach pod liniami

          energetycznymi, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach

          odrębnych,

3)       w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych.

 

          2. Obowiązujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL. 5.ZL, 6.ZL, 7.ZL:

- obowiązują zasady zagospodarowania określone we właściwych przepisach szczególnych.

 

          3. Obowiązujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- nie określa się.

 

         4.W granicach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, oznaczonych symbolem 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL. 5.ZL, 6.ZL, 7.ZLustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości 1%.

 

 

Rozdział 4

 

USTALENIA ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

          § 8.1.Powiązanie komunikacyjne obszaru objętego planem z układem zewnętrznym w oparciu o przebieg istniejących dróg publicznych.

 

          2. Obsługa komunikacyjna obszaru planu związana z planowanym zagospodarowaniem istniejącą drogą powiatową, siecią istniejących, wznowionych i projektowanych dróg dojazdowych gminnych i dróg wewnętrznych - dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dróg dojazdowych wewnętrznych projektowanych.

 

          3. Na potrzeby prowadzonych robót budowlanych i montażowych, związanych z realizacją elektrowni wiatrowych:

1)       dopuszcza się tymczasową budowę i/lub poszerzenie istniejących zjazdów z dróg

          publicznych,przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach

          odrębnych,

2)       po zakończeniu robót budowlanych i montażowych, obowiązuje przywrócenie

          stanu pierwotnego terenu.

 

          4. Ustalenia dla dróg publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDP0121Z:

1)       istniejąca droga powiatowa nr 0121Z Gryfice-Łopianów-Kocierz,

2)       adaptuje się istniejącą szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających,

3)       dopuszczalne włączenie dróg dojazdowych, niezbędne dla prawidłowego

          funkcjonowania elektrowni wiatrowych.

4)       dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,w tym

          sieci elektroenergetycznych wysokich, średnichi niskich napięć oraz sieci

          telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w

          przepisach odrębnych.

 

          5. Ustalenia dla dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.KDW, 2.KDW,3.KDW,4.KDW,5.KDW,6.KDW, 7.KDW, 8.KDW:

1)       istniejące drogi wewnętrzne, drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych,

2)       adaptuje się istniejącą szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających,

3)       zjazdy - dopuszczalne przy zachowaniu zasad i warunków określonych

          w przepisach odrębnych,

4)       dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,w tym

          sieci elektroenergetycznych wysokich, średnichi niskich napięć oraz sieci

          telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w

          przepisach odrębnych.

 

          6. W granicach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.EW/R, 2. EW/R, 3. EW/R oraz 2.R, 3.R, 6.R, 7.R, dopuszcza się budowę dróg eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania projektowanego parku elektrowni

wiatrowych, na następujących zasadach:

1)       przebieg dróg zostanie określony na etapie projektu budowlanego,

2)       projektowane drogi stanowić będą wewnętrzne drogi dojazdowe,

3)       szerokość pasów drogowych w liniach rozgraniczających: 6,0 m,

4)       dopuszcza się lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej,w tym

          sieci elektroenergetycznych wysokich, średnichi niskich napięć oraz sieci

          telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w

          przepisach odrębnych.

5)       po zakończeniu eksploatacji elektrowni wiatrowych dopuszczalne użytkowanie

          jako drogi wewnętrzne - drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych lub

          przywrócenie dotychczasowego, w tym rolniczego użytkowania terenu.

 

          7. W granicach terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.EW/R, 2. EW/R, 3. EW/R oraz 2.R, 3.R, 6.R, 7.R, dopuszcza się również budowę dróg i placów montażowych, niezbędnych dla realizacji inwestycji - budowy projektowanego parku elektrowni wiatrowych, na następujących zasadach:

1)       projektowane drogi i place montażowe stanowić będą tymczasowe nawierzchnie

          utwardzone na czas budowy,

2)       po zakończeniu budowy elektrowni wiatrowych obowiązuje przywrócenie

          dotychczasowego, w tym rolniczego użytkowania terenu.

 

          § 9. 1. Elektrownie wiatrowe będą pracowały bezobsługowo i w związku z tym nie projektuje się uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w ciepło.

          2.Odprowadzenie wód opadowych:

1)       wody opadowe zagospodarować lokalnie w terenie,

2)       wody opadowe odprowadzane w sposób zorganizowany z utwardzonych

          powierzchni dróg i placów, winny być podczyszczone (np. poprzez zastosowanie

          separatorów z osadnikiem) w stopniu określonym obowiązującymi przepisami,

3)       rozwiązanie techniczne powinno być elementem projektu budowlanego.

 

          § 10.1. Elektrownie wiatrowe należy przyłączyć do istniejącej sieci elektroenergetycznej na zasadach i warunkach określonych w przepisach odrębnych.

