Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXX/ 315 /2009 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Płotach

Uchwała Nr XXX/ 315 /2009

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2009 roku


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Płotach

Na podstawie art. 8 ust.2 w związku z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779; z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Dz. U. Nr 130 poz. 1190; z 2008r. Nr 223, poz. 1458),


Rada Miejska w Płotach uchwala, co nastepuje:§ 1

Uchwala się „Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Płotach”.


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Regulamin Straży Miejskiej w Płotach zwany dalej Regulaminem określa:


 1. zadania i zakres działania Straży Miejskiej w Płotach zwanej dalej Strażą;

 2. zakres uprawnień i obowiązków strażników;

 3. zakres odpowiedzialności strażników;

 4. nagrody i kary;

 5. szczegółową strukturę organizacyjną Straży, a w szczególności:

  1. organizację Straży,

  2. zasady funkcjonowania Straży,

  3. zasady przechowywania uzbrojenia oraz wyposażenia technicznego;

  4. zasady umundurowania, dystynkcje i znaki identyfikacyjne,

  5. zasady prowadzenia dokumentacji;

 6. postanowienia końcowe.


§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Płoty;

 2. Radzie - należy przez to rozumieć Miejską w Płotach;

 3. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Płotów;

 4. Komendancie - należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Płotach;

 5. Strażnikach - należy przez to rozumieć strażników Straży Miejskiej w Płoatch;

 6. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami).


§ 4

1. Straż jest referatem Urzędu Miejskiego w Płotach.

2. Terenem działania Straży jest Gmina Płoty.

3. Siedzibą Straży są Płoty województwo zachodniopomorskie.

4. Straż używa pieczęci okrągłej o treści „Straż Miejska w Płotach” z wizerunkiem godła państwowego oraz pieczątki prostokątnej o treści „Straż Miejska w Płotach”.


§ 5

1. Straż wykonuje swoje zadania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z zastrzeżeniem ust. 2.


2. W celu wykonywania swoich ustawowych zadań Burmistrz może - w zależności od potrzeb - wyznaczyć dni ustawowo i dodatkowo wolne od pracy jako dni robocze lub w określone dni zmienić godziny pracy Straży przy zachowaniu norm czasu pracy wynikających z Kodeksu Pracy.

3. Komendant Straży Miejskiej w porozumieniu z Burmistrzem, może wprowadzić inny system pracy w celu wykonywania zadań, przy zachowaniu norm czasu pracy wynikających z Kodeksu Pracy.ROZDZIAŁ II

ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA STRAŻY


§ 6

1. Straż jest samorządową umundurowaną formacją powołaną do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy.


2. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

§ 7

Do zakresu działania Straży należy w szczególności:


 1. ochrona porządku w miejscach publicznych;

 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

 4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zatarciem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;

 5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

 6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

 7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;

 8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

 9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy;

 10. sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami);

 11. kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

 12. współdziałanie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii;

 13. współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o:

  1. przestępstwach,

  2. wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,

  3. zauważonych awariach w sieciach: gazowej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej,

  4. uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;

 14. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

 15. wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Straży.


§ 8

Realizując swoje zadania Straż:

 1. działa samodzielnie lub współpracuje z przedstawicielami innych organów, służb lub instytucji powołanych do ochrony porządku publicznego;

 2. współpracuje z Policją na zasadach i w zakresie określonym w odrębnych przepisach i zawartych porozumieniach.


ROZDZIAŁ III

ZAKRES UPRAWNIEŃ I OBOWIĄZKÓW STRAŻNIKÓW


§ 9

Strażnik wykonując swoje czynności służbowe ma prawo do:

 1. udzielania ustnych pouczeń i wręczania pisemnych upomnień osobom dopuszczającym się wykroczeń i uchybień w zakresie naruszania ogólnie obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości;

 2. legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach celem ustalenia ich tożsamości;

 3. ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;

 4. nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone odrębnymi przepisami;

 5. dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu;

 6. wydawania poleceń osobom dopuszczającym się wykroczeń lub uchybień;

 7. żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również od każdej osoby w nagłych przypadkach na zasadach określonych w ustawie o Policji.

§ 10

1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w ustawie wobec osób uniemożliwiających mu wykonywanie zadań określonych w ustawie.


2. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane jeżeli odpowiadają potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji i są niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się poleceniom.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby wobec której zostały podjęte i każdorazowo odnotowane w notatniku służbowym oraz w formie notatki służbowej.


§ 11

Przy wykonywaniu czynności funkcjonariusze Straży korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.


§ 12

1.Zakres obowiązków strażnika reguluje ustawa oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

2. Funkcjonariusze Straży w czasie czynności administracyjno - porządkowych są obowiązani do noszenia przepisowego munduru i legitymacji służbowej.


