Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.

UCHWAŁA Nr VIII/79/11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2011 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/287/09 dotyczącej  ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty.           

 

            Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777) w związku z art. 30 ust.6, 6a, 54 ust.7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95;  Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz  z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 ) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, zm. Dz. U z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 56, poz. 372, z 2008r. Nr 42, poz.257, z 2009 r. Nr 52, poz. 422 oraz z 2010 r. Nr 131, poz. 885 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 967)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.  W  uchwale Nr XXVII/287/09 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Płoty  wprowadza się następujące zmiany:

- w § 14 ust.1  otrzymuje brzmienie:

 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, dyrektora przedszkola albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przyznaje się dodatek funkcyjny w wysokości określonej na podstawie liczby oddziałów w niżej podanej tabeli.

 

Tabela dodatków funkcyjnych

 

 

 

Lp.

                Stanowisko  kierownicze

                Miesięcznie w złotych

1.

Przedszkola:

a)    dyrektor przedszkola do 3 oddziałów

b)    dyrektor przedszkola powyżej 3 oddziałów

c)    wicedyrektor

 

250 - 450

300 - 700

200 - 400

2.

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów

a)    dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:

-       do 10 oddziałów

-       powyżej 10 oddziałów

b)   wicedyrektor szkoły (zespołu)

 

 

300 -  700

 500 - 1300

 250 -   700

3.

Inne stanowiska kierownicze przewidziane w statutach szkół i placówek

 

100 - 400

 

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2011 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 07-11-2011 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-11-2011 12:35