Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty w obrębie ulic Kościelna, Krótka, Jedności Narodowej, Sienkiewicza i 1 Armii Wojska Polskiego

UCHWAŁA NR XXXII/319/2005

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 27 października 2005 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty w obrębie ulic: Kościelna, Krótka, Jedności Narodowej, Sienkiewicza i 1 Armii Wojska Polskiego.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Zgodnie z Uchwalą Nr XVI/154/2004 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, przyjętego Uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty w obszarze ograniczonym ulicami: Kościelna, Krótka, Jedności Narodowej, Sienkiewicza i 1 Armii Wojska Polskiego, z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej i obsługi komunikacyjnej.

2. Plan miejscowy obejmuje obszar o łącznej powierzchni 0,827 ha, składający się z działek o nr ewidencyjnych: 190, 191, 192, 464/6, 464/7, 477/2, 464/5, 194, 464/8, 464/3, 449, 464/1, 465, 16 w obrębie geodezyjnym Płoty 3, a jego granice oznaczono na rysunku planu w skali 1:500, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

3. Integralnymi częściami planu miejscowego są następujące załączniki do uchwały:

  1. załącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego,

  2. załącznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty, dla obszaru objętego niniejszym planem, świadczący o zgodności rozwiązań planu ze studium,

  3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu,

  4. załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie w sprawie zasad realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania.

 

§ 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu:

  1. obszar objęty planem podzielono na 9 terenów elementarnych - tereny określone liniami rozgraniczającymi, o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,

  2. w obrębie terenów elementarnych występują ograniczenia szczególne z tytułu objęcia ochroną dóbr kultury – położenia w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, strefie „B” ochrony konserwatorskiej układów przestrzennych oraz w strefie „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

 

§ 3. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1. Część obszaru objętego planem położona na terenie Starego Miasta w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, wpisanego do rejestru zabytków pod Nr 69.

W obszarze tym należy przeprowadzić rewaloryzację historycznego, pierzejowego układu przestrzennego pod kątem przywrócenia linii, usytuowania i form zabudowy.

2. W celu ochrony krajobrazu kulturowego ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej fragmentu zabudowy staromiejskiej oraz ustala warunki szczegółowe, zapewniające integrację przestrzenną strefy „B” z najbliższym otoczeniem.

1) określona na rysunku planu granica strefy obejmuje obszar historycznie rozplanowanej zabudowy mieszkaniowej o lokalnych wartościach kulturowych wraz z rozplanowaniem ciągów komunikacyjnych,

2) w strefie ochronie podlegają:

a) istniejący układ ciągów komunikacyjnych,

b) istniejące linie zabudowy i jej usytuowanie, za wyjątkiem obiektu na działce nr 194,

c) istniejące formy zabudowy, za wyjątkiem obiektu na działce nr 194,

d) podstawowe elementy zagospodarowania – lokalizacja zabudowy mieszkaniowej z oficynami, gospodarczej i ogrodów.

3. Ustala się ochronę występujących na obszarze strefy obiektów architektonicznych ujętych w ewidencji konserwatorskiej - budynków mieszkalnych, oznaczonych numerami: ul. Krótka 1 i 2, ul. Jedności Narodowej 8,

1) warunki ochrony polegają na utrzymaniu formy architektonicznej obiektów, w szczególności:

a) architektonicznej formy budynków, w tym formy dachów z utrzymaniem materiału pokryć dachowych,

b) kompozycji elewacji oraz detalu architektonicznego, stolarki okiennej i drzwiowej.

4. Występujące w strefach obiekty o formie architektonicznej powodującej degradację przestrzeni (na działkach nr: 194, 190, 16) wymagają przebudowy bryły w celu przywrócenia wartości estetycznych i kulturowych obiektu, wg zasad określonych ustaleniami planu.

