Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujący teren w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna

Uchwała Nr V/50/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 3 czerwca 2011 r.

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.            Zgodnie z uchwałą Nr XXV/256/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulic Osiedle 700-Lecia i Górna, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego obszar położony w rejonie ulic 700-Lecia i Górna o łącznej powierzchni 16,08 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1 : 1000.

2.            Przedmiotem planu są tereny : zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy garażowej, zieleni urządzonej, drogi publicznej klasy dojazdowej, dróg wewnętrznych.

3.            Integralną częścią uchwały są :

 

1)             rysunek planu - stanowiący załącznik nr 1;

2)             wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty - stanowiący załącznik nr 2;

3)             rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3;

4)             rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4.

4.      Na rysunku planu ustalono następujące elementy :

1)        granicę obszaru objętego planem;

2)        linierozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)        przeznaczenie terenów;

4)        linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych;

5)        linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków garażowych i gospodarczych;

6)        granice działek budowlanych niepokrywające się z liniami rozgraniczającymi wraz z numerami.

5.      Ustala się podział obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na następujące tereny :

1)        zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN;

2)        zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolami : 7.MN,U, 8.MN,U, 9.MN,U;

3)        zieleni urządzonej z dopuszczeniem zabudowy garażowej, oznaczony symbolem 10.ZP/KG;

4)        zieleni urządzonej, oznaczone symbolami : 11.ZP, 12.ZP;

5)        drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 13.KD-D;

6)        dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami : 14.KDW, 15.KDW, 16.KDW, 17.KDW, 18.KDW.

6.      Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter porządkowy.

 

§ 2

1.      Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1)        linii zabudowy obowiązującej - należy przez to rozumieć linię, przy której musi być umieszczona ściana lokalizowanego budynku lub co najmniej 60% jej długości bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak : balkon, wykusz, schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 1,0 m;

2)        linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, przy której może być umieszczona ściana lokalizowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy elementy architektoniczne, o których mowa w pkt 2 oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 1,0 m;

3)        budynkach istniejących – należy przez to rozumieć budynki wybudowane, będące w realizacji, a także dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu.

2.      Pojęcia i określenia użyte  w uchwale, a niezdefiniowane  w niniejszym  paragrafie należy rozumieć
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu.

 

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

 

§ 3

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1)        dopuszcza się inne, jednakże nie większe niż określone w ustaleniach szczegółowych lub cechujące budynki istniejące parametry, takie jak : wysokość zabudowy, liczba kondygnacji lub geometria dachu, w przypadkach przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynków istniejących;

2)        dopuszcza się stosowanie innych parametrów dotyczących powierzchni zabudowy i biologicznie czynnej, niż określono w ustaleniach szczegółowych, jedynie w przypadkach, gdy istniejące zagospodarowanie uniemożliwia ich zapewnienie;

3)        dopuszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków złożonej maksymalnie z trzech kolorów;

4)        w przypadku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, nie ma zastosowania linia zabudowy, przy czym :

 

a)     wysokość budynków nie może być większa niż 5 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b)     dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy działki gruntu wydzielonej na potrzeby takich obiektów;

 

5)        nie wymaga się zapewnienia terenu biologicznie czynnego dla działek gruntu przeznaczonych na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, dopuszcza się przy tym powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni takich działek;

6)        dopuszcza się wyposażenie terenów w obiekty małej architektury.

 

§ 4

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1)        zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)        nakaz wywożenia odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Płoty;

3)        zagospodarowanie innych odpadów niż wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach;

4)        obowiązek odprowadzenia wód opadowych z terenów dróg publicznych do systemu kanalizacji deszczowej.

 

§ 5

Ustalenia w zakresie zasad scalania, podziału i parametrów nieruchomości :

1)      nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2)      położenie granic działek budowlanych określono na rysunku planu;

3)     dopuszcza się podział terenów na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o ile taką możliwość wskazano w ustaleniach szczegółowych, przy czym wydzielona działka gruntu musi przylegać bezpośrednio do drogi publicznej lub wewnętrznej, a jej powierzchnia nie może być większa niż 0,01 ha.