 

          2.Dla przyłączenia projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych do sieci

elektroenergetycznej przewiduje się m. in.:

1)       modernizację istniejących stacji NN/WN na potrzeby przyłączenia,

          obejmującą przystosowanie, według potrzeb, pól rozdzielni w zakresie automatyki

          i zabezpieczeń oraz dostawienie dodatkowych transformatorów NN/WN,

2)       budowę linii elektroenergetycznych WN, szczegóły w zakresie trasy oraz

          sposobu prowadzenia linii zostaną określone na etapie projektu technicznego,

3)       budowę odcinków linii elektroenergetycznej WN, celem przyłączenia

          projektowanego parku elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej

          poprzez wcięcie w tor linii napowietrznej WN,

4)       budowę wewnętrznej stacji transformatorowo-rozdzielczej WN/SN,

5)       budowę wewnętrznych kablowych sieci elektroenergetycznych średnich i

          niskich napięć oraz sieci telekomunikacyjnych, celem powiązania elektrowni

          wiatrowych z projektowaną stacją WN/SN.

 

          3. Elektrownie wiatrowe w ramach parku wiatrowego zostaną połączone między sobą i z rozdzielnią WN/SN kablową siecią elektroenergetyczną średnich i/lub niskich napięć oraz siecią telekomunikacyjną (łączności, sterowania, automatyki itp).

 

          4. Dla projektowanych w granicach obszaru objętego planem linii

elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych obowiązują następujące ustalenia:

1)       szczegóły w zakresie trasy oraz sposobu prowadzenia linii zostaną określone na

          etapie projektu budowlanego,

2)       trasy linii należy prowadzić w miarę możliwości w pasach istniejących i

          projektowanych dróg i/lub poza nimi,

3)       przebieg trasy linii winien uwzględniać:

          a) możliwości techniczne realizacji,

          b) minimalizację wpływu przebiegu sieci na możliwość prawidłowego użytkowania

          i korzystania z nieruchomości, przez które przebiega.

 

          § 11.1.Na terenach, objętych ustaleniami planu, adaptuje się istniejące urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem ustaleń § 12.

 

          2.Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu trasy linii elektroenergetycznej napowietrznej 110 kV, ustala się:

1)      minimalną odległość elektrowni wiatrowej od linii elektroenergetycznej określoną

         jako odległość najbardziej skrajnego elementu elektrowni wiatrowej (krańców łopat

         turbiny) od skrajnego przewodu linii, nie może być mniejsza niż długość średnicy

         koła (d) zataczanego przez łopaty turbiny.

2)      w przypadku lokalizacji turbiny wiatrowej na wysokości przęsła linii, które nie jest

         wyposażone w ochronę przeciwdrganiową, wymagane jest - o ile będzie to

         konieczne dla bezpiecznej pracy linii - wykonanie takiej ochrony na zasadach, o

         których mowa w § 12.

 

         3. Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w pobliżu trasy linii elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu do 45 kV, ustala się dopuszczalną minimalną odległość linii od elektrowni wiatrowej wyznaczoną wg zasady, że przy dowolnym stanie pracy elektrowni wiatrowej nie może znaleźć się jakikolwiek jej element (w tym łopata turbiny) w pasie technicznym linii wynoszącym dla linii jednotorowej 12,5 m po obu stronach od osi linii oraz dla linii dwutorowej 15 m po obu stronach od osi linii.

 

          § 12.1. Dopuszcza się przebudowę, w tym m. in. modernizację, odbudowę, rozbudowę i nadbudowę, istniejących w granicach obszaru objętego planem urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, przy zachowaniu zasad i warunków określonych w przepisach odrębnych.

 

           2. Przebudowa, o której mowa w ust. 1, dopuszczalna w zakresie zamierzeń inwestycyjnych właściwego zarządcy infrastruktury.

 

           3. Przebudowa, o której mowa w ust. 1, dopuszczalna również w zakresie zamierzeń inwestycyjnych inwestora, użytkownika lub właściciela obiektu lub gruntu,spowodowanych projektowanym w planie zagospodarowaniem, w tym m. in. usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącymi urządzeniami i sieciami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.

 

          § 13.Dla terenów objętych ustalonymi w planie systemami komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się stawkę służącą do naliczenia jednorazowej opłaty w stosunku do wzrostu wartości terenu w momencie zbywania nieruchomości przez obecnego właściciela w wysokości:

1)         30% - dla nieruchomości oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, stanowiących istniejące drogi wewnętrzne - drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, które zostaną przeznaczone w wyniku ustaleń planu na cele budowlane związane z lokalizacją dróg i placów eksploatacyjnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych,

2)         30% - dla nieruchomości przeznaczonych w wyniku ustaleń planu na cele budowlane związane z lokalizacją dróg i placów eksploatacyjnych oraz infrastruktury technicznej, niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych, w tym linii elektroenergetycznych 110 kV, sieci elektroenergetycznych średnich napięć (SN), stacji transformatorowych SN/nn, linii kablowych nn, kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN,sieci telekomunikacyjnych (łączności, sterowania, automatyki itp),

3)         1% - dla pozostałych terenów.

     

Rozdział 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

          § 14.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

          § 15.Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiegoi podlega publikacji na stronie internetowej gminy Płoty.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-10-2012 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-10-2012 13:52