5. Decyzje o pozwoleniu na budowę i zmianie sposobu użytkowania wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Część obszaru objętego planem położona jest w strefie „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, ujętych w ewidencji służby konserwatorskiej. W przypadku planowanego podjęcia zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi obowiązuje uzyskanie stosownego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozpoczęcie i realizację prac ziemnych oraz na przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora. Pozwolenie wydawane jest na określonych warunkach konserwatorskich zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

§ 4. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1. Obsługę obszaru w zakresie infrastruktury technicznej należy zapewnić z uwzględnieniem następujących zasad:

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodociągowej, bazującej na ujęciu w Płotach,

a) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej z uwzględnieniem większych średnic i nowych materiałów,

b) zaopatrzenie w wodę na cele przeciwpożarowe z podziemnych hydrantów ulicznych zamontowanych na komunalnej sieci wodociągowej,

c) należy przewidzieć alternatywny system zaopatrzenia w wodę z innych źródeł w przypadku awarii zasilania systemu z sieci magistralnych,

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych – do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

a) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci z uwzględnieniem większych średnic i nowych materiałów,

b) odbiornikiem ścieków sanitarnych jest komunalna oczyszczalnia ścieków w Płotach.

3) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej,

a) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci z uwzględnieniem większych średnic i nowych materiałów,

b) odbiornik wód opadowych po podczyszczeniu – rzeka Rega (poza obszarem opracowania planu),

4) usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w systemie miejskim; odpady winny być wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko komunalne, położone poza obszarem planu,

5) elektroenergetyka

a) zasilanie obiektów projektowanych z istniejącej na obszarze opracowania lub w przyległych ulicach sieci niskiego napięcia,

b) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną, z możliwością modernizacji przyłączy.

6) zaopatrzenie w gaz

a) dla obiektów planowanych z istniejącej na obszarze opracowania lub w przyległych ulicach sieci gazociągów niskiego ciśnienia,

b) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w gaz, z możliwością modernizacji przyłączy.

7) zaopatrzenie w ciepło

a) rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem alternatywnych źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa ciekłe, gaz przewodowy, gaz płynny, energia elektryczna, inne,

b) zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach (kotłowniach) paliwami ekologicznymi,

c) dla obiektu istniejącego zasilanego z sieci cieplnej – utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepło; dopuszcza się możliwość lokalizacji źródła lokalnego, zasilanego ekologicznymi nośnikami energii.

8) telekomunikacja

a) obsługa telekomunikacyjna obszaru opracowania przez centralę telefoniczną w Płotach,

b) obiekty planowane przyłączyć do istniejącej na obszarze opracowania lub w przyległych ulicach sieci telekomunikacyjnej,

c) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi telekomunikacyjnej, z możliwością modernizacji przyłączy.

 

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

 

§ 5. Dla terenów elementarnych obowiązują następujące ustalenia:

1. Teren o symbolu 1 MW,U i 1a MW,U z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z uzupełniającą funkcją usług nieuciążliwych.

1)

powierzchnia terenu

 

1 MW,U – 0,185 ha, 1a MW,U – 0,083 ha

2)

przeznaczenie terenu

a)

Istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b)

uzupełniająco w parterach dopuszcza się wbudowane usługi nieuciążliwe w ramach istniejących powierzchni użytkowych,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a)

obowiązuje utrzymanie istniejącej pierzejowej zasady kształtowania zabudowy, z uzupełnieniem zabudowy na działkach nr 194 i 464/9,

b)

nakaz utrzymania zasady zabudowy na działce w układzie: budynek mieszkalny, oficyna mieszkalna, zabudowa gospodarczo-garażowa,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

a)

teren objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej,

b)

budynki przy ul. Krótkiej 1 i 2 oraz ul. Jedności Narodowej 8 ujęte w ewidencji konserwatorskiej,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

a)

zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,

b)

zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem dotyczących własnej działalności gospodarczej,

c)

zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,

7)

kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

b)

powierzchnia zabudowy określona na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy – kolejno na działkach od strony płn.: nr 464/1 - do 55%, nr 449 - do 32%, nr 464/3 - do 53%, nr 194 i 464/9 - do 64%, nr 464/5 - do 32%,

c)

dla istniejącej frontowej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie zabiegi modernizacyjne, odtworzeniowe,

