Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujący teren w rejonie ulicy Parkowej

Uchwała Nr V/52/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 3 czerwca 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulicy Parkowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. : Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.            Zgodnie z uchwałą Nr XXV/257/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulicy Parkowej, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Parkowej o łącznej powierzchni 3,36 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1 : 1000.

2.            Przedmiotem planu są tereny : zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogi publicznej klasy dojazdowej.

3.            Integralną częścią uchwały są:

1)             rysunek planu - stanowiący załącznik nr 1;

2)             wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty - stanowiący załącznik nr 2;

3)             rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3

4)             rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4.

4.        Na rysunku planu ustalono następujące elementy :

1)        granicę obszaru objętego planem;

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)        przeznaczenie terenów;

4)        linie zabudowy nieprzekraczalne;

5)        granice działek budowlanych niepokrywające się z liniami rozgraniczającymi wraz z numerami.

5.        Ustala się podział obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na następujące tereny :

1)        zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN;

2)        drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 5.KD-D.

6.      Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter porządkowy.

 

§ 2

1.      Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1)        linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, przy której może być umieszczona ściana lokalizowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak : balkon, wykusz, schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 1,0 m;

2)        budynkach istniejących – należy przez to rozumieć budynki wybudowane, będące w realizacji, a także dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu.

3)        Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu.

 

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

 

§ 3

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1)        dopuszcza się inne, jednakże nie większe niż określone w ustaleniach szczegółowych lub cechujące budynki istniejące parametry, takie jak : wysokość zabudowy, liczba kondygnacji lub geometria dachu, w przypadkach przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków istniejących;

2)        dopuszcza się zachowanie istniejących budynków przed linią zabudowy z zakazem ich rozbudowy poza tę linię;

3)        dopuszcza się stosowanie innych parametrów dotyczących powierzchni zabudowy i biologicznie czynnej, niż określono w ustaleniach szczegółowych, jedynie w przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie uniemożliwia ich zapewnienie;

4)        dopuszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków złożonej maksymalnie z trzech kolorów;

5)        dopuszcza się wyposażenie terenów w obiekty małej architektury;

6)        w przypadku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, nie ma zastosowania linia zabudowy, przy czym:

a.     wysokość budynków nie może być większa niż 5 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b.    dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy działki gruntu wydzielonej na potrzeby takich obiektów;

7)        nie wymaga się zapewnienia terenu biologicznie czynnego dla działek gruntu przeznaczonych na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, dopuszcza się przy tym powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni takich działek.

 

§ 4

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1)        zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)        nakaz wywożenia odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Płoty;

3)        zagospodarowanie innych odpadów niż wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach;

4)        obowiązek odprowadzenia wód opadowych z terenu drogi publicznej do systemu kanalizacji deszczowej.

 

§ 5

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 znajduje się w granicach strefy WIII – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla której wprowadza się obowiązek :

1)        współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków;

2)        przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

 

§ 6

Ustalenia w zakresie zasad scalania, podziału i parametrów nieruchomości :

1)        nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2)        położenie granic działek budowlanych określono na rysunku planu;

3)        dopuszcza się podział terenów na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, przy czym wydzielona działka gruntu musi przylegać bezpośrednio do drogi publicznej, a jej powierzchnia nie może być większa niż 0,01 ha.

 

§ 7

Przeznacza się na cel publiczny teren drogi publicznej.

 

§ 8

Ustalenia w zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu :

1)             zakaz lokalizacjibudynków gospodarczych;

2)             zakaz umieszczania reklam; dopuszcza się wyłącznie szyldy, w tym wspornikowe oraz znaki firmowe mocowane bezpośrednio na elewacjach budynków;

3)             zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji, których wysokość przekracza 10 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

4)             zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba, że względy techniczne uniemożliwiają inny sposób realizacji, z zastrzeżeniem pkt 5;

5)             zakazów, o których mowa w pkt 3 i 4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

 

§ 9

Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1)             wyznaczasię powiązanie terenów z układem zewnętrznym poprzez istniejącą ulicę I Armii Wojska Polskiego;

2)             dopuszcza się parkowanie pojazdów na trenie drogi publicznej, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)             na potrzeby budynków mieszkalnych należy zagwarantować w ramach działki budowlanej co najmniej jedno stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny;

4)             stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 3 mogą znajdować się w budynkach, w poziomach : kondygnacji podziemnej, pierwszej kondygnacji nadziemnej lub poza budynkami;

5)             lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej, w tym prowadzenie sieci technicznych w pasie drogi publicznej z dopuszczeniem ich lokalizacji na innych terenach;

6)             w przypadku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci technicznych na terenach o charakterze niepublicznym należy zagwarantować prawo do wszelkich działań mających na celu obsługę tych sieci przez ich dysponentów;

7)             zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 0100, z zastrzeżeniem pkt 14;

8)             odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej 0200, z zastrzeżeniem pkt 14;

9)             odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo, z zastrzeżeniem § 4 pkt 4;

10)          zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

11)          zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub średniego ciśnienia lub też ze źródeł własnych;

12)          wykorzystywanie do celów grzewczych : gazu ziemnego, oleju, energii elektrycznej, energii słonecznej, pomp ciepła, a także paliw stałych; dopuszcza się przy tym stosowanie ogrzewania kominkowego, jednakże jedynie jako systemu uzupełniającego;

13)          zaopatrzenie w łącza telefoniczne, teleinformatyczne lub inne w zależności od potrzeb;

14)          dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmiany parametrów technicznych i kierunków obsługi terenów.

 

§ 10

Ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów -- zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyłączeniem obiektów zaplecza budów.

 

§ 11

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

 

§ 12

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN :

1.        Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.        Zasady podziału geodezyjnego :

1)        granice działek budowlanych – zgodnie z rysunkiem planu;

2)        dopuszcza się łączenie dwóch sąsiednich działek budowlanych, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)        zakaz łączenia działki budowlanej nr 3 na terenie 1.MN oraz działki budowlanej nr 8 na terenie 3.MN z sąsiednimi działkami budowlanymi.

3.        Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; dopuszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garażowe;

2)        wysokość budynków :

a.     budynki mieszkalne – do 9 m,

b.    budynki garażowe – do 5 m;

3)        liczba kondygnacji :

a.     budynki mieszkalne – do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze,

b.    budynki garażowe - jedna kondygnacja;

4)        geometriadachów :

a.     budynki mieszkalne - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° - 50°,

b.    budynki garażowe - dachy jedno - lub dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym;

 

5)             powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni działki budowlanej;

6)             powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

7)             linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

8)             dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;

9)             zakaz lokalizacji dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej;

10)          nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

11)          nakaz, o którym mowa w pkt 10 nie dotyczy budynków garażowych;

12)          zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,8 m.

4.        Obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do ulicy Parkowej.

 

§ 13

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.KD-D :

1.            Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej.

2.            Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)             droga jednojezdniowa, przy czym dopuszcza się niewyodrębianie jezdni i chodników;

2)             szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna zgodnie z rysunkiem planu;

3)             powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu.

3.        Obsługakomunikacyjna - powiązania z ulicą I Armii Wojska Polskiego (poza planem).

 

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA KOŃCOWE

 

§ 14

Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne oraz nie stanowi gruntów rolnych lub leśnych.

 

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 16

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-10-2012 14:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-10-2012 14:39