 

§ 6

Przeznacza się na cel publiczny tereny drogi publicznej i zieleni urządzonej.

 

§ 7

Ustalenia w zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu :

1)             zakaz umieszczania reklam; dopuszcza się wyłącznie szyldy, w tym wspornikowe oraz znaki firmowe mocowane bezpośrednio na elewacjach budynków;

2)             zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji których wysokość przekracza 10 m, z zastrzeżeniem pkt 4;

3)             zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba, że względy techniczne uniemożliwiają inny sposób realizacji, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)             zakazów, o których mowa w pkt 2 i 3 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

 

§ 8

Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1)             wyznacza się powiązanie terenów z układem zewnętrznym poprzez istniejące ulice: Jagiellonów, Matejki, Słowackiego;

2)             dopuszcza się parkowanie pojazdów na trenie drogi publicznej, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)             na potrzeby budynków mieszkalnych należy zagwarantować w ramach działki budowlanej co najmniej jedno stanowisko postojowe :

a)         na każdy lokal mieszkalny,

b)         na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

c)         na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel;

4)             stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 3 mogą znajdować się w budynkach, w poziomach: kondygnacji podziemnej, pierwszej kondygnacji nadziemnej lub poza budynkami;

5)             lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej, w tym prowadzenie sieci technicznych w pasach dróg publicznych z dopuszczeniem ich lokalizacji na innych terenach;

6)             w przypadku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci technicznych na terenach o charakterze niepublicznym należy zagwarantować prawo do wszelkich działań mających na celu obsługę tych sieci przez ich dysponentów;

7)             zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 050-100, z zastrzeżeniem pkt 14;

8)             odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej 0200, z zastrzeżeniem pkt 14;

9)             odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo, z zastrzeżeniem § 4 pkt 4;

10)          zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

11)          zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub średniego ciśnienia lub też ze źródeł własnych;

12)          wykorzystywanie do celów grzewczych : gazu ziemnego, oleju, energii elektrycznej, energii słonecznej, pomp ciepła, a także paliw stałych, dopuszcza się przy tym stosowanie ogrzewania kominkowego, jednakże jedynie jako systemu uzupełniającego;

13)          zaopatrzenie w łącza telefoniczne, teleinformatyczne lub inne w zależności od potrzeb;

14)          dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmiany parametrów technicznych i kierunków obsługi terenów.

 

§ 9

Ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów -- zakaz, chyba, że w ustaleniach szczegółowych określono inaczej, tymczasowego zagospodarowania terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyłączeniem obiektów zaplecza budów.

 

§ 10

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości :

1)             0% - dla terenów : 7.MN,U, 8.MN,U, 9.MN,U, 10.ZP/KG, 11.ZP, 12.ZP, 13.KD-D;

2)             30% - dla terenów : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 14.KDW, 15.KDW, 16.KDW, 17.KDW, 18.KDW.

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

 

§ 11

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, z uwzględnieniem ustaleń dla poszczególnych terenów :

1.            Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.            Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

 

1)             budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; dopuszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze;

2)             wysokość budynków :

 

a)         budynki mieszkalne - do 9 m,

b)         budynki garażowe i gospodarcze - do 5 m;

3)      liczba kondygnacji :

a)     budynki mieszkalne – do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze,

b)     budynki garażowe i gospodarcze – jedna kondygnacja;

4)      geometria dachów :

a)    budynki mieszkalne – dachy dwu – lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50°, o kalenicach głównych kształtowanych :

-      prostopadle do obowiązującej linii zabudowy – w przypadku działek budowlanych na terenach : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN oraz działek budowlanych nr : 1, 2, 3, 4 na terenie 5.MN,

-      równolegle do obowiązującej linii zabudowy – w przypadku działek budowlanych na terenie 6.MN,

