herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Płoty

 

Lp

Nazwa Firmy

Dane adresowe

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów i kody odpadów

     Nr     rejestrowy

1

Firma Handlowo-Usługowa Krzysztof Grabowiecki

ul. Niekładzka 4,4a

72- 300 Gryfice

ul. Niekładzka 4,4a

72- 300 Gryfice

857-020-58-55

810529943

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady

               zawierające rtęć

200123* urządzenia zawierające freony

200125   oleje i tłuszcze jadalne

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121

i 200123 zawierające niebezpieczne składniki(1)

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,

200123 i 200135

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba, ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady kuchenne

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

1/2012

 

 

 

 

 

 

 

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

„EKO-FIUK”

ul.Świerczewskiego 2b

78-320 Połczyn Zdrój

 

 

672-10-01-659

330322739

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200113* rozpuszczalniki

200114* kwasy

200115* alkalia

200117* odczynniki fotograficzne

2001198 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123* urządzenia zawierające freony

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126* oleje i tłuszcze roślinne inne niż wymienione w 200125

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

200128* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 detergenty inne niż wymienione

w 20 01 29

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 leki inne niż wymienione w 200131

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

150111* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

150202* sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych podgrupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np.PCB)

150203 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202

160103 zużyte opony

160109* transformatory i kondensatory zawierające PCB

160210* zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 160209

160211* zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

160112* zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

160113* zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy  inne niż wymienione w 160209 do 160212

160214 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213

1602158 niebezpieczne elementy lub ich części składowe usunięte z zużytych urządzeń

160216 elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215

160601* baterie i akumulatory ołowiowe

160602* baterie i akumulatory niklowo – kadmowe

160603* baterie zawierające rtęć

160604 baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 160603)

160605 inne baterie i akumulatory

160606* selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

168001 magnetyczne i optyczne nośniki informacji

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170106* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170180 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg

170182 inne nie wymienione odpady

170201 drewno

170202 szkło

170203 tworzywa sztuczne

170204* odpady z drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

170380 odpadowa papa

170503* gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np.PCB)

170504 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503

170505* urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

170506 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505

170507* tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

170508 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507

170601* materiały izolacyjne zawierające azbest

170603* inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

170605* materiały konstrukcyjne zawierające azbest

170801* materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

170902* odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB:szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

170903* inne odpady z budowy, remontów i demontażu 9 w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

 

 

 

2/2012

 

3

Eco-Serwis

Roman Elminowski

Pl.Zjednoczenia

4,72-320 Trzebiatów

857-17-11-997

812512651

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

2001138 rozpuszczalniki

200114* kwasy

200115* alkalia

200117* odczynniki fotograficzne

200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)np. Herbicydy, insektycydy)

200121* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123* urządzenia zawierające freony

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126* oleje i tłuszcze roślinne inne niż wymienione w 200125

200127* farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

200129* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129

200131* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 leki inne niż wymienione w 200131

200133* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 zużyte urządzenia  elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121,200123 i 200135

200137* drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

150110* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

1501118 opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

3/2012

 

4

Zakład Usług

Komunalnych,Sp. z o.o

ul.15 Lutego 14c

72 – 200 Nowogard

859-000-04-58

810067661

200101 papier i tektura

200102 szkło

200110 odzież

200111 tekstylia

200139 tworzywa sztuczne

200140 odpady zmiotek

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowisk

200304 szlamu ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

160103 zużyte opony

4/2012

 

 

5

SITA  JANTRA

 Sp.z o.o

ul. Księżnej Anny 11

70 -671 Szczecin

852-10-20-989

810713931

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200113 rozpuszczalniki

200114 kwasy

200115 alkalia

200117 odczynniki fotograficzne

200119 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne, np. herbicydy, insektycydy)

200121 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 urządzenia zawierające freony

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125

200127 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

200129 detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 detergenty inne niż wymienione w 200129

200131 leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 leki inne niż wymienione w 200131

200133 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 200121, 200123, i 200135

200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony  roślin inne niż  wymienione w 200119

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalnej

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

150110 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

150111 opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

160103 zużyte opony

170101 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170106 zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170201 drewno

170202 szkło

170203 tworzywa sztuczne

170401 miedź, brąz, mosiądz

170402 aluminium

170403 ołów

170404 cynk

170405 żelazo i stal

170406 cyna

170407 mieszaniny metali

170411 kable inne niż wymienione w 170410

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

 

5/2012

 

6

Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej

 

ul. I Armii

Wojska

Polskiego 14

72 – 310 Płoty

857-020-42-06

810007370

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125

200133 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602, lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie a akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 2001 37

