Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Płoty za 2011 rok

Budżet na rok 2011 przyjęty został dnia 30 grudnia 2010 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr II/11/10 na ogólną kwotę:

 • po stronie dochodów        -           28 655 067, 41 zł,
 • po stronie wydatków          -           35 335 762, 70 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonywane były zmiany planu budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy. Dotyczyły one zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych z tytułu subwencji, dotacji oraz ponadplanowych dochodów. Zmiany wynikały z konieczności wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 grudnia 2011 r. wynosi:

 • plan dochodów budżetowych                       -         26 002 157, 52 zł,
 • wykonanie dochodów budżetowych            -         25 495 919, 31 zł, co stanowi 98,05 %planu,

natomiast:

 • plan wydatków budżetowych                       -          26 388 252, 25 zł,
 • wykonanie wydatków budżetowych            -          25 716 548, 86 zł,co stanowi 97,45 %planu.

Na realizację zadań inwestycyjnych (wydatki majątkowe) wydatkowano 2 447 188, 18, co stanowi 9,52%wszystkich wydatków. Na realizację zadań bieżących wydatkowano 23 269 360, 68 złco stanowi 90,48%ogólnego wykonania wydatków budżetowych, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 10 288 389, 55,co stanowi 44 ,21 %wydatków bieżących.

Z budżetu przekazano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, pn.:

 • Miejsko -Gminny Ośrodek kultury w Płotachw wysokości 239 740 ,45 zł,plan - 239 740, 45 zł, co stanowi 100,00 %;
 • Biblioteka Gminy i Miasta w Płotachw wysokości 203 800, 00 zł,plan - 203 800, 00  , co stanowi 100,00%.

Oprócz dotacji podmiotowych przekazano dotacje celowe dla:

 • powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy j.s.t. na ogólną kwotę 15.000, 00 zł,plan - 15.000, 00 zł, co stanowi 100,00 %;
 • powiatu na realizację projektu pn.: „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim” – wykonano2 146, 53 zł, plan – 2 443, 37 zł,  co stanowi 87,85 %;

 Ponadto z budżetu gminy przekazano dotacje celowe dla organizacji pozarządowych, tj.:

 • Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach na dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Płoty do ośrodkana ogólną kwotę 21 800, 21 zł, plan - 21 802, 10 zł, co stanowi 99,99 %;
 • prace konserwatorskie wykonywane na obiektach zabytkowych w gminie Płoty na ogólną kwotę 100 000, 00 zł, plan -  100 000, 00 zł, co stanowi 100,00 %;
 • klubów sportowych działających na terenie gminy na ich bieżącą działalnośćw ogólnej kwocie 246 600, 00 zł, plan -  246 600, 00 zł, co stanowi 100,00 %;
 • klubów sportowych na działalność sportowo - rekreacyjną na terenie gminy- wykonanie 20 000, 00, plan -  20 000, 00 złco stanowi 100,00 %.

W ramach Funduszu Sołeckiego działającego w gminie wydatkowano kwotę w wysokości 223 374, 03 zł, na planowane 225 152, 00 zł, tj. 99, 21 %.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2011 roku wynosił 7 633 642, 84 zł, co stanowi 29,97%wykonanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty w kwocie  7 516 923, 04  zł. W 2011roku spłacono kredyty i pożyczki na kwotę 837 616, 05 zł,plus odsetki w wysokości 447 782, 40 zł, tj. razem 1 285 398, 45 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. stan zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług wynosi 116 719, 80 zł.

Należności jednostek budżetowych na 31 grudnia  2011 r. wynoszą  ogółem 3 881 910, 21, w tym:

- gotówka i depozyty – 827 805,84 zł

- należności wymagalne :

 •  z tyt. dostaw towarów i usług  i inne (zaliczka alimentacyjna) – 2 627 173, 61 zł
 •  pozostałe należności z tyt. towarów i usług                                –    426 930, 76 zł.

Rozliczenie roczne dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów budżetowych wskazuje, że zostały wypracowane wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w wysokości 165 465, 18 zł

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 18-04-2012 08:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 18-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 24-05-2012 09:45