§ 13

Do podstawowych obowiązków strażnika należy:

  1. realizacja uchwał Rady Miejskiej w Płotach w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Płoty w tym przede wszystkim:

   1. kontrola utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy, estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji, zakładów pracy oraz posesji prywatnych i ich otoczenia,

   2. kontrola poprawności oznakowania ulic (w tym znaków drogowych) i posesji, stanu ich zabezpieczenia, oświetlenia oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,

   3. kontrola wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na administratorów i gospodarzy domów,

   4. oddziaływanie na służby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,

   5. podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków od mieszkańców Gminy,

   6. ustalenie osób prawnie odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy oraz dopuszczających się wykroczeń w tym zakresie,

   7. informowanie i sygnalizowanie właściwym organom o przypadkach nie przestrzegania innych przepisów sanitarno - porządkowych, o ochronie środowiska, mienia i zdrowia ludzkiego, a także przepisów przeciwpożarowych i innych dotyczących ochrony porządku publicznego na terenie Gminy,

   8. reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z posiadaniem zwierząt domowych i gospodarczych;

  2. przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych;

  3. poszanowanie powagi, honoru i godności obywateli i własnej;

  4. podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych obywateli;

  5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami;

  6. stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

  7. udział w akcjach i szkoleniach;

  8. prowadzenie na bieżąco dokumentacji strażnika i sporządzanie notatek z podejmowanych czynności służbowych;

  9. uczestniczenie w odprawach przed rozpoczęciem pracy;

  10. przestrzeganie zasad noszenia umundurowania i dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny;

  11. przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w czasie pracy i poza nią;

  12. dbałość o powierzony sprzęt i wyposażenie;

  13. wykonywanie powierzonych zadań w wyznaczonym terminie;

  14. dbanie o dobre imię Straży.

§ 14

Strażnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Komendanta i bezpośrednich przełożonych dotyczących pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa.§ 15

Funkcjonariusze Straży są pracownikami samorządowymi.ROZDZIAŁ IV

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STRAŻNIKA


§ 16

Strażnik odpowiedzialny jest za:

 1. prawidłowo przeprowadzoną kontrolę w zakresie utrzymania porządku i czystości w Gminie jak i w wyznaczonym rejonie służbowym;

 2. przestrzeganie zasad egzekwowania od osób odpowiedzialnych za usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości wykonywania obowiązków oraz nakładanie na nie sankcji administracyjno - karnych;

 3. znajomość przepisów regulujących zasady utrzymania porządku i czystości w Gminie;

 4. dokładną znajomość terenu, w którym podejmuje działania;

 5. dokładną znajomość etyki i kultury w stosunku do interesantów;

 6. utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu i wyposażenia:

  1. za utracone wyposażenie z winy funkcjonariusza odpowiada on finansowo i dyscyplinarnie,

  2. o fakcie zagubienia lub zniszczenia wyposażenia strażnik powiadamia natychmiast Komendanta i sporządza notatkę służbową ze szczegółowymi wyjaśnieniami.

§ 17

Umundurowany strażnik - poza godzinami pracy - ma obowiązek reagować na naruszenie porządku publicznego na tej samej zasadzie co w czasie służby, z obowiązkiem złożenia stosownego raportu przełożonemu w możliwie najkrótszym terminie.


§ 18

W razie nadużycia swoich uprawnień, a w szczególności środków przymusu bezpośredniego, strażnik podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnej.


ROZDZIAŁ V

NAGRODY I KARY


§ 19

Strażnik, który wykazuje inicjatywę w pracy, wzorowo i sumiennie wypełnia swoje obowiązki oraz w sposób szczególny przyczynia się do wykonywania zadań stojących przed Strażą może być wyróżniony:


 1. pochwałą;

 2. nagrodą pieniężną;

 3. awansem;

 4. przedstawieniem do odznaczenia.

§ 20

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, ustawy o strażach gminnych i postanowień dotyczących obowiązków pracowniczych zawartych w Kodeksie pracy, strażnik może być ukarany:

 1. karą upomnienia;

 2. karą nagany;

 3. karą pieniężną.ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA STRAŻY

§ 21

1. Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.


2. Komendant organizuje i kieruje pracą strażników oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez nich zadań.

3. Przełożonym Komendanta jest Burmistrz.

4. Komendant jest przełożonym strażników.

5. W czasie nieobecności lub vacatu na stanowisku Komendanta, przełożonym strażników jest Burmistrz.

§ 22

Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.


§ 23

1. Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.

2. W skład Komendy Straży wchodzą strażnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

§ 24

 1. W Straży przewidziane są następujące stanowiska:


  1. Komendant

  2. Strażnicy

 1. W Straży mogą być zatrudnione inne osoby nie będące strażnikami, których prawa i obowiązki reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.