 

 

 

d)

utrzymuje się istniejące wysokości frontowych budynków mieszkalnych i wolnostojącego budynku gospodarczego na dz. nr 449 wraz z istniejącą formą dachów przestrzennych, z zakazem ich przebudowy,

e)

dopuszcza się przebudowę oficyn mieszkalnych do 2 kondygnacji – wysokości do kalenic min. 1,0 m poniżej kalenic budynków frontowych,

f)

kąty nachylenia połaci dachów oficyn – 25÷35O.

g)

uzupełniająca zabudowa gospodarczo-garażowa o wysokości 1 kondygnacji; preferowane dachy o kątach nachylenia połaci 25÷35O, dopuszcza się dachy płaskie,

h)

wysokość projektowanej zabudowy mieszkalnej na działkach nr 194 i 464/9 – do 2 kondygnacji - do 8,2 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do najwyższego punktu pokrycia dachu; dach symetryczny, dwupołaciowy o kącie nachylenia 35÷40O, z kalenicą równoległą do frontu działki,

i)

wysokość zabudowy gospodarczo-garażowej na działce nr 194 – 1 kondygnacja - do 5,0 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do najwyższego punktu pokrycia dachu, dach o kącie nachylenia połaci 25÷35O, dopuszcza się dach płaski,

j)

zachowanie strefy ogrodów – wg rysunku planu; powierzchnia biologicznie czynna - min. 20% powierzchni każdej działki, niezależnie od strefy ogrodów,

8)

zasady scalania i podziału nieruchomości

a)

wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,

b)

scalenie działek nr 194 i 464/9,

c)

poza działkami scalonymi utrzymuje się istniejące podziały na działki, z uwzględnieniem regulacji linii rozgraniczającej ulicy 01 KDD,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

dostęp komunikacyjny z ulicy 01 KDD - ul. Kościelnej oraz ulic Jedności Narodowej i Krótkiej - poza obszarem opracowania,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

a)

obsługa z przyległych ulic,

b)

istniejąca sieć wodociągowa ø 25 mm do zachowania,

c)

istniejąca kanalizacja deszczowa ø 100 ? 500 mm do zachowania.


 

2. Teren o symbolu 2 MN z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1)

powierzchnia terenu

 

0,056 ha

2)

przeznaczenie terenu

 

istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a)

w przypadku przebudowy/rozbudowy istniejącego budynku konieczne działania zmierzające do przywrócenia cech zabudowy obowiązujących w strefie „B” ochrony konserwatorskiej,

b)

zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych i innych, nie odpowiadających ustaleniom pkt 2,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 

teren objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

a)

zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,

b)

zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem dotyczących własnej działalności gospodarczej,

 

 

 

 

7)

kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

b)

powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki,

c)

wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji - do 10,0 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do najwyższego punktu pokrycia dachu,

d)

w przypadku przebudowy/rozbudowy istniejącego budynku dach symetryczny, usytuowany kalenicowo do ul. 1.Armii Wojska Polskiego, o kącie nachylenia połaci 35÷40O,

e)

powierzchnia biologicznie czynna - min. 30% powierzchni terenu,

8)

zasady scalania i podziału nieruchomości

 

zakaz podziału,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

dostęp komunikacyjny z ulicy 01 KDD - ul. Kościelnej,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

a)

obsługa z przyległych ulic,

b)

istniejąca sieć wodociągowa ø 25 mm do zachowania,

c)

istniejąca kanalizacja sanitarna ø 160?200 mm do zachowania

d)

istniejący gazociąg niskich ciśnień do zachowania.


