Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmujący teren pod lokalizację cmentarza komunalnego

 

Uchwała Nr V/53/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 3 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty

obejmującego teren pod lokalizację cmentarza komunalnego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. : Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.         Zgodnie z uchwałą Nr XXV/259/2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 6 lutego 2009 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego teren pod lokalizację cmentarza komunalnego, po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Płoty obejmującego obszar pod lokalizację cmentarza komunalnego o łącznej powierzchni 19,82 ha, oznaczony na rysunku planu w skali 1 : 1000.

 

2.         Przedmiotem planu są tereny : cmentarza, zabudowy usługowej, lasu, dróg wewnętrznych, parkingu wewnętrznego.

 

3.         Integralną częścią uchwały są :

1)        rysunek planu – stanowiący załącznik nr 1;

2)        wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty - stanowiący załącznik nr 2;

3)        rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3;

4)        rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4.

 

4.         Na rysunku planu ustalono następujące elementy :

1)        granicę obszaru objętego planem;

2)        linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)        przeznaczenie terenów;

4)        linie zabudowy nieprzekraczalne;

5)        granice działek budowlanych niepokrywające się z liniami rozgraniczającymi;

6)        strefę potencjalnego niekorzystnego oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia.

 

5.         Ustala się podział obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na następujące tereny:

1)        cmentarza, oznaczony symbolem 1.ZC;

2)        zabudowy usługowej, oznaczony symbolem 2.U;

3)        lasu, oznaczony symbolem 3.ZL;

4)        dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami : 4.KDW, 5.KDW;

5)        parkingu wewnętrznego, oznaczony symbolem 6.KDW-P.

 

6.         Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter porządkowy.

 

§ 2

1.         Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, przy której może być umieszczona ściana lokalizowanego budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak : balkon, wykusz, schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna oraz inne detale o wysięgu nie większym niż 1,0 m.

 

2.         Pojęcia i określenia użyte w uchwale, a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie należy rozumieć zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu uchwalenia planu.

 

ROZDZIAŁ II

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

 

§ 3

Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1)        dopuszcza się stosowanie kolorystyki elewacji budynków złożonej maksymalnie z trzech kolorów;

2)        w przypadku lokalizacji budynków infrastruktury technicznej, nie ma zastosowania linia zabudowy, przy czym :

a)         wysokość budynków nie może być większa niż 5 m, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

b)         dopuszcza się lokalizację budynków przy granicy działki gruntu wydzielonej na potrzeby takich obiektów;

3)        nie wymaga się zapewnienia terenu biologicznie czynnego dla działek gruntu przeznaczonych na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, dopuszcza się przy tym powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni takich działek.

4)        dopuszcza się wyposażenie terenów w obiekty małej architektury.

 

§ 4

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego :

1)        zakaz prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)        nakaz wywożenia odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Płoty;

3)        zagospodarowanie innych odpadów niż wymienione w pkt 2 zgodnie z ustawą o odpadach;

4)        nakaz stosowania do nasadzeń roślin gatunków rodzimych, zgodnych z siedliskiem.

 

§ 5

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - na rysunku planu oznaczono granice strefy WII – częściowej oraz granice dwóch stref WIII – ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, dla których wprowadza się obowiązek :

1)        współdziałania w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków – przed etapem zakładania cmentarza;

2)        przeprowadzenia archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

 

§ 6

Ustalenia w zakresie zasad scalania, podziału i parametrów nieruchomości :

1)        nie wyznacza się terenów wymagających wszczęcia postępowania scalania i podziału nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2)        położenie granic działek budowlanych określono na rysunku planu;

3)        dopuszcza się podział terenów na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej.

§ 7

Przeznacza się na cel publiczny teren cmentarza.

 

§ 8

Ustalenia w zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu :

1)        zakaz umieszczania reklam; dopuszcza się wyłącznie szyldy, w tym wspornikowe oraz znaki firmowe mocowane bezpośrednio na elewacjach budynków;

2)        zakaz lokalizacji masztów, anten i innych konstrukcji których wysokość przekracza 10 m, z wyłączeniem :

a)        linii elektroenergetycznych w strefie, o której mowa w pkt 4,

b)        ustaleń szczegółowych dla terenu 1.ZC,

c)         inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

3)        zakaz lokalizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej, chyba, że względy techniczne uniemożliwiają inny sposób realizacji, z wyłączeniem :

a)         strefy, o której mowa w pkt 4 o ile nie spowoduje to rozszerzenia uciążliwości poza tą strefę,

b)        inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

4)        na rysunku planu wskazuje się strefę potencjalnego niekorzystnego oddziaływania linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, dla której zakazuje się dokonywania nasadzeń zieleni wysokiej oraz lokalizacji budynków i obiektów małej architektury;

5)        zakaz wytyczania kwater grzebalnych w miejscach o niekorzystnych warunkach gruntowo- -wodnych.

