Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVII / 169 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

 

Uchwała Nr XVII / 169 / 2012
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 maja 2012 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 72 974,17 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 0690 1 537,07 - wpływy z różnych opłat (odszkodowanie)
756 75615 0340 16 327,76 - podatek od środków transportowych- dochody ponadplanowe
801 80101 0690 7 526,78 - wpływy z różnych opłat – Szkoły Podstawowe- dochody ponadplanowe
801 80110 0690 1 800,00 - wpływy z różnych opłat – Gimnazjum- dochody ponadplanowe
852 85213 2010 9 200,00 - dot celowe otrz z budżetu państwa na real zad bież z zakresu adm rządowej oraz innych zadań zlec gminie (związkom gmin) ustawami – skałdki na ubezp. Zdrowotne
852 85295 2030 15 394,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – dożywianie
853 85395 2317 389,26 - dot. cel. otrz z gminy na zadania bież realizow. na podst porozumień (umów) między jst - śr UE – Aktywni – Samodzielni
900 90019 0920 99,30 - pozostałe odsetki
921 92109 2320 20 000,00 - dotacje celowe otrzymane otrzymane powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – EKO - MIX
926 92601 0970 700,00 - wpływy z różnych dochodów
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 2 144,02 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
853 85395 2319 389,26 - dot. cel. otrz z gminy na zadania bież realizow. na podst porozumień (umów) między jst – śr własne – Aktywni -Samodzielni
921 92109 6207 1 754,76 - dot. cel. w ramach progr. fin. z udz. śr. europ. oraz art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6, lub płatn. w ramach budżetu śr. europejskich- PROW
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 22 632,82 zł
 
Dział Rozdział § Kwota    
710 71014 4300 10 000,00 - zakup usług pozostałych - na wniosek RRGiIS
758 75818 4810 7 300,00 - rezerwy
853 85395 4019 95,17 - wynagrodzenia osobowe pracowników – Aktywni-Samodzielni
853 85395 4049 7,37 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - Aktywni-Samodzielni
853 85395 4119 17,23 - składki na ubezpieczenie społeczne – Aktywni- Samodzielni
853 85395 4129 2,71 - składki na Fundusz Pracy - Aktywni-Samodzielni
853 85395 4179 65,34 - wynagrodzenie bezosobowe – Aktywni-Samodzielni
853 85395 4219 6,83 - zakup materiałów i wyposażenia – Aktywni- Samodzielni
853 85395 4309 188,49 - zakup usług pozostałych – Aktywni-Samodzielni
853 85395 4379 2,44 - opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w stacj. publ. sieci tel.
853 85395 4419 0,92 - podróże służbowe krajowe – Aktywni- Samodzielni
853 85395 4449 2,76 - odpisy na ZFŚS – Aktywni-Samodzielni
921 92109 6057 1 754,76 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie Nr 2
921 92109 4210 576,80 - z. mat. i wyp. (Fundusz Sołecki Wyszobór - remont świetlicy)
921 92109 4300 512,00 - z. usług poz. (Fundusz Sołecki Czarne - z. strojów dla grupy tanecznej)
921 92109 4300 2 100,00 - z. usług poz. (Fundusz Sołecki Potuliniec - zakup namiotu rekreac.)
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 93 462,97 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4270 1 537,07 - zakup usług pozostałych (remont przystanku)
700 70005 4300 10 000,00 - zakup usług pozostałych - na wniosek RRGiIS
801 80101 4210 950,00 - zakup materiałów i wyposażenia – SP Wicimice
801 80101 4210 719,00 - zakup materiałów i wyposażenia – SP NR 3
801 80101 4210 3 857,78 - zakup materiałów i wyposażenia – SP NR 2
801 80101 4170 2 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe – SP Nr 2
801 80110 4270 1 800,00 - zakup usług remontowych – PG Nr 1
852 85213 4130 9 200,00 - składki na ubezp. Zdrowotne – OPS (zlecone)
852 85295 3110 15 394,00 - świadczenia społeczne – dożywianie (własne)
853 85395 4017 95,17 - wynagrodzenia osobowe pracowników – Aktywni-Samodzielni
853 85395 4047 7,37 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - Aktywni-Samodzielni
853 85395 4117 17,23 - składki na ubezpieczenie społeczne – Aktywni- Samodzielni
853 85395 4127 2,71 - składki na Fundusz Pracy - Aktywni-Samodzielni
853 85395 4177 65,34 - wynagrodzenie bezosobowe – Aktywni-Samodzielni
853 85395 4217 6,83 - zakup materiałów i wyposażenia – Aktywni- Samodzielni
853 85395 4307 188,49 - zakup usług pozostałych – Aktywni-Samodzielni
853 85395 4377 2,44 - opł. z tyt. z. usł. tel. św. w stacj. publ. sieci tel. – Aktywni-Samodzielni
853 85395 4417 0,92 - podróże służbowe krajowe – Aktywni- Samodzielni
853 85395 4447 2,76 - odpisy na ZFŚS – Aktywni-Samodzielni
921 92109 6050 23 632,74 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zadanie Nr 2
921 92109 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia – EKO-MIX
921 92109 4300 10 000,00 - zakup usług pozostałych – EKO – MIX
921 92109 4210 512,00 - z. mat. i wyp. (Fundusz Sołecki Czarne - z. strojów dla grupy tanecznej)
921 92109 4210 2 100,00 - z. mat. i wyp. (Fundusz Sołecki Potuliniec - zakup namiotu rekreac.)
921 92109 4300 576,80 - z. usł. poz. (Fundusz Sołecki Wyszobór - remont świetlicy)
926 92601 2910 794,32 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o kt. mowa w art. 184 ustawy , pobr. nienależ. lub w nadm. wys. – Orlik na stadionie
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 29.953.208,23 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 37.145.679,40 PLN. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 7.192.471,17 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 24-07-2012 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-07-2012 10:39