 

3. Teren o symbolu 3 ZP z przeznaczeniem na cele zieleni parkowej.

1)

powierzchnia terenu

 

0,086 ha

2)

przeznaczenie terenu

a)

publiczna zieleń parkowa,

b)

dopuszcza się lokalizację zespołu urządzeń rekreacyjnych, w tym placu zabaw dla dzieci,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym tymczasowych, nietrwałych, za wyjątkiem obiektów małej architektury parkowej, urządzeń rekreacyjnych i placu zabaw,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

utrzymanie wartościowego drzewostanu, za wyjątkiem cięć sanitarnych, działań pielęgnacyjnych, leczniczych, cięć formujących; konieczne wzbogacenie ilościowe i gatunkowe drzewostanu,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 

teren objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

a)

zakaz realizacji ogrodzenia o wysokości powyżej 1,2 m,

zakaz realizacji ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,

b)

zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

7)

kształtowania zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

zakaz zabudowy kubaturowej,

b)

lokalizacja zespołu rekreacyjnego z obiektami małej architektury,

c)

konieczne obrzeżne i grupowe nasadzenia drzew i krzewów,

d)

powierzchnia biologicznie czynna - min. 70% powierzchni terenu,

8)

zasady podziału nieruchomości

 

zakaz podziału,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

dostęp komunikacyjny z ulicy Jedności Narodowej (poza obszarem opracowania) przez ciąg pieszo-jezdny 04 KP-J,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

a)

obsługa z ciągu pieszo-jezdnego 04 KP-J,

b)

istniejąca kanalizacja deszczowa ø 100 ? 800 mm do zachowania.


 

4. Teren o symbolu 4 KS z przeznaczeniem na cele parkingu.

1)

powierzchnia terenu

 

0, 078 ha

2)

przeznaczenie terenu

 

parking ogólnodostępny,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, w tym tymczasowych i nietrwałych,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 

teren objęty strefą „B” ochrony konserwatorskiej,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

a)

od strony ulic: Sienkiewicza i 1. Armii Wojska Polskiego zakaz realizacji ogrodzeń, za wyjątkiem murków o wysokości do 0,5 m, żywopłotów oraz pełniących rolę ogrodzenia obiektów małej architektury,

b)

zakaz realizacji ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,

7)

kształtowania zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

zakaz zabudowy,

b)

minimalna powierzchnia biologicznie czynna – zieleń niska i wysoka na powierzchni istniejącej skarpy – min. 20%,

8)

zasady podziału nieruchomości

 

zakaz podziału,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

dostęp komunikacyjny z ulicy 02 KDD i ul. 1 Armii Wojska Polskiego – poza obszarem opracowania,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

a)

obsługa z przyległych ulic,

b)

istniejąca sieć wodociągowa ø 50 mm do zachowania,

c)

istniejąca kanalizacja sanitarna ø 200 mm do zachowania,

d)

istniejąca kanalizacja deszczowa ø 800 mm do zachowania.


 

5. Teren o symbolu 5 UG, UT z przeznaczeniem na cele zabudowy usługowej.

1)

powierzchnia terenu

 

0,17 ha

2)

przeznaczenie terenu

a)

zabudowa usługowa gastronomiczna i hotelarska wraz z administracyjno-biurową,

b)

dopuszcza się funkcję mieszkaniową właścicieli lub użytkowników oraz obsługi, związaną z prowadzoną działalnością,

c)

 

do czasu realizacji zwartej zabudowy pierzejowej funkcja usługowa gastronomii i hotelarstwa w istniejącym obiekcie, z dopuszczeniem mieszkania właściciela i obsługi,

d)

w projektowanej zabudowie dopuszcza się podział poziomy lub pionowy funkcji,

3)

 

