Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XV /157 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/441/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. dotyczącej stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach. 2012-05-17 11:53
dokument Uchwała Nr XV /156 / 2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Józefa Robotnika w Wicimicach 2012-05-17 11:50
dokument Uchwała Nr XV /155 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 ? 2027 2012-05-17 11:43
dokument Uchwała Nr XV /154 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2012-05-17 11:44
dokument Uchwała Nr XV /153 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Płoty środków na 2013 rok stanowiących fundusz sołecki 2012-05-17 11:36
dokument Uchwała Nr XV /152 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie:ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Płoty 2012-05-17 11:37
dokument Uchwała Nr XV /151 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/107/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23.11.2007r. dot. uchwalenia ?Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Płoty? 2012-05-17 11:43
dokument Uchwała Nr XV /150 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty 2012-05-17 11:44
dokument Uchwała Nr XV /149 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie:zmiany Uchwały Nr XXVIII/301/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad prywatyzacji nieruchomości komunalnych położonych na terenie Gminy Płoty. 2012-05-17 11:45
dokument Uchwała Nr XV /148 /12 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych pn: "II etap realizacji programu budowy, remontu i modernizacji świetlic na terenach wiejskich Gminy Płoty" 2012-05-17 11:30
dokument Uchwała Nr XV /147 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie:zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 2012-05-17 11:35
dokument Uchwała Nr XV /146 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2012-05-17 11:26
dokument Uchwała Nr XV /145 /2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2012r. w sprawie:zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2012r. do dnia 30.04.2013r. 2012-05-17 11:45