 

§ 9

Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej :

1)        wyznacza się powiązanie terenów z układem zewnętrznym poprzez istniejącą ulicę Koszalińską;

2)        dopuszcza się parkowanie pojazdów na trenach dróg wewnętrznych, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)        na potrzeby budynków usługowych należy zagwarantować w ramach działki budowlanej, parkingu wewnętrznego lub dróg wewnętrznych co najmniej jedno stanowisko postojowe :

a)        na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

b)        na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel;

4)        stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 3 mogą znajdować się w budynkach, w poziomach kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej;

5)        lokalizacja obiektów infrastruktury technicznej, w tym prowadzenie sieci technicznych w pasach dróg z dopuszczeniem ich lokalizacji na innych terenach;

6)        w przypadku lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym sieci technicznych na terenach o charakterze niepublicznym należy zagwarantować prawo do wszelkich działań mających na celu obsługę tych sieci przez ich dysponentów;

7)        zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 100, z zastrzeżeniem pkt 14;

8)        odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem kanalizacji sanitarnej 160, z zastrzeżeniem pkt 14;

 

9)        odprowadzenie wód opadowych systemem kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo;

10)      zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego lub średniego napięcia;

11)      zaopatrzenie w gaz z sieci niskiego lub średniego ciśnienia lub też ze źródeł własnych;

12)      wykorzystywanie do celów grzewczych : gazu ziemnego, oleju, energii elektrycznej, energii słonecznej, pomp ciepła, a także paliw stałych;

13)      zaopatrzenie w łącza telefoniczne, teleinformatyczne lub inne w zależności od potrzeb;

14)      dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę systemów infrastruktury technicznej, w tym zmiany parametrów technicznych i kierunków obsługi terenów.

 

§ 10

Ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów - - zakaz, chyba, że w ustaleniach szczegółowych określono inaczej, tymczasowego zagospodarowania terenu i lokalizacji obiektów tymczasowych, z wyłączeniem obiektów zaplecza budów.

 

§ 11

Ustala się stawkę procentową jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 0%.

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

 

§ 12

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZC :

1.         Przeznaczenie – cmentarz.

2.         Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        cmentarz komunalny, budynki związane z obsługą cmentarza, w tym budynki o charakterze tymczasowym;

2)        wysokość zabudowy – do 10 m, przy czym dopuszcza się dominanty, których wysokość lub łączna wysokość wraz z budynkiem nie przekracza 20 m; budynki tymczasowe – do 5 m;

3)        liczba kondygnacji - do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze; budynki tymczasowe – jedna kondygnacja;

4)        geometria dachów – dachy dwu – lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 60°; budynki tymczasowe i dominanty – dowolne;

5)        powierzchnia zabudowy – do 10%;

6)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 30%; nakaz utrzymania bufora zieleni izolacyjnej wzdłuż brzegu rzeki Regi o minimalnej szerokości 40 m od linii rozgraniczającej.

3.         Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do ulicy Koszalińskiej (poza planem) - - pośrednio poprzez drogi wewnętrzne : 4.KDW, 5.KDW i parking wewnętrzny 6.KDW-P.

 

§ 13

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U :

1.         Przeznaczenie – zabudowa usługowa.

2.         Zasady podziału geodezyjnego :

1)        na terenie określono cztery działki budowlane;

2)        dopuszcza się łączenie działek budowlanych.

3.         Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        budynki usługowe o profilu usług związanych z obsługą cmentarza;

2)        wysokość budynków – do 10 m;

3)        liczba kondygnacji – do dwóch kondygnacji nadziemnych;

4)        geometria dachów - dachy wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50°;

5)        powierzchnia zabudowy – do 50% powierzchni działki budowlanej;

6)        powierzchnia zabudowy – do 50% powierzchni działki budowlanej;

7)        linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu;

8)        nakaz pokrywania połaci dachowych dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;

9)        zakaz lokalizacji ogrodzeń.

4.         Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do ulicy Koszalińskiej (poza planem) - - pośrednio poprzez drogi wewnętrzne : 4.KDW, 5.KDW i parking wewnętrzny 6.KDW-P.

 

§ 14

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.ZL :

1.         Przeznaczenie – las.

2.         Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        zieleń leśna, ciągi piesze;

2)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 90% powierzchni terenu.

3.         Obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do ulicy Koszalińskiej (            poza planem) - - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 4.KDW.

 

§ 15

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.KDW :

1.         Przeznaczenie – droga wewnętrzna.

2.         Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        droga jednojezdniowa, dopuszcza się niewyodrębianie jezdni i chodników, w miejscach, gdzie pas drogowy posiada szerokość mniejszą niż 10 m;

2)        szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna – zgodnie z rysunkiem planu;

3)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 5% powierzchni terenu.

3.         Obsługa komunikacyjna – powiązania z terenem 6.KDW-P i 5.KDW oraz z ulicą Koszalińską (poza planem).

 

§ 16

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.KDW :

1.         Przeznaczenie – droga wewnętrzna.

2.         Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        droga w formie ciągu pieszo-jezdnego z nadrzędnym ruchem pieszych;

2)        szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna – zgodnie z rysunkiem planu - od 10 do 35 m;

3)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 5% powierzchni terenu;

4)        dopuszcza się lokalizację budynków tymczasowych na zasadach analogicznych do terenu 1.ZC.

3.         Obsługa komunikacyjna – powiązania z terenem 4.KDW lub 6.KDW-P.

 

§ 17

Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.KDW-P :

1.         Przeznaczenie – parking wewnętrzny.

2.         Zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

1)        parking, ciągi piesze, zieleń;

2)        powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 5% powierzchni terenu;

4)        dopuszcza się lokalizację budynków tymczasowych na zasadach analogicznych do terenu 1.ZC.

3.         Obsługa komunikacyjna – powiązania z terenem 4.KDW lub 5.KDW.

 

ROZDZIAŁ IV

USTALENIA KOŃCOWE

 

§ 18

Obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze, przy czym przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne :

1)        grunty orne RIVb o powierzchni 10,6015 ha;

2)        grunty orne RV o powierzchni 4,0754 ha;

3)        drogi dr-RIVb o powierzchni 0,2667 ha;

4)        drogi dr-RV o powierzchni 0,4149 ha.

 

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-09-2012 08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 25-09-2012 08:54