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

a)

projektowana zabudowa w formie zwartej zabudowy pierzejowej, z elewacyjnym podziałem na min. 2 kamieniczki od strony ul. Jedności Narodowej i 3 kamieniczki od ul. Sienkiewicza, na zasadach określonych w pkt 7,

b)

dopuszcza się pozostawienie istniejącego obiektu pod warunkiem przeprowadzenia działań rehabilitujących, neutralizujących jego oddziaływanie, poprzez wprowadzenie detalu, rozwiązania kolorystyczne, z nawiązaniem do cech zabudowy obowiązujących w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, wg wytycznych konserwatorskich,

c)

zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, nietrwałych i innych nie odpowiadających ustaleniom pkt 2,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

a)

teren objęty strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

b)

teren objęty strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują ustalenia § 3.6,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

 

zakaz budowy ogrodzenia z prefabrykowanych elementów betonowych,

7)

kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku planu,

b)

realizacja zwartej zabudowy pierzejowej w formie kamieniczek wzdłuż ulicy 03 KDD oraz wsch. i zach. granicy terenu, uwzględniająca podział na proponowane parcele,

c)

powierzchnia zabudowy określona na rysunku liniami zabudowy – do 100% obszaru określonego liniami zabudowy - do 55% powierzchni terenu,

 

 

 

d)

wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji – do 12,0 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do najwyższego punktu pokrycia dachu,

e)

ustala się zróżnicowaną wysokość ścian frontowych – 6,5?8,0 m do gzymsów okapowych, uwzględniającą podział na proponowane parcele,

f)

w kompozycjach elewacji frontowych konieczny układ horyzontalny wyznaczony gzymsami okapowymi i podokiennymi oraz harmonijne rozplanowanie osi otworów okiennych; w elewacjach frontowych obowiązuje stolarka z podziałami,

g)

dachy symetryczne, dwupołaciowe o kątach nachylenia 35O÷40O, usytuowane kalenicowo do przyległych ulic,

h)

nie ustala się wymogów wprowadzenia powierzchni biologicznie czynnej,

i)

dopuszcza się pozostawienie istniejącego obiektu z utrzymaniem powierzchni zabudowy i wysokości budynku, na warunkach określonych w pkt 3c,

8)

zasady scalania i podziału nieruchomości

a)

proponowany podział na działki wg rysunku planu, w układzie prostopadłym do ul. Jedności Narodowej i ul. 03 KDD; szerokości frontów od ul. Jedności Narodowej kolejno: 16,0 m, 19,0 m, od ul. 03 KDD - 15,0 m, 12,5 m, 15,0 m,

b)

dopuszcza się realizację inwestycji bez podziału na działki,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

a)

dostęp komunikacyjny z ulic: 02 KDD, Sienkiewicza - 03 KDD oraz ulicy Jedności Narodowej - poza obszarem opracowania,

b)

dostęp do zapleczy działek od strony ul. 02 KDD i/lub przez przejazdy bramne,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

a)

obsługa z przyległych ulic,

b)

istniejąca sieć wodociągowa ø 50 mm do zachowania,

c)

istniejąca kanalizacja sanitarna ø 200 mm do zachowania,

d)

istniejąca elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV do zachowania,

e)

istniejący gazociąg niskich ciśnień do zachowania.

f)

istniejąca sieć ciepłownicza do zachowania.

 

6. Teren o symbolu 01 KDD z przeznaczeniem na cele ulicy dojazdowej.

1)

powierzchnia terenu

 

0,068 ha

2)

przeznaczenie terenu

 

istniejąca droga gminna klasy dojazdowej,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 

ulica objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

 

zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

7)

kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – 7,5÷12,0 m – wg rysunku planu,

b)

1 jezdnia, 2 pasy ruchu o łącznej szerokości min. 5,0 m, chodniki,

8)

zasady scalania i podziału nieruchomości

a)

wydzielenie terenu w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczenia,

b)

po wydzieleniu zakaz podziału,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

włączenie do ulic: Krótkiej i 1. Armii Wojska Polskiego – poza obszarem opracowania,

 

 

 

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

a)

w liniach rozgraniczających istniejący przebieg sieci do zachowania:

 

- wodociągowa ø 100 mm,

 

- kanalizacji sanitarnej ø 200 mm,

 

- kanalizacji deszczowej ø 200 ÷ 500 mm,

 

- gazowa niskich ciśnień,

 

- elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,

 

- telekomunikacyjna linia kablowa.

