Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR IX/92/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA  NR IX/92/2011

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia  4 listopada 2011r.

 

w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz.230,Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz.1281) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, z 2009r. Nr 215 poz.1674, z 2011r. Nr 102 poz.584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz. 1016 Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:    

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Płoty

1.od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4, 33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,16 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej weterynaryjnej, od których stawka wynosi 7,56 zł za 1 m2,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  9,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,45 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,51 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach I opłatach lokalnych a od budowli związanych  z  odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków  komunalnych wraz z ich infrastrukturą – 1%

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVII/465/2010 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 pażdziernika 2010r. w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 25-11-2011 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 09:48