Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na: Asystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach

ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, tel. 91 38 51 282

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na:

 

Asystenta rodziny,

Miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach, teren Gminy Płoty.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 160 godzin miesięcznie w okresie od września do grudnia 2012 r. w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 - ,,Asystent rodziny w Gminie Płoty”

 

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku musi spełniać następujące wymagania:

1. Posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną.

Zakres programowy szkolenia o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny          ( Dz. U. Nr 272, poz. 1608) lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia Asystenta rodziny są zgodne z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 149 poz. 887).
Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na w/w stanowisku, a w szczególności:

a) Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

b) Ustawy o pomocy społecznej

c) Ustawy o świadczeniach rodzinnych,

d) Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

e) Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2. Prawa jazdy kat. B i własny środka transportu,

3. Nieposzlakowana opinią,

4. Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

5. Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:

a) samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,

b) komunikatywność, empatia, zaangażowanie i asertywność,

c) zdolności organizacyjne,

d) umiejętność analitycznego myślenia,

e) odpowiedzialność,

f) umiejętność nawiązywania kontaktu

g) otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

h) dyspozycyjność,

i) odporność na sytuacje stresowe.

6. Znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),

7. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do podstawowych obowiązków trenera pracy z rodziną będzie należeć szeroko pojęta środowiskowa praca z rodziną, a w szczególności:

1. diagnoza sytuacji rodziny;

2. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8. systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem;

 

9. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

10. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

11. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

12. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

13. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

14. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

15. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

16. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

17. monitorowanie funkcjonowania rodziny;

18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

 

Asystent rodziny będzie miał pod swoją opieka maksymalnie 20 rodzin. Rozkład czasu pracy trenera rodziny zależeć będzie od potrzeb i sytuacji rodzin.

 

Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1 do ogłoszenia).

3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.

4. Dokumenty (opinie) z poprzednich lub obecnego miejsca pracy potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii.

5. Kopia prawa jazdy.

6. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia).

7. Oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 3 do ogłoszenia).

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji (zał. Nr 4 do ogłoszenia).

9. Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona ( zał. Nr 5 do ogłoszenia).

10. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego ( zał. Nr 6 do ogłoszenia).

 


Termin składania dokumentów:

Do dnia 18 września 2012 roku do godziny 15.30.

Decyduje data wpływu do Ośrodka. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w godzinach 07.30 – 15.30

 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko Asystenta rodziny.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub poczta elektroniczną o terminach poszczególnych etapów naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 38 51 282.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu o naborze bez podawania przyczyny.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach

 

Magdalena Walukiewicz

…………………………………………

Podpis i pieczęć Kierownika

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 12-09-2012 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-09-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-09-2012 14:33