Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr IX/106/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 4 listopada 2011 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 217, poz. 1281),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 792 775,13 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
700 70005 0470 188,43 - wpływy z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruch.;
700 70005 0760 2 245,13 - wpł. z tyt. przekszt. prawa użytk. wiecz. przysł. os. fiz. w prawo wł.;
756 75618 0480 19 577,52 - wpł. z opłat za wyd. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
801 80101 0690 10 145,34 - wpływy z różnych opłat;
852 85213 2010 100,00 - dot.cel.otrz.z b.p.na real.z.bież.z zak.ad.rząd.oraz in.z.zlec.gm. ust.;
852 85219 2030 9 530,00 - dot.cel.otrz.z b.p.na real. własn. z. bież. gm. (zw. gm.);
853 85395 2007 14 786,35 - dot.cel.w ram.pr.fin. z udz. śr.eu. oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust.,lub płatn.w ram.budż.śr.eu., śr. UE
853 85395 2009 2 609,35 - dot.cel.w ram.pr.fin. z udz. śr.eu. oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust.,lub płatn.w ram.budż.śr.eu., śr. wł.
854 85415 2030 104 305,00 - dot.cel.otrz.z b.p.na real. własn. z. bież. gm. (zw. gm.); stypendia
854 85415 2030 3 746,00 - dot.cel.otrz.z b.p.na real. własn. z. bież. gm. (zw. gm.); wyprawka
900 90019 0580 275 542,01 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i in. jednostek org.;
926 92601 6330 300 000,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na realiz. inw. i z. inw. własnych gmin (zw. gmin);
926 92601 6620 50 000,00 - dot.cel.otrz.z pow.na inw. i z.inw. realiz.na podst. poroz. (um.) między jst;
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 592 937,71 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
754 75416 0570 200 000,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;
756 75615 0310 75 542,01 - podatek od nieruchomości; (os. prawne)
801 80195 2007 17 395,70 - dot.cel.w ram.pr.fin. z udz. śr.eu. oraz śr., o kt.mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust.,lub płatn.w ram.budż.śr.eu., śr. UE
926 92601 6260 300 000,00 - dot. otrz. z fund. cel. na fin. lub dofin. kosztów realiz. inw. i z.inw. j.s.f.p.;
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 176 532,50 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 3020 1 300,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
750 75095 4170 300,00 - wynagr. bezosobowe;
750 75095 4210 494,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Lisowo
750 75095 4210 753,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Gostyń
750 75095 4210 544,80 - zak. mat. i wyposażenia; FS Makowice
750 75095 4210 350,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Wyszobór
750 75095 4210 1 000,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Wytok
751 75108 4120 54,35 - składki na FP;
751 75108 4260 254,84 - zakup energii;
751 75108 4300 710,48 - zakup usług pozostałych;
751 75108 4410 312,99 - podróże służbowe krajowe;
754 75412 4170 4 800,00 - wynagr. bezosobowe;
801 80104 4260 1 400,00 - zakup energii (Przedszkole);
801 80113 4170 500,00 - wynagr. bezosobowe (dowozy);
801 80195 4177 20 400,00 - wynagrodzenia bezosobowe; śr. UE
801 80195 4247 105 857,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; śr. UE
852 85212 4210 1 000,00 - zak. mat. i wyposażenia;
852 85212 4260 2 000,00 - zakup energii;
852 85212 4300 3 000,00 - zakup usług pozostałych;
852 85212 4370 2 500,00 - opł. z tyt. zak. usł. telekom. świadcz. w stacj. publicznej sieci telef.;
852 85212 4410 800,00 - podróże służbowe krajowe;
852 85219 4010 4 000,00 - zak. mat. i wyposażenia;
900 90001 4300 7 420,45 - zakup usług pozostałych;
921 92109 4210 242,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Modlimowo
921 92109 4210 3 299,70 - zak. mat. i wyposażenia; FS Gostyń
921 92109 4210 3 779,99 - zak. mat. i wyposażenia; FS Mechowo
921 92109 4210 2 099,84 - zak. mat. i wyposażenia; FS Sowno
921 92109 4210 3 871,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Słudwia
921 92109 4210 1 444,08 - zak. mat. i wyposażenia; FS Wicimice
921 92109 4210 2 043,98 - zak. mat. i wyposażenia; FS Wyszobór
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 376 369,92 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 4300 7 420,45 - zakup usług pozostałych;
750 75023 4170 1 300,00 - wynagr. bezosobowe;
750 75095 4210 300,00 - zak. mat. i wyposażenia;
750 75095 4210 3 521,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Słudwia
750 75095 4300 350,00 - zak. usług pozostałych; FS Słudwia
750 75095 4300 753,00 - zak. usług pozostałych; FS Gostyń
750 75095 4300 350,00 - zak. usług pozostałych; FS Wyszobór
750 75095 4300 500,00 - zak. usług pozostałych; FS Makowice
750 75095 4430 44,80 - różne opłaty i składki; FS Makowice
751 75108 4110 59,38 - składki na ubezpieczenia społeczne;
751 75108 4170 1 273,28 - wynagr. bezosobowe;
754 75412 4210 4 788,43 - zak. mat. i wyposażenia;
754 75412 4260 200,00 - zakup energii;
801 80101 4210 10 145,34 - zakup materiałów i wyposażenia (SP 2);
801 80104 4170 1 400,00 - wynagr. bezosobowe (Przedszkole);
801 80113 4110 500,00 - składki na ubezpieczenia społeczne (dowozy);
851 85154 4110 200,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
851 85154 4170 3 377,52 - wynagr. bezosobowe;
851 85154 4210 16 000,00 - zak. mat. i wyposażenia;
852 85212 4110 9 300,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
852 85213 4130 100,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85219 4010 7 839,37 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85219 4110 1 457,14 - składki na ubezpieczenia społeczne;
852 85219 4120 233,49 - składki na FP;
852 85219 4170 4 000,00 - wynagr. bezosobowe;
853 85395 4177 17 340,00 - wynagrodzenia bezosobowe; śr. UE
853 85395 4179 3 060,00 - wynagrodzenia bezosobowe; śr. wł.
853 85395 4247 89 978,45 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; śr. UE
853 85395 4249 15 878,55 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; śr. wł.
854 85415 3240 104 305,00 - stypendia dla uczniów;
854 85415 3260 3 746,00 - inne formy pomocy dla uczniów; wyprawka
921 92109 4210 494,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Lisowo
921 92109 4210 1 000,00 - zak. mat. i wyposażenia; FS Wytok
921 92109 4300 242,00 - zakup usług pozostałych; FS Modlimowo
921 92109 4300 3 299,70 - zakup usług pozostałych; FS Gostyń
921 92109 4300 3 779,99 - zakup usług pozostałych; FS Mechowo
921 92109 4300 2 099,84 - zakup usług pozostałych; FS Sowno
921 92109 4300 1 444,08 - zakup usług pozostałych; FS Wicimice
921 92109 4300 2 043,98 - zakup usług pozostałych; FS Wyszobór
926 92601 6050 2 245,13 - wyd. inw. jedn. budż. (BIAŁY ORLIK)
926 92601 6050 50 000,00 - wyd. inw. jedn. budż. (ORLIK - stadion)
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 27.665.244,53 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 34.845.939,82 PLN. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-11-2011 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 10:20