 

7. Teren o symbolu 02 KDD z przeznaczeniem na cele ulicy dojazdowej.

1)

powierzchnia terenu

 

0,038 ha,

2)

przeznaczenie terenu

 

istniejąca droga gminna klasy dojazdowej,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

a)

ulica objęta strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

b)

ulica objęta strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują ustalenia § 3.6,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

 

zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

7)

kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – 7,0?7,5 m – wg rysunku planu,

b)

nawierzchnia na całej szerokości wykonana w jednej płaszczyźnie,

8)

zasady scalania i podziału nieruchomości

 

zakaz podziału,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

włączenie do ulic: Jedności Narodowej i 1. Armii Wojska Polskiego – poza obszarem opracowania,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

a)

w liniach rozgraniczających istniejący przebieg sieci do zachowania:

 

- wodociągowej ø 50 mm,

 

- kanalizacji sanitarnej ø 150 ÷ 200 mm,

 

- elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV,

 

- gazociągu średnich ciśnień,

 

- telekomunikacyjnej linii kablowej.


 

8. Teren o symbolu 03 KDD z przeznaczeniem na cele ulicy dojazdowej.

1)

powierzchnia terenu

 

0,041 ha

2)

przeznaczenie terenu

 

istniejąca droga gminna klasy dojazdowej,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

4)

ochrona środowiska i przyrody

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

a)

ulica objęta strefą „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

b)

ulica objęta strefą „W III” ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych; obowiązują ustalenia § 3.6,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

 

zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

7)

kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu

a)

szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – 9,0?9,5 m – wg rysunku planu,

b)

1 jezdnia, 2 pasy ruchu o łącznej szerokości 5,5?6,0 m, obustronne chodniki,

8)

zasady scalania i podziału nieruchomości

 

zakaz podziału,

 

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

włączenie do ulic: Jedności Narodowej i 1. Armii Wojska Polskiego – poza obszarem opracowania,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 

w liniach rozgraniczających istniejący przebieg sieci do zachowania:

 

- kanalizacji sanitarnej ø 100 mm,

 

- elektroenergetyczna linia kablowa 0,4 kV,

 

- istniejąca sieć ciepłownicza do zachowania,

 

- telekomunikacyjna linia kablowa.

 

9. Teren o symbolu 04 KP-J z przeznaczeniem na cele ciągu pieszo-jezdnego.

1)

powierzchnia terenu

 

0,012 ha

2)

przeznaczenie terenu

 

gminny ciąg pieszo-jezdny,

3)

zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

4)

ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

 

nie występują elementy wymagające ochrony,

5)

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

 

ulica objęta strefą „B” ochrony konserwatorskiej,

6)

kształtowanie przestrzeni publicznych

 

zakaz lokalizacji nośników reklamowych,

7)

kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu

 

szerokość w liniach rozgraniczających zmienna – 4,5?5,0 m – wg rysunku planu,

8)

zasady scalania i podziału nieruchomości

 

zakaz podziału,

9)

zasady obsługi komunikacyjnej

 

włączenie do ulicy Jedności Narodowej – poza obszarem opracowania,

10)

zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej

 

w liniach rozgraniczających dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury.

 

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

 

§ 6. 1. Ustala się stawkę procentową służącą wyliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:

a) dla terenu o symbolu 5 UG,UT,MW – 30 %.

b) dla terenów o symbolach 1 MW,U; 1a MW,U; 2 MN – 10 %,

c) dla pozostałych terenów – 0 %.

2. Do czasu zapotrzebowania terenów na cele zgodne z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób ich wykorzystania.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 7 Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Płoty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jan Przedaszek

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-10-2012 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-10-2012 13:08