Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujący teren w rejinie ulicy Bajkowej

 

Uchwała Nr V/51/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 3 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulicy Bajkowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. : Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.      Zgodnie z uchwałą Nr XXV/258/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren w rejonie ulicy Bajkowej, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego obszar położony w rejonie ulicy Bajkowej o łącznej powierzchni 6,56 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1 : 1000.

2.       Przedmiotem planu są tereny : zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, zabudowy usługowej, zieleni urządzonej, drogi publicznej klasy lokalnej, drogi publicznej klasy dojazdowej.

3.       Integralną częścią uchwały są :

 

1)       rysunek planu – stanowiący załącznik nr 1;

2)       wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty - stanowiący załącznik nr 2;

3)       rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu – stanowiące załącznik nr 3;

4)     rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansa h publiczn ch - stanowiące załącznik nr 4.

4.     Na rysunku planu ustalono następujące elementy :

1)        granicę obszaru objętego planem;

2)        linierozgraniczającetereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)        przeznaczenie terenów;

4)        linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych i usługowego na terenie oznaczonym symbolem 7.U;

5)        linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków garażowych, gospodarczych i usługowych;

6)        granice działek budowlanych niepokrywające się z liniami rozgraniczającymi wraz z numerami.

5.     Ustala się podział obszaru, o którym mowa w § 1 ust.1 na następujące tereny :

1)        zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolam : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 6.MN;

2)        zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczone symbolami : 4.MN,U, 5.MN,U;

3)        zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 7.U;

4)        zieleni urządzonej, oznaczone symbolami : 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP;

5)        drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem 11.KD-L;

6)        drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 12.KD-D.

6.     Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter
porządkowy.

§ 2

1.       Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, przy której może być umieszczona ściana lokalizowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak : balkon, wykusz, schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 1,0 m.

2.       Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu.

:

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 3

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1)     dopuszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków złożonej maksymalnie z trzechkolorów;

2)       dopuszcza się wyposażenie terenów w obiekty małej architektury;

3)       w przypadku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, nie ma zastosowania linia zabudowy, przy czym :

 

a)    wysokość budynków nie może być większa niż 5m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b)    dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy działki gruntu wydzielonej na potrzeby takich obiektów;

4)     nie wymaga się zapewnienia terenu biologicznie czynnego dla działek gruntu przeznaczonych na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, dopuszcza się
przy tym powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni takich działek.

§ 4

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1)       zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)       nakaz wywożenia odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Płoty;

3)       zagospodarowanie innych odpadów niż wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach;

4)       obowiązek odprowadzenia wód opadowych z terenów dróg publicznych do systemu kanalizacji deszczowej.

§ 5

Ustalenia w zakresie zasad scalania, podziału i parametrów nieruchomości :

1)       nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2)       położenie granic działek budowlanych określono na rysunku planu;

3)       dopuszcza się podział terenów na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o ile taką możliwość wskazano w ustaleniach szczegółowych, przy czym powierzchnia wydzielonej działki gruntu nie może być większa niż 0,01 ha.

§ 6

Przeznacza się na cel publiczny tereny dróg publicznych i zieleni urządzonej.

§ 7

Ustalenia w zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu :

1)     zakaz umieszczania reklam; dopuszcza się wyłącznie szyldy, w tym wspornikowe oraz znaki firmowe mocowane bezpośrednio na elewacjach budynków;

2)           zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji których wysokość przekracza 10 m, z zastrzeżeniem pkt 4;

3)           zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba, że względy techniczne uniemożliwiają inny sposób realizacji, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)           zakazów, o których mowa w pkt 2 i 3 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.

§ 8

Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1)           wyznacza się powiązanie terenów z układem zewnętrznym poprzez istniejącą ulicę Paderewskiego;

2)           dopuszcza się parkowanie pojazdów na trenach dróg publicznych, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)           na potrzeby budynków mieszkalnych lub usługowych należy zagwarantować w ramach działki budowlanej co najmniej jedno stanowisko postojowe :

 

a)        na każdy lokal mieszkalny,

b)        na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

c)        na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel;

 

4)           stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 3 mogą znajdować się w budynkach, w poziomach : kondygnacji podziemnej, pierwszej kondygnacji nadziemnej lub poza budynkami;

5)           lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej, w tym prowadzenie sieci technicznych w pasach dróg publicznych z dopuszczeniem ich lokalizacji na innych terenach;

