Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie nr 29/2012 Burmistrza Płotów z dnia 13 czerwca 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro

 

ZARZĄDZENIE Nr 30/ 2012
Burmistrza Płotów
z dnia 14 czerwca 2012 r.
 
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w likwidowanej jednostce budżetowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płotach, sposobu jej przeprowadzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 
 
W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej nr 3 w Płotach ul. Piastowa 8, na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 26 ust. 4 i art 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Z 2009 r.  Nr 152, poz. 694 z poźn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2012 r. Nr XVIII/165/2012 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płotach, zarządzam, co następuje
 
§1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płotach  wg stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r. w terminie do 15 września 2012 r. 
 
§2. Stroną zdającą jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Płotach Pani Maria Czaboryk, stroną przyjmująca z ramienia Burmistrza Płotów jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płotach Pani Elżbieta Zdunkiewicz.
 
§3. Powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. Sławomir Nowak - przewodniczący komisji
2. Danuta Ciesielska - członek komisji
3. Sylwia Jaworska - członek komisji
 
§4. 1. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1. środki trwałe,
2. środki trwałe w używaniu,
3. środki trwałe w budowie,
4. należności i zobowiązania,
5. środki pieniężne,
6. druki ścisłego zarachowania,
7. zbiory biblioteczne.
2. Składniki majątku wymienione w pkt. 1. ppkt 1-2 należy spisać na arkuszach spisu z natury w drodze spisu z natury.
3. Inwentaryzację składników wymienionych w pkt 1.ppkt 3 należy przeprowadzić przez porównywanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg  rachunkowych w drodze  spisu z natury, jeżeli są dostępne oglądowi i spis jest możliwy, pozostałe składniki w drodze weryfikacji  dokumentów z zapisem  w księgach.
4. Inwentaryzację składników majątkowych wymienionych w pkt 1.ppkt 4  należy przeprowadzić w drodze uzgodnienia i weryfikacji sald po przedłożeniu pełnej dokumentacji  w tym zakresie.
5. Inwentaryzację środków pieniężnych zgromadzonym na rachunku bankowym należy przeprowadzić drogą uzyskania pisemnych potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów lub pasywów oraz wyjaśnień i rozliczeń ewentualnych różnic przedłożonych przez strony zdające. 
6. Inwentaryzację składników majątku wymienione w pkt. 1.ppkt 6-7 należy przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ewidencji.
 
§5. Arkusze spisowe wydaje i rozlicza przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej.
 
§6. Zobowiązuje się komisję inwentaryzacyjną do:
1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2. przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji,
3. dokładne i rzetelne przeprowadzanie inwentaryzacji, zgodnie z stanem faktycznym.
 
§7. Odpowiedzialnym za przeprowadzanie inwentaryzacji jest przewodniczący komisji, a za prawidłowe rozliczenie inwentaryzacji główna księgowa Urzędu Miejskiego w Płotach 
 
§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
      Burmistrz  
Marian Maliński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Iwona Majewska 14-06-2012 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Iwona Majewska 13-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 15-06-2012 13:44