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowiska200303 odpady z czyszczenia ulic i placów

200304 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

160103 zużyte  opony

170101 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany

170103 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

170106 zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

170107 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170201 drewno

170202 szkło

170203 tworzywa sztuczne

170401 miedź, brąz, mosiądz

170402 aluminium

170403 ołów

170404 cynk

170405 żelazo i stal

170406 cyna

170407 mieszaniny metali

170411 kable inne niż wymienione w 170410

170604 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603

170802 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

6/2012

 

7

REMONDIS

Szczecin Sp. z o .o

ul. Żołnierska 56

71-210 Szczecin

852-00-14-018

810452985

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200110 odzież

200111 tekstylia

200113 rozpuszczalniki

200114 kwasy

200115 alkalia

200117 odczynniki fotograficzne

200119 środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne  np. herbicydy, insektycydy)

200121 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

200123 urządzenia zawierające freony

200125 oleje i tłuszcze jadalne

200126 oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125

200127 farby, tusze, farby drukarskie,kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

200128 farby, tusze, farby drukarskie,kleje, lepiszcze i żywice  inne niż wymienione w 200127

200129 detergenty zawierające substancje niebezpieczne

200130 detergenty inne niż wymienione w

200129

200131 leki cytotoksyczne i cytostatyczne

200132 leki inne niż wymienione w 2001 31

200133 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

200134 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133

200135 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 200121 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki

200136  zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  inne niż wymienione w 200121 i 200123  i 200135

200137 drewno zawierające substancje niebezpieczne

200138 drewno inne niż wymienione w 200137

200139 tworzywa sztuczne

200140 metale

200141 odpady zmiotek wentylacyjnych

200180 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119

200199 inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba, ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nie ulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowiska200303 odpady z czyszczenia ulic i placówkach200304 szlamu ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

200306 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

2003 07 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach1150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

150110 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

150111 opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np., azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

1/2013

 

8

Zakład Usług

Budowlanych

i Komunalnych

Sp. z o. o

 

ul. Kopernika 1

72 - 315 Resko

857-10-69-012

810913512

100101 żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)

130208* inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

150101 opakowania z papieru i tektury

150102 opakowania z tworzyw sztucznych

150103 opakowania z drewna

150104 opakowania z metali

150105 opakowania wielomateriałowe

150106 zmieszane odpady opakowaniowe

150107 opakowania ze szkła

150109 opakowania z tekstyliów

160103 zużyte opony

170101 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

170102 gruz ceglany

170107n zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

170180 usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

170181 odpady z remontów i przebudowy dróg 170182 inne niewymienione odpady

170201 drewno

170202 szkło

170203 tworzywa sztuczne

170904 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903

200101 papier i tektura

200102 szkło

200108 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

200123* urządzenia zawierające freony

200136 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135

200201 odpady ulegające biodegradacji

200202 gleba i ziemia, w tym kamienie

200203 inne odpady nieulegające biodegradacji

200301 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

200302 odpady z targowisk

200303 odpady z czyszczenia ulic i placówkach200307 odpady wielkogabarytowe

200399 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

2/2013

 

9

Firma Handlowo Usługowa

Krzysztof Grabowiecki Sp. z o.o.

ul. Niekładzka 4,4a

72-300 Gryfice

 

ul. Niekładzka 4,4a

72-300 Gryfice

 

8571906241

320883530

15 01 01          Opakowania z papieru i tektury

15 01 02          Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03          Opakowania z drewna

15 01 04          Opakowania z metali

15 01 05          Opakowania wielomateriałowe

15 01 06          Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07          Opakowania ze szkła

15 01 09          Opakowania z tekstyliów

16 01 03          Zużyte opony

17 01 01          Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02          Gruz ceglany

17 01 03          Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07          Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych             i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02 01          Drewno

17 02 02          Szkło

17 02 03          Tworzywa sztuczne

17 04 01          Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02          Aluminium

17 04 03          Ołów

17 04 04          Cynk

17 04 05          Żelazo i stal

17 04 06          Cyna

17 04 07          Mieszaniny metali

17 04  11         Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08          Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 09 04          Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w  17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01          Papier i tektura 

20 01 02          Szkło

20 01 08          Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10          Odzież

20 01 11          Tekstylia

20 01 21*        Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23*        Urządzenia zawierające freony

20 01 25          Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 32          Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*        Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi        w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34          Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*        Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36          Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38          Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39          Tworzywa sztuczne

20 01 40          Metale

20 02 01          Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02          Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03           Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03 01          Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02          Odpady z targowisk

20 03 03          Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04          Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06          Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07          Odpady wielkogabarytowe

20 03 99          Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

 

1/2017

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 29-02-2012 15:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 18-04-2018 14:12