Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXX/ 308 /09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

Uchwała Nr XXX/ 308 /09

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2009 r.w sprawie: zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.


Na podstawie art. 36 i art 37 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 9 Statutu Sołectwa Pniewo – Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:§ 1

  1. Zarządza się wybory do organów samorządu w miejscowości: Pniewo w gminie Płoty na okres kadencji 2009 – 2010.

  2. Wybory, o których mowa w ust. 1 winny być przeprowadzone do dnia 31 sierpnia 2009 roku.


§ 2

  1. Wybory obejmują wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

  2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa Statut Sołectwa Pniweo.§ 3

  1. Termin zebrań wyborczych ustala Burmistrz Gminy Płoty określając datę zebrania.

  2. Zebranie jest ważne, gdy mieszkańcy zostali powiadomieni o zwołaniu zebrania co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.


§ 4

Zobowiązuje się Burmistrza do zapewnienia odpowiednich warunków do odbycia i obsługi zebrania wyborczego oraz koordynacji prac wyborczych§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Płoty.§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady


Piotr Jasina        

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 14:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2009 14:10