Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XIX / 182 /12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych "II etap realizacji programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenach wiejskich Gminy Płoty."

Uchwała Nr XIX / 182 /12

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 14 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych „ II etap realizacji programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenach wiejskich Gminy Płoty.

 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 oraz Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092,Nr 201, poz. 1183,Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707.

 

Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1 Wyraża się zgodę na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości do kwoty 1 218 940, 00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) na wyprzedzające finansowanie następujących zadań inwestycyjnych Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej „, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”:

  1. umowa o przyznanie pomocy Nr 00140-6922-UM1600291/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo, Gmina Płoty do wysokości 257 120, 00 zł;

  2. umowa o przyznanie pomocy Nr 00177-6922-UM1600292/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Truskolas, Gmina Płoty do wysokości 375 443, 00 zł;

  3. umowa o przyznanie pomocy Nr 00178-6922-UM1600294/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczewie, Gmina Płoty do wysokości 341 923, 00 zł;

  4. umowa o przyznanie pomocy Nr 00141-6922-Um1600293/10 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 o dofinansowanie projektu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Płoty do wysokości 244 454, 00 zł.

 

§ 2 Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku z otrzymanej pomocy w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej „, działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”.

 

§ 3 Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy pożyczki i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zabezpieczenia umowy pożyczki zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

 

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5 Traci moc uchwała Nr XV/ 148 / 12 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych „ II etap realizacji programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenach wiejskich Gminy Płoty.

 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Spychała 09-10-2012 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Spychała 09-10-2012 13:09