 2. Komendant przynajmniej raz na pół roku składa Radzie Miejskiej w Płotach sprawozdanie z wykonania zadań Straży.


ROZDZIAŁ VII

ZASADY FUNKCJONOWANIA STRAŻY


§ 25

Straż działa w oparciu o zasady praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej oraz racjonalnego gospodarowania mieniem i środkami publicznymi.§ 26

Czynności Straży powinny zmierzać do:

 1. poprawy ładu i porządku publicznego w Gminie;

 2. prowadzenia działalności prewencyjnej poprzez patrolowanie ulic i osiedli w porach największego zagrożenia przestępczością pospolitą;

 3. szybkiej i sprawnej reakcji w sytuacjach szczególnego zagrożenia;

 4. interwencji w zakresie indywidualnych spraw i skarg mieszkańców;

 5. ochrony estetyki w miejscach publicznych oraz ochrony urządzeń użyteczności publicznej;

 6. utrzymania czystości i porządku w Gminie.

§ 27

Strażnicy i pozostali pracownicy Straży w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Straży działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.§ 28

1.Straż pełni służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swoje zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.


2. W wykonywaniu swoich zadań i obowiązków Straż służy Gminie i Państwu.


§ 29

1.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady poszanowania mienia komunalnego.


2. Zakupy dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 30

1. Komendant i poszczególni strażnicy realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich kompetencji i udzielonych przez Burmistrza upoważnień.


2. O podziale pracy między sobą i poszczególnych strażników decyduje Komendant.


3. Pracownicy Straży są zobowiązani do współdziałania z Policją, w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnej konsultacji.

§ 31

Do zakresu działania Komendanta należy:

 1. kierowanie Strażą;

 2. reprezentowanie Straży na zewnątrz;

 3. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Komendy Straży;

 4. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Straży;

 5. okresowe zwoływanie narad z pracownikami Straży w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań;

 6. stała współpraca z Policją;

 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych dla Komendanta przez przepisy prawa, Regulamin, uchwały Rady oraz zarządzenia Burmistrza.

§ 32

1.Do zadań strażników należy realizowanie zadań Straży wynikających z przepisów prawa i Regulaminu.

2. Strażnicy wykonują swoje zadania z własnej inicjatywy lub na polecenie Komendanta, a także na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza.

3. Czynności związane z nakładaniem grzywien w postępowaniu mandatowym strażnicy wykonują na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Burmistrza.ROZDZIAŁ VIII

UZBROJENIE, UMUNDUROWANIE, WYPOSAŻENIE, DYSTYNKCJE I ZNAKI IDENTYFIKACYJNE

§ 33

1. Zasady umundurowania strażników reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 roku w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 713).


2. Burmistrz ustala normy i okresy używalności umundurowania strażników - zgodnie z rozporządzeniem określonym w ust. 1:

  1. norma umundurowania służbowego;

  2. norma umundurowania wyjściowego;

  3. norma umundurowania specjalnego.


§ 34

1. Poszczególne rodzaje umundurowania nosi się w zależności od pory roku.


2. Rozróżnia się następujące okresy:

  1. letni, który obowiązuje od 1 maja do 30 września;

  2. zimowy, który obowiązuje od 1 listopada do 31 marca;

  3. przejściowy, który stanowią miesiące kwiecień i październik.


§ 35

1.Zasady wypłaty ekwiwalentu, reperacji i czyszczenia elementów umundurowania określają odrębne przepisy.


2. Komendant dokonuje okresowych przeglądów mundurowych strażników.

3. Funkcjonariusz zwolniony ze służby zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i umundurowania.

4.W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia, funkcjonariusz ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Komendantowi, podając okoliczności utraty.

5. Komendant, w przypadku, o którym mowa w ust. 4 zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

§ 36


Ustala się następujące wyposażenie techniczne Straży:

 1. oznakowany pojazd inspekcyjny;

 2. aparaty fotograficzne;

 3. zestawy komputerowe;

 4. lornetki;

 5. sprzęt biurowy;

 6. materiały biurowe;

 7. środki łączności;

 8. kajdanki;

 9. pałki służbowe;

 10. ręczne miotacze gazu.

 11. radarowe mierniki prędkości.


ROZDZIAŁ IX

ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI


§ 37

W Straży prowadzona jest dokumentacja w formie:


1) książki służby;

2) książki korespondencji;

3) rejestru zgłoszeń;

4) rejestru spraw o wykroczenia;

5) rejestru wezwań;

6) rejestru potwierdzenia ukarania mandatem

7) rejestru ewidencji wyposażenia strażników;

8) rejestru rzeczy znalezionych;

9) zeszytu ewidencji wydanych dokumentów służbowych.


ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 38

W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych.

§ 39

Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego przyjęcia.


§ 40

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.


§ 41

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-08-2009 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-08-2009
Ostatnia aktualizacja: - 14-08-2009 13:59