-      równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy wyznaczonej od strony drogi publicznej – w przypadku działek budowlanych nr : 5, 6, 7 na terenie 5.MN,

b)    budynki garażowe i gospodarcze – dachy jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, lub dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50°;

5)        powierzchnia zabudowy – do 35% powierzchni działki budowlanej;

6)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

7)        linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku działek budowlanych, dla których nie określono linii zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych dopuszcza się lokalizację tego rodzaju budynków w odległości co najmniej 10 m od linii zabudowy dla budynków mieszkalnych;

8)        dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych i gospodarczych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;

9)        zakaz lokalizacji dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej;

10)      zakaz łączenia działek budowlanych oraz lokalizacji budynków na dwóch lub większej liczbie działek budowlanych;

11)      nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

12)      nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garażowych i gospodarczych;

13)      dopuszcza się możliwość doświetlenia poddaszy poprzez okna połaciowe, okna powiekowe albo lukarny, przy czym :

a)     obowiązuje jedna forma okien połaciowych albo okien powiekowych, albo lukarn na jednym budynku,

b)     łączna powierzchnia okien połaciowych, powiekowych albo lukarn nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone,

c)     maksymalna wysokość okien powiekowych albo lukarn, liczona od połaci dachu nie może być większa niż 1 m, zaś szerokość, odpowiednio nie większa niż 2 i 1,5 m;

14)    zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,8 m.

3.      Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu 13.KD-D.

 

§ 12

Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN z uwzględnieniem § 11 - obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej :

1)        działka budowlana nr 1 – do terenu 13.KD-D – bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 14.KDW;

2)        działki budowlane nr::2, 3, 4, 5, 6, 7- do terenu 13.KD-D –  pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 14.KDW;

3)        działki budowlane nr : 8, 9, 10, 11, 12, 13 – do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 15.KDW;

4)        działka budowlana nr  14  –  do  terenu 13.KD-D  –  bezpośrednio lub pośrednio  poprzez drogę wewnętrzną 15.KDW.

 

§ 13

Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MN z uwzględnieniem § 11:

1.        Zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział działki budowlanej nr 7 na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 3, przy czym jedna z granic wydzielonej działki gruntu musi pokrywać się z granicą obszaru objętego planem.

2.        Obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej :

a)     działka budowlana nr 1 – do terenu 13.KD-D – bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 15.KDW,

b)     działki budowlane nr : 2, 3, 4, 5, 6, 7- do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 15.KDW,

c)     działki budowlane nr : 8, 9, 10, 11, 12, – do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 16.KDW,

d)     działki budowlane nr : 13, 14 – do terenu 13.KD-D,

e)     działka, o której mowa w ust. 1, wydzielona na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej – do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 15.KDW.

 

§ 14

Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MN z uwzględnieniem § 11 - obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej :

1)        działki budowlane nr : 1, 2 – do terenu 13.KD-D;

2)        działki budowlane nr : 3, 4, 5, 6, 7 - do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 16.KDW;

3)        działki budowlane nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13 –  do terenu 13.KD-D –  pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 17.KDW;

4)        działka budowlana nr 14 – do terenu 13.KD-D – bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 17.KDW.

 

§ 15

Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MN z  uwzględnieniem § 11 - obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej :

1)        działka budowlana nr 1 – do terenu 13.KD-D – bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 17.KDW;

2)        działki budowlane nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7- do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 17.KDW;

3)        działki budowlane nr: 8, 9, 10, 11, 12 – do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KDW;

4)        działka budowlana nr 13 – do terenu 13.KD-D – bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KDW.

 

§ 16

Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.MN z uwzględnieniem § 11 :

1.        Zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział działki budowlanej nr 1 na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 3, przy czym jedna z granic wydzielonej działki gruntu musi pokrywać się z granicą obszaru objętego planem.

2.        Obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej :

a)     działki budowlane nr : 1, 2, 3 - do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KDW,

b)     działka budowlana nr 4 – do terenu 13.KD-D – bezpośrednio lub pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KDW,

c)     działki budowlane nr : 5, 6, 7 – do terenu 13.KD-D,

d)     działka, o której mowa w ust. 1, wydzielona na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej – do terenu 13.KD-D – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 18.KDW.

