Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Płoty w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała Nr IX/104/11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 4 listopada 2011 r.

 

w sprawie:szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Płoty w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 oraz Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 5 ust. 5 oraz art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; zmiany: Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1211 i Nr 209, poz. 1244)

 

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

I.       Postanowienia ogólne

 

§1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§2.1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Płoty i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.

2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

§3. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miejskiej w Płotach.

 

§4.1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami są:

1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

2) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3) inne akty prawa ważne z punktu widzenia społecznego.

2. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.

 

II.            Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji

 

§5.1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Burmistrz w formie zarządzenia.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia, zasięg terytorialny oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzeniem konsultacji.

3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.

4. Termin na wyrażenie opinii przez organizacje i inne podmioty nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Płotach.

5. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostanie projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.

6. Konsultacje mogą być prowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) spotkania, zebrania mieszkańców,

3) korespondencyjne informowanie o możliwości składania opinii,

4) publikacja tekstu dokumentu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,

5) przyjmowanie uwag, opinii w siedzibie urzędu,

6) przyjmowanie uwag, opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. Publikacja na stronie internetowej gminy nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.

 

§6.1. Z przebiegu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie zawierające informacje o przedmiocie, formie, terminie konsultacji i jej wynikach. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie spotkań, zebrań również protokół z zebrania wraz z zajętym stanowiskiem ustalonym na zebraniu oraz listą osób obecnych.

2. Opinie anonimowe dotyczące przedmiotu konsultacji nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 

III.       Postanowienia końcowe

 

§7. Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

§8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-11-2011 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 10:16