Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr VIII/91/11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2011 r.

 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777),
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 215 109,80 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 6620 183 600,00 - dot. cel. otrz. z pow. na inw. i z. inw. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst;
700 70005 0470 2 026,00 - wpł. z opłat za zarząd, użytk. i użytk. wieczyste nieruchomości;
700 70005 0760 5 479,80 - wpł. z tyt. przekszt. prawa użytk. wiecz. przys. os. fiz. w prawo włas.;
750 75023 0690 2 600,00 - wpływy z różnych opłat;
751 75108 2010 12 160,00 - dot. cel. otrz. z BP na realiz. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gm. (zw. gm.) ust. (wybory do sejmu i senatu);
801 80110 0690 4 200,00 - wpływy z różnych opłat;
801 80113 0970 3 042,00 - wpływy z różnych dochodów;
921 92109 0750 1 200,00 - doch. z najmu i dzierż. skł. maj. sk. państwa, jst lub in. jedn. zalicz. do sek. fin. publ. oraz in. umów o podobnym charakterze;
926 92695 0830 802,00 - wpływy z usług.
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 4 407 063,17 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 6207 951 123,17 - dot. cel. w ram. progr. fin. z udz. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ram. bud. śr. eu. (Budowa ul. Łukasiewicza);
600 60016 6290 1 024 000,00 - śr. na dof. włas. inw. gm. (zw. gm.), pow. (zw. pow.), sam. woj., pozyskane z innych źródeł (drogi wiejskie popegeerowskie);
700 70005 0870 850 000,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
754 75416 0570 333 000,00 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;
900 90002 6260 30 000,00 - dot. otrz. z fund. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inw. i zak. inw. jedn. sekt. fin. publ. (usuwanie azbestu);
921 92109 6207 1 218 940,00 - dot. cel. w ram. progr. fin. z udz. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ram. bud. śr. eu. (budowa świetlic wiejskich).
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 4 655 120,24 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 6057 951 123,17 - wyd. inw. jedn. budżet. (Budowa ul. Łukasiewicza);
600 60016 6050 1 024 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (drogi wiejskie popegeerowskie);
600 60016 6050 350 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (remont ul. Słowackiego);
600 60016 6050 40,28 - wyd. inw. jedn. budżet. (remonty dróg gminnych);
710 71035 6050 1 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (cmentarz Płoty);
750 75075 4300 400,00 - zakup usług pozostałych;
754 75412 4040 193,46 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
754 75412 4410 500,00 - podróże służbowe krajowe;
754 75416 4040 589,89 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
754 75495 4040 174,48 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
754 75495 4210 3 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
754 75495 4410 200,00 - podróże służbowe krajowe;
801 80101 4010 20 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (SP 3);
801 80101 4010 20 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Wicimice);
801 80101 4010 10 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (SP Mechowo);
801 80104 4210 5 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (Przedszkole);
801 80104 4260 5 000,00 - zakup energii (Przedszkole);
801 80110 3020 12 432,99 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (PG);
801 80110 4010 57 768,26 - wynagrodzenia osobowe pracowników (PG);
801 80110 4110 25 319,67 - składki na ubezpieczenia społeczne (PG);
801 80110 4120 4 516,83 - składki na Fundusz Pracy (PG);
801 80110 4170 1 800,00 - wynagrodzenia bezosobowe (PG);
801 80110 4210 22,00 - zakup materiałów i wyposażenia (PG);
801 80110 4240 263,38 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (PG);
801 80110 4260 541,64 - zakup energii (PG);
801 80110 4300 901,65 - zakup usług pozostałych (PG);
801 80110 4350 40,29 - zakup usług dostępu do sieci Internet (PG);
801 80110 4370 221,03 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świad. w stacj. publ. sieci tel. (PG);
801 80110 4580 0,43 - pozostałe odsetki (PG);
801 80113 4300 2 000,00   zakup usług pozostałych (dowozy);
852 85212 4040 0,64 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
852 85212 4210 188,84 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85214 3110 w 32 600,00 - świadczenia społeczne;
852 85219 4040 2 778,86 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
852 85228 4040 w 2 341,46 - dodatkowe wynagrodzenie roczne;
853 85395 4017 152,98 - wynagrodzenia osobowe pracowników (z.18 - praca socjalna OPS)
853 85395 4019 9,01 - wynagrodzenia osobowe pracowników (z.18 - praca socjalna OPS)
854 85401 4010 5 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (SP 3);
900 90002 6050 40 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (azbest);
900 90095 6050 10 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (sieć gazowa);
921 92109 4210 5 059,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Wytok);
921 92109 6050 1 718 940,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (budowa świetlic wiejskich);
926 92601 6050 333 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (ORLIK - stadion);
926 92695 4270 8 000,00 - zakup usług remontowych (ORLIK).
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 463 166,87 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60014 6050 183 600,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (rem. dr. pow. Natolewice - Kobuz);
600 60016 6050 40,28 - wyd. inw. jedn. budżet. (bajkowa);
700 70005 6050 21 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet. (lokale socjalne - Sowno);
750 75075 4110 400,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
750 75095 4210 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia (FS Wytok);
750 75095 4300 900,00 - zakup usług pozostałych (FS Wytok);
751 75108 3030 12 160,00 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych; (diety dla członków komisji)
754 75412 4280 182,00 - zakup usług zdrowotnych;
754 75412 4350 511,46 - zakup usług dostępu do sieci Internet;
754 75416 4370 589,89 - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świad. w stacj. publ. sieci tel.;
754 75495 4300 3 374,48 - zakup usług pozostałych;
801 80101 4170 2 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe (SP Wicimice);
801 80101 4210 10 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (SP Mechowo);
801 80101 4270 20 000,00 - zakup usług remontowych (SP Wicimice);
801 80104 3020 5 000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Przedszkole);
801 80104 4010 30 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (Przedszkole);
801 80104 4220 18 000,00 - zakup środków żywności (Przedszkole);
801 80110 3020 15 000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (PG);
801 80110 4010 20 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (PG);
801 80110 4110 10 583,17 - składki na ubezpieczenia społeczne (PG);
801 80110 4210 8 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia (PG);
801 80110 4240 4 200,00 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek; (zakup komp. dla PG)
801 80110 4260 5 000,00 - zakup energii (PG);
801 80110 4270 17 750,00 - zakup usług remontowych (PG);
801 80110 4300 6 000,00 - zakup usług pozostałych (PG);
801 80110 4350 1 500,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet (PG);
801 80110 4430 1 995,00 - różne opłaty i składki (PG);
852 85212 4170 189,48 - wynagrodzenia bezosobowe;
852 85213 4130 z 3 000,00 - składki na ubezpieczenie zdrowotne;
852 85216 3110 w 29 600,00 - świadczenia społeczne;
852 85219 4260 2 778,86 - zakup energii;
852 85228 4010 2 341,46 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
853 85395 4217 152,98 - zakup materiałów i wyposażenia (koszty pośrednie OPS);
853 85395 4219 9,01 - zakup materiałów i wyposażenia (koszty pośrednie OPS);
921 92109 4270 15 149,80 - zakup usług remontowych (rem. dachu - świetlica Słudwia)
921 92109 4300 4 059,00 - zakup usług pozostałych (FS Wytok);
926 92695 4300 8 000,00 - zakup usług pozostałych (ORLIK).
 
§5. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami i przychodami w kwocie 27.465.407,11 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 34.646.102,40 PLN. Deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i wynosi 7.180.695,29 PLN.
 
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przewodniczący Rady
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 07-11-2011 13:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2011 13:03