 

§ 17

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 7.MN,U, 8.MN,U :

1.        Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

2.        Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące z lokalami usługowymi o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni użytkowej takich budynków; dopuszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garażowe, gospodarcze i usługowe;

2)        wysokość budynków :

a)     budynki mieszkalne – do 9 m,

b)     budynki garażowe, gospodarcze i usługowe – do 5 m;

3)      liczba kondygnacji :

a)     budynki mieszkalne – do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze,

b)     budynki garażowe, gospodarcze i usługowe – jedna kondygnacja;

4)      geometria dachów :

a)    budynki mieszkalne – dachy dwu – lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50°, o kalenicach głównych kształtowanych :

-      prostopadle do nieprzekraczalnej linii zabudowy – w przypadku działek budowlanych nr : 1, 12 na terenie 7.MN,U,

-      równolegle do obowiązującej linii zabudowy – w przypadku działek budowlanych na terenie 8.MN,U oraz działek budowlanych nr : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 na terenie 7.MN,U,

b)    budynki garażowe, gospodarcze i usługowe – dachy : jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, lub dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50°;

5)        powierzchnia zabudowy – do 35% powierzchni działki budowlanej;

6)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

7)        linie zabudowy obowiązujące i nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku budynków garażowych, gospodarczych i usługowych dopuszcza się ich lokalizację w odległości co najmniej 10 m od linii zabudowy dla budynków mieszkalnych wyznaczonej od strony dróg publicznych bez prawa przekraczania pozostałych linii zabudowy;

8)        dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i usługowych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;

9)        zakaz lokalizacji dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej;

10)      zakaz łączenia działek budowlanych oraz lokalizacji budynków na dwóch lub większej liczbie działek budowlanych;

11)      nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

12)      nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garażowych, gospodarczych i usługowych;

13)      dopuszcza się możliwość doświetlenia poddaszy poprzez okna połaciowe, okna powiekowe albo lukarny, przy czym :

a)     obowiązuje jedna forma okien połaciowych albo okien powiekowych, albo lukarn na jednym budynku,

b)     łączna powierzchnia okien połaciowych, powiekowych albo lukarn nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone,

c)     maksymalna wysokość okien powiekowych albo lukarn, liczona od połaci dachu nie może być większa niż 1 m, zaś szerokość, odpowiednio nie większa niż 2 i 1,5 m;

14)    zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,8 m.

3.      Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu 13.KD-D.

 

§ 18

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.MN,U :

1.        Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

2.        Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        budynki mieszkalne jednorodzinne w wolnostojące; budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące z lokalami usługowymi o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni użytkowej takich budynków; dopuszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garażowe, gospodarcze i usługowe;

2)        wysokość budynków :

a)     budynki mieszkalne – do 9 m,

b)     budynki garażowe, gospodarcze i usługowe – do 5 m;

3)      liczba kondygnacji :

a)     budynki mieszkalne – do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze,

b)     budynki garażowe, gospodarcze i usługowe – jedna kondygnacja;

4)      geometria dachów :

a)     budynki mieszkalne – dachy dwu – lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50°,

b)     budynki garażowe, gospodarcze i usługowe – dachy : jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym, lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50°;

 

5)        powierzchnia zabudowy – do 40% powierzchni działki budowlanej;

6)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

7)        linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku budynków garażowych, gospodarczych i usługowych dopuszcza się ich lokalizację w odległości co najmniej 10 m od linii zabudowy dla budynków mieszkalnych wyznaczonej od strony dróg publicznych bez prawa przekraczania pozostałych linii zabudowy;

8)        dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych, gospodarczych i usługowych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;

9)        dopuszcza się lokalizację dwóch lub większą liczbę budynków mieszkalnych na działce budowlanej;

10)      dopuszcza się łączenie działek budowlanych;

11)      nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

12)      nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garażowych, gospodarczych i usługowych;

