Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2012

Budżet na rok 2012 przyjęty został dnia 30 grudnia 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 122 / 11 na kwotę:

§     dochody         -        28.012.355,77 zł,

§     wydatki          -        28.726.753,56 zł.

Deficyt, jaki powstał w budżecie gminy wynosi 714.397,79 i zostanie pokryty przychodami z kredytów.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 marca 2012 r. wynosi:

§  plan dochodów             -29.320.702,71 zł,

§    wykonanie dochodów          -6.962.739.23 zł, co stanowi 23,75% planu,

natomiast:

§    plan wydatków          - 36.678.639,06 ,

§    wykonanie wydatków         - 7.499.890,99 , co stanowi 20,45 % planu.

W budżecie zaplanowano dotacje dla samorządowych instytucji kultury
pn: Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta w Płotach w wysokości 210.000,00,
i na koniec III kwartału przekazano 55.363,64 , co stanowi 26 % oraz dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach w wysokości 255.000,00
i przekazano 76.772,10 , co stanowi30,11%.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi
7.354.238,86zł, co stanowi 25,08%planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 7.272.143,04zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 64.979,94 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach) oraz pozostałe na kwotę17.115,88 zł

Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 537.151,76 zł , który został pokryty kredytem.

 


Wykonanie budżetu Gminy Płoty                                                                                                                        na 31 marca 2012 r.

 

 

w zł

 

 

Nazwa

Dochody

%

Wydatki

%

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

-

-

-

40.740,00

23.750,46

58,30

Transport i łączność

17.600,00

2.933,33

16,67

527.301,00

70.581,66

13,39

Turystyka

55.031,79

-

-

96.060,25

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

2.077.000,00

40.383,35

1,94

140.414,00

43.317,33

30,85

Działalność usługowa

12.800,00

1.220,79

9,54

243.017,00

18.170,94

7,48

Administracja publiczna

117.200,00

32.992,64

28,15

3.331.296,60

882.907,54

26,50

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

1.560,00

390,00

25,00

1.560,00

-

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

250.000,00

50,00

0,02

574.092,00

187.320,68

32,63

Doch od os prawnych, od os. fizycznych  i od in. jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wyd. związane z ich poborem

6.218.864,00

1.644.352,18

26,44

-

-

-

Obsługa długu publicznego

-

-

-

750.000,00

137.529,46

18,34

Różne rozliczenia

11.417.655,02

3.759.892,23

32,93

119.169,54

15.790,25

13,25

Oświata i wychowanie

204.027,00

66.977,10

32,83

9.487.321,30

2.357.130,87

24,85

Ochrona zdrowia

-

-

-

121.203,73

17.802,71

14,69

Pomoc społeczna

5.240.400,00

1.388.817,99

26,5

6.586.938,00

1.729.156,52

26,25

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

333.315,52

-

-

227.689,87

2.000,00

0,88

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

-

337.648,00

75.138,15

22,25

Gosp. komunalna i ochrona środowiska

160.050,00

23.729,62

14,83

1.072.224,55

154.745,05

14,43

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.252.565,23

300,00

0,02

2.517.050,84

207.836,49

8,26

Kultura fizyczna

1.962.634,15

700,00

0,04

10.504.912,38

1.576.712,88

15,01

Razem:

29.320.702,71

6.962.739,23

68

36.678.639,06

7.499.890,99

20,45

                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochody gminy Płoty na 31 marca 2012 r.
 (wg poszczególnych źródeł)

 

w zł

 

Źródła dochodów

Wykonanie dochodów

 

§  Dochody własne

2.062.874

 

§  Dotacje

1.156.256

 

§  Subwencje

3.743.609

 

§  Środki pochodzące z budżet UE

0

 

Ogółem:

6.962.739

 

       

 

 

 

Wydatki gminy Płoty na 31 marca 2012 r.
(wg poszczególnych rodzajów)

 

 

 

w zł

 

 

 

Rodzaje wydatków

Wykonanie wydatków

§  Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.809.378

§  Wydatki rzeczowe

3.059.490

§  Wydatki majątkowe

1.631.023

Ogółem:

7.499.891

         

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-04-2012 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 30-10-2012 08:41