6)           w przypadku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci technicznych na terenach o charakterze niepublicznym należy zagwarantować prawo do wszelkich działań mających na celu obsługę tych sieci przez ich dysponentów;

7)           zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 090-110, z zastrzeżeniem pkt 14;

8)           odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej 0160-200, z zastrzeżeniem pkt 14, przy czym dopuszcza się odprowadzenie tego rodzaju ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu budowy systemu kanalizacji sanitarnej;

9)           odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo, z zastrzeżeniem § 4 pkt 4;

10)       zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

11)       zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub średniego ciśnienia lub też ze źródeł własnych;

12)       wykorzystywanie do celów grzewczych : gazu ziemnego, oleju, energii elektrycznej, energii słonecznej, pomp ciepła, a także paliw stałych, dopuszcza się przy tym stosowanie ogrzewania kominkowego, jednakże jedynie jako systemu uzupełniającego;

13)       zaopatrzenie w łącza telefoniczne, teleinformatyczne lub inne w zależności od potrzeb;

14)   dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tymzmiany parametrów technicznych i kierunków obsługi terenów.

§ 9

Ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów -- zakaz tymczasowego zagospodarowania terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyłączeniem obiektów zaplecza budów.

§ 10

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 11

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1.MN, 2.MN, 3.MN, 6.MN :

1.           Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2.              Zasady podziału geodezyjnego - granice działek budowlanych - zgodnie z rysunkiem planu.

3.           Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

 

1)              budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; dopuszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garażowe i gospodarcze - w przypadku działek budowlanych, dla których na rysunku planu wprowadzono linię zabudowy nieprzekraczalną dla tego rodzaju budynków;

2)              wysokość budynków :

a    budynki mieszkalne - do 9 m,

b    budynki garażowe i gospodarcze - do 5 m;

3)       li czba kondygnacji :

a    budynki mieszkalne - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze, b    budynki garażowe i gospodarcze - jedna kondygnacja;

4)       geometria dachów :

a    budynki mieszkalne - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 45°,

b    budynki garażowe i gospodarcze - dachy jedno - lub dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym;

5)              powierzchnia zabudowy - do 35% powierzchni działki budowlanej;

6)              powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;

7)              linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

8)              dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych i gospodarczych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;

9)               zakaz lokalizacji dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej;

10)          zakaz łączenia działek budowlanych oraz lokalizacji budynków na dwóch lub większej liczbie działek budowlanych;

11)           nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

12)           nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garażowych i gospodarczych;

13)          dopuszcza się możliwość doświetlenia poddaszy poprzez okna połaciowe, okna powiekowe albo lukarny, przy czym :

a    obowiązuje jedna forma okien połaciowych albo okien powiekowych, albo lukarn na jednym budynku,

b    łączna powierzchnia okien połaciowych, powiekowych albo lukarn nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone,

c    maksymalna wysokość okien powiekowych albo lukarn, liczona  od  połaci dachu nie może być większa niż 1 m, zaś szerokość, odpowiednio nie większa niż 2 i 1,5 m;

14)          dopuszcza się możliwość montażu solarów na połaciach dachowych o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone;

15)          zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,5 m.

4.         Obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do ulicy Bajkowej.

§ 12

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 4.MN,U, 5.MN,U :

1.           Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.

2.              Zasady podziału geodezyjnego - granice działek budowlanych - zgodnie z rysunkiem planu.

3.           Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

 

1)           budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące; budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące z lokalami usługowymi o powierzchni nie większej niż 50% powierzchni użytkowej takich budynków; dopuszcza się dodatkowo wolnostojące budynki garażowe, gospodarcze i usługowe - w przypadku działek budowlanych, dla których na rysunku planu wprowadzono linię zabudowy nieprzekraczalną dla tego rodzaju budynków;

2)           wysokość budynków :

 

a)        budynki mieszkalne - do 9 m,

b)        budynki garażowe, gospodarcze i usługowe - do 5 m;

3)      liczba kondygnacji :

a)        budynki mieszkalne - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze,

b)        budynki garażowe, gospodarcze i usługowe - jedna kondygnacja;

4)     geometria dachów :

a)    budynki mieszkalne – dachy dwu – lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 45°,

b)    budynki garażowe, gospodarcze i usługowe – dachy jedno – lub dwuspadowe o nachyleniu połaci pod kątem 20° lub mniejszym;

 

5)       powierzchnia zabudowy – do 30% powierzchni działki budowlanej;

6)       powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 35% powierzchni działki budowlanej;

7)       linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu;