13)      dopuszcza się możliwość doświetlenia poddaszy poprzez okna połaciowe, okna powiekowe albo lukarny, przy czym :

a) obowiązuje jedna forma okien połaciowych albo okien powiekowych, albo lukarn na jednym budynku,

b)     łączna powierzchnia okien połaciowych, powiekowych albo lukarn nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone,

c)     maksymalna wysokość okien powiekowych albo lukarn, liczona od połaci dachu nie może być większa niż 1 m, zaś szerokość, odpowiednio nie większa niż 2 i 1,5 m;

14)    zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,8 m, z wyłączeniem odcinków granic działek budowlanych pokrywających się z granicą obszaru objętego planem, dla których dopuszcza się ogrodzenia pełne i o wysokości do 2,2 m.

3.      Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu 13.KD-D.

 

§19

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.ZP/KG :

1.        Przeznaczenie – zieleń urządzona z dopuszczeniem zabudowy garażowej.

2.        Zasady podziału geodezyjnego :

1)        dopuszcza się podział terenu na działki budowlane przeznaczone na potrzeby lokalizacji budynków garażowych wraz z dojazdem zapewniającym dostęp do drogi publicznej;

2)        dopuszcza się podział terenu na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 3.

3.      Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        zieleń, ciągi piesze; dopuszcza się budynki garażowe w zabudowie szeregowej wraz z dojazdem;

2)        dopuszcza się lokalizację budynków garażowych jako obiektów tymczasowych;

3)        wysokość zabudowy - do 4 m;

4)        liczba kondygnacji – jedna kondygnacja;

5)        geometria dachów - dachy jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym;

6)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 60% powierzchni terenu;

7)        nakaz dokonania nasadzeń szpalerów zieleni izolacyjnej przy granicach z drogami publicznymi oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową (MN,U);

8)        zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,8 m, przy czym dopuszcza się lokalizację ogrodzeń wyłącznie przy granicy z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN,U) oraz z działkami wydzielonymi na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.

4.      Obsługa komunikacyjna – dostęp do terenu 13.KD-D.

 

§ 20

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 11.ZP, 12.ZP :

1.        Przeznaczenie – zieleń urządzona.

2.        Zasady podziału geodezyjnego – dopuszcza się podział terenów na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 

3.      Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)            zieleń, ciągi piesze;

2)            powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 60% powierzchni terenu;

3)            zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,8 m, przy czym dopuszcza się lokalizację ogrodzeń wyłącznie przy granicach z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN,U) oraz z działkami wydzielonymi na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.

4.      Obsługa komunikacyjna - dostęp do terenu 13.KD-D.

 

§ 21

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.KD-D :

1.            Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej.

2.            Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

 

1)             droga jednojezdniowa, dopuszcza się niewyodrębianie jezdni i chodników lub lokalizację wyłącznie chodników, w miejscach, gdzie pas drogowy posiada szerokość mniejszą niż 10 m;

2)             szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna - od 5 do 15 m - zgodnie z rysunkiem planu;

3)             powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu.

3.      Obsługa komunikacyjna - powiązania z ulicą Jagiellonów oraz innymi drogami.

 

§ 22

Ustalenia dla terenów oznaczonych  na rysunku  planu symbolami  :  14.KDW15.KDW16.KDW, 17.KDW, 18.KDW :

1.            Przeznaczenie - drogi wewnętrzne.

2.            Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

 

1)             drogi jednojezdniowe, dopuszcza się niewyodrębianie jezdni i chodników;

2)             szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna - zgodnie z rysunkiem planu;

3)             powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu.

3.      Obsługa komunikacyjna - powiązania z terenem 13.KD-D.

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA KOŃCOWE

 

§ 23

Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, przy czym przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne :

1)             grunty orne RV o powierzchni 6,5039 ha;

2)             drogi dr-RV o powierzchni 0,0209 ha;

3)             nieużytki N o powierzchni 5,4145 ha.

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 25

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 04-10-2012 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 04-10-2012 13:27