Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płoty

 

Lp

Nazwa Firmy

Dane adresowe

NIP

REGON

Kody i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

     Nr     rejestrowy

1

Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Grabowiecki

ul. Niekładzka 4,4a

72- 300 Gryfice

ul. Niekładzka 4,4a

72- 300 Gryfice

857-020-58-55

810529943

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady

               zawierające rtęć

200123* urządzenia zawierające freony

200125   oleje i tłuszcze jadalne

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121

i 200123 zawierające niebezpieczne składniki(1)

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,

200123 i 200135

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba, ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady kuchenne

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

1/2012

 

 

 

 

 

 

 

2

ATF sp. z o.o. sp. k.

 

Chojnica 2

78-650 Mirosławiec

 

 

672-10-01-659

330322739

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200113* rozpuszczalniki

200114* kwasy

200115* alkalia

200117* odczynniki fotograficzne

2001198 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123* urządzenia zawierające freony

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126* oleje i tłuszcze roślinne inne niż wymienione w 200125

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

200128* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 detergenty inne niż wymienione

w 20 01 29

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 leki inne niż wymienione w 200131

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150202* sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych podgrupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)

150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202

160103 zużyte opony

160109* transformatory i kondensatory zawierające PCB

160210* zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209

160211* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

160112* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

160113* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 160209 do 160212

160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

1602158 niebezpieczne elementy lub ich części składowe usunięte z zużytych urządzeń

160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

160601* baterie i akumulatory ołowiowe

160602* baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

160603* baterie zawierające rtęć

160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603)

160605 inne baterie i akumulatory

160606* selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170106* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg

170182 inne nie wymienione odpady

170201 drewno

170202 szkło

170203 tworzywa sztuczne

170204* odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170380 odpadowa papa

170503* gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB)

170504 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503

170505* urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505

170507* tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

170601* materiały izolacyjne zawierające azbest

170603* inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

170605* materiały konstrukcyjne zawierające azbest

170801* materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

170902* odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB:szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

170903* inne odpady z budowy, remontów i demontażu 9 w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

 

 

 

2/2012

 

3

Eco-Serwis

Roman Elminowski

Pl. Zjednoczenia 4,       72-320 Trzebiatów

857-17-11-997

812512651

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200113* rozpuszczalniki

200114* kwasy

200115* alkalia

200117* odczynniki fotograficzne

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)np. Herbicydy, insektycydy)

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123* urządzenia zawierające freony

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126* oleje i tłuszcze roślinne inne niż wymienione w 200125

20 01 27* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

200128 farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127*

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 leki inne niż wymienione w 200131

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej                                              200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 06 Cyna

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 04  Cynk

17 04 03 Ołów

17 03 80 Odpady papa

17 02 01 Drewno

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia niezawierające substancji niebezpiecznych

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 *

16 81 01* Odpady wskazujące właściwości niebezpieczne

16 01 03 Zużyte opony

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

3/2012

 

4

Zakład Usług

Komunalnych,Sp. z o.o

ul.15 Lutego 14c

72 – 200 Nowogard

859-000-04-58

810067661

200101 papier i tektura

200102 szkło

200110 odzież

200111 tekstylia

200139 tworzywa sztuczne

200140 odpady zmiotek

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowisk

200304 szlamu ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

160103 zużyte opony

4/2012

 

 

5

Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej

 

ul. I Armii

Wojska

Polskiego 14

72 – 310 Płoty

857-020-42-06

810007370

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125

200133 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602, lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie a akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 2001 37

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowiska200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

160103 zużyte  opony

170101 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170106 zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170201 drewno

170202 szkło

170203 tworzywa sztuczne

170401 miedź, brąz, mosiądz

170402 aluminium

170403 ołów

170404 cynk

170405 żelazo i stal

170406 cyna

170407 mieszaniny metali

170411 kable inne niż wymienione w 170410

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

6/2012

 

6

Zakład Usług

Budowlanych

i Komunalnych

Sp. z o. o

 

ul. Kopernika 1

72 - 315 Resko

857-10-69-012

810913512

100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

130208* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

160103 zużyte opony

170101 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany

170107n zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170180 usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 170182 inne niewymienione odpady

170201 drewno

170202 szkło

170203 tworzywa sztuczne

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200123* urządzenia zawierające freony

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placówkach200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

2/2013

 

7

Firma Handlowo Usługowa

Krzysztof Grabowiecki Sp. z o.o.

 

ul. Niekładzka 4,4a

72-300 Gryfice

 

8571906241

320883530

15 01 01-Opakowania z papieru i tektury

15 01 02-Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03-Opakowania z drewna

15 01 04-Opakowania z metali

15 01 05-Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 -Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07-Opakowania ze szkła

15 01 09-Opakowania z tekstyliów

16 01 03-Zużyte opony

17 01 01-Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02-Gruz ceglany

17 01 03-Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07-Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01-Drewno

17 02 02-Szkło

17 02 03-Tworzywa sztuczne

17 04 01-Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02-Aluminium

17 04 03-Ołów

17 04 04-Cynk

17 04 05-Żelazo i stal

17 04 06-Cyna

17 04 07 -Mieszaniny metali

17 04  11-Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08-Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 09 04-Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w  17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01-Papier i tektura 

20 01 02-Szkło

20 01 08-Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10-Odzież

20 01 11-Tekstylia

20 01 21*-Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*-Urządzenia zawierające freony

20 01 25-Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 32-Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*-Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi        w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34-Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36-Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38-Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39-Tworzywa sztuczne

20 01 40 -Metale

20 02 01-Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02-Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01-Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02-Odpady z targowisk

20 03 03-Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04-Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06-Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07-Odpady wielkogabarytowe

20 03 99-Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 29-02-2012 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marian Maliński 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 22-01-2019 13:43