8)       dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków garażowych gospodarczych i usługowych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych przy lub w odległości    1,5 m od granicy działki budowlanej;

9)       zakaz lokalizacji dwóch lub większej liczby budynków mieszkalnych na działce budowlanej;

10)    zakaz łączenia działek budowlanych oraz lokalizacji budynków na dwóch lub większej liczbie działek budowlanych;

11)    nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

12)    nakaz, o którym mowa w pkt 11 nie dotyczy budynków garażowych, gospodarczych i usługowych;

13)    dopuszcza się możliwość doświetlenia poddaszy poprzez okna połaciowe, okna powiekowe albo lukarny, przy czym :

 

a)    obowiązuje jedna forma okien połaciowych albo okien powiekowych, albo lukarn na jednym budynku,

b)    łączna powierzchnia okien połaciowych, powiekowych albo lukarn nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone,

c)     maksymalna wysokość okien powiekowych albo lukarn, liczona od połaci dachu nie może być większa niż 1 m, zaś szerokość, odpowiednio nie większa niż 2 i 1,5 m;

 

14)    dopuszcza się możliwość montażu solarów na połaciach dachowych o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone;

15)    zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,5 m.

4.     Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do ulicy Bajkowej.

§ 13

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.U :

1.       Przeznaczenie – zabudowa usługowa – usługi handlu lub gastronomii.

2.       Zasady podziału geodezyjnego – granice działki budowlanej – pokrywające się z liniami rozgraniczającymi - zgodnie z rysunkiem planu.

3.       Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)     budynek usługowy wolnostojący;

2)           wysokość budynku - do 9 m;

3)           liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze;

4)           geometria dachu - dach dwu - lub wielospadowy o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 45°;

5)           powierzchnia zabudowy - do 60% powierzchni działki budowlanej;

6)           powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej;

7)           linie zabudowy nieprzekraczalne - zgodnie z rysunkiem planu;

8)           nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

9)           dopuszcza się możliwość doświetlenia poddasza poprzez okna połaciowe, okna powiekowe albo lukarny, przy czym :

 

a)       obowiązuje jedna forma okien połaciowych albo okien powiekowych, albo lukarn na jednym budynku,

b)       łączna powierzchnia okien połaciowych, powiekowych albo lukarn nie może być większa niż 25% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone,

c)       maksymalna  wysokość okien  powiekowych  albo  lukarn,  liczona  od  połaci  dachu nie może być większa niż 1 m, zaś szerokość, odpowiednio nie większa niż 2 i 1,5 m;

 

10)       dopuszcza się możliwość montażu solarów na połaciach dachowych o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni połaci dachu, na której będą umieszczone;

11)       zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,5 m.

4.         Obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej - do ulicy Bajkowej lub ulicy Paderewskiego.

§ 14

Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 8.ZP, 9.ZP, 10.ZP :

1.           Przeznaczenie - zieleń urządzona.

2.           Zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się podział terenów na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej na zasadach, o których mowa w § 5 pkt 3.

3.           Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

 

1)            zieleń, ciągi piesze;

2)            powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 60% powierzchni terenu;

3)            zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych i o wysokości powyżej 1,5 m, przy czym dopuszcza się lokalizację ogrodzeń wyłącznie przy granicach z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), z terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (MN,U), z terenem zabudowy usługowej (U) oraz z działkami wydzielonymi na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.

4.      Obsługa komunikacyjna - dostęp do przyległych dróg publicznych.

§ 15

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.KD-L :

1.     Przeznaczenie – droga publiczna klasy lokalnej.

2.      Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)            część ulicy Paderewskiego - poszerzenie pasa drogowego;

2)            powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się.

3.      Obsługa komunikacyjna - powiązania z ulicą Bajkową (teren 12.KD-D).

§ 16

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.KD-D :

1.           Przeznaczenie - droga publiczna klasy dojazdowej.

2.           Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

 

1)            droga jednojezdniowa, przy czym dopuszcza się niewyodrębianie jezdni i chodników;

2)            szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna - zgodnie z rysunkiem planu;

3)            powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 5% powierzchni terenu.

3.      Obsługa komunikacyjna - powiązania z ulicą Paderewskiego (teren 11.KD-L).

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA KOŃCOWE

§ 17

Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, przy czym przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne :

1)            grunty orne RVI o powierzchni 5,8610 ha;

2)            grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-V o powierzchni 0,2922 ha;

3)            nieużytki N o powierzchni 0,4123 ha.

§ 18

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-10-2012 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 02-10-2012 13:43