Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr IX/107/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:zaciągnięcia kredytu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn: ?Instalacja lodowiska składanego sezonowego pn. "Biały Orlik" na boisku wielofunkcyjnym "Moje Boisko Orlik 2012: w Płotach przy ul. Stefana Batorego 15" oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2025 2011-11-25 10:21
dokument Uchwała Nr IX/106/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy 2011-11-25 10:20
dokument Uchwała Nr IX/105/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2025 2011-11-25 10:17
dokument Uchwała Nr IX/104/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Płoty w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2011-11-25 10:16
dokument UCHWAŁA Nr IX/103/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:wydzierżawienia nieruchomości na okres 10 lat. 2011-11-25 10:15
dokument UCHWAŁA Nr IX/102/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-11-25 10:14
dokument UCHWAŁA Nr IX/101/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-11-25 10:14
dokument UCHWAŁA Nr IX/100/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 2011-11-25 09:58
dokument UCHWAŁA Nr IX/99/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2011-11-25 09:56
dokument UCHWAŁA Nr IX/98/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego przy realizacji zadania publicznego i wydzielenia na ten cel odpowiedniego majątku 2011-11-25 09:56
dokument Uchwała Nr IX/97/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie:współdziałania z Gminą Gryfice w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Gryfice 2011-11-25 09:55
dokument Uchwała Nr IX/96/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 roku. w sprawie: przyjęcia zmian statutu Celowego Związku Gmin R ? XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2011-11-25 09:53
dokument Uchwała Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2011-11-25 09:52
dokument UCHWAŁA Nr IX/94/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV/441/10 z dnia 27 sierpnia 2010r. dotyczącej stawekopłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso oraz uchwalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Płotach. 2011-11-25 09:50
dokument UCHWAŁA Nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 2011-11-25 09:50
dokument UCHWAŁA NR IX/92/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2011-11-25 09:48