Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach

OGŁOSZENIE O NABORZE PRACOWNIKA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach

ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, tel. 91 38 512 82

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płotach ogłasza nabór na:

1)    Trenera pracy z rodziną,

2)    miejsce pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Płotach, teren Gminy Płoty, miejsca zamieszkania rodzin, w których będą świadczone usługi trenera pracy z rodziną

3)    forma zatrudnienia: umowa zlecenie w wymiarze 130 godzin miesięcznie w okresie od maja do października 2012 r. w ramach realizacji projektu systemowego ,,Aktywni = Samodzielni” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

 

Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na w/w stanowisku musi spełnić następujące wymagania:

1.    Wykształcenie średnie, preferowane wyższe (w szczególności na kierunkach: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna),

2.    Znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na w/w stanowisku, a w szczególności:

a)    Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

b)    Ustawy o pomocy społecznej

c)    Ustawy o świadczeniach rodzinnych,

d)    Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

e)    Ustawa o przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3.    Znajomość zagadnień związanych z Unią Europejską, a w szczególności z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki

4.    Posiadanie prawa jazdy kat. B i własnego środka transportu

5.    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

6.    Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7.    Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona

8.    Cieszy się nieposzlakowana opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    Doświadczenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną

2.    Wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

3.    Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych:

a)    samodzielność w działaniu oraz wykazywaniu własnej inicjatywy,

b)    komunikatywność, empatia, zaangażowanie i asertywność

c)    zdolności organizacyjne,

d)    umiejętność analitycznego myślenia,

e)    odpowiedzialność,

f)     umiejętność nawiązywania kontaktu

g)    otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

h)    dyspozycyjność,

i)      odporność na sytuacje stresowe.

4.   Znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna),

5.   Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Do podstawowych obowiązków trenera pracy z rodziną będzie należeć szeroko pojęta środowiskowa praca z rodziną korzystająca z pomocy ośrodka pomocy społecznej, a w szczególności:

1.    diagnoza sytuacji rodziny;

2.    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

3.     udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4.     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5.     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6.     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7.     wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8.    Systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny objętej wsparciem;

9.     motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

10.   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

11.   motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

12.   udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

13.   podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

14.   prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

15.   prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

16.   dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny

17.   monitorowanie funkcjonowania rodziny;

18.   współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19.   współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;

20.  Prowadzenie dokumentacji w zakresie podejmowanych działań na rzecz rodzin zgodnie z wymaganiami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Trener pracy z rodziną będzie miał pod swoją opieka maksymalnie 20 rodzin. Rozkład czasu pracy trenera rodziny zależeć będzie od potrzeb i sytuacji rodzin. 

 

Wymagane dokumenty:

1.    Życiorys (CV) i list motywacyjny.

2.    Kwestionariusz osobowy (zał. Nr 1 do ogłoszenia).

3.    Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i doświadczenie.

4.    Dokumenty (opinie) z poprzednich lub obecnego miejsca pracy potwierdzające posiadanie nieposzlakowanej opinii. 

5.    Kopia prawa jazdy.

6.    Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (zał. Nr 2 do ogłoszenia).

7.    Oświadczenie o niekaralności (zał. Nr 3 do ogłoszenia).

8.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji (zał. Nr 4 do ogłoszenia).

9.    Oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest zawieszona lub ograniczona ( zał. Nr 5 do ogłoszenia).

 

Termin składania dokumentów:

10 kwietnia 2012 roku do godziny 15.30.

Miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w sekretariacie Urzędu Gminy Płoty, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty, w godzinach 07.30 – 15.30

z dopiskiem: Nabór na stanowiskotrenera pracy z rodziną.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 23-03-2012 10:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 27-04-2012 11:21