Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Decyzja środowiskowa - ul. Bajkowa w Płotach

Nr ROŚiD.7610/2/2009 Płoty,                                  dnia 20 lipca 2009r.D E C Y Z J ANa podstawie art.71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4, art.84, art.85 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zmianami), po zasięgnięciu opinii Starosty Powiatu Gryfickiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 23.03.2009r. Pracowni Projektowej Dróg i Mostów D i M R. Kowalski, 71 – 468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a, działającej z upoważnienia Inwestora – Gminy Płoty oraz dokumentacją dotyczącą planowanego przedsięwzięcia „Budowa ulicy Bajkowej w m. Płoty”:o r z e ka m1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art.63 ust.1 cytowanej

wyżej ustawy.

3) Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach.
U z a s a d n i e n i e


Pracownia Projektowa Dróg i Mostów D i M R. Kowalski, 71 – 468 Szczecin, ul. Sosnowa 6a, działająca z upoważnienia Inwestora – Gminy Płoty w dniu 23.03.2009r. Zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa ulicy Bajkowej w m. Płoty”.

W toku prowadzonego postępowania analizowano następujące materiały:

1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

2. Mapę ewidencyjna obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich.

3. Kartę informacyjną przedsięwzięcia

Niniejszą decyzję wydano po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Powiatu Gryfickiego – Postanowienie Nr RLiOŚ. 7633-48/2009 z dnia 19 czerwca 2009r.( wpłynęło w dniu 22.06.2009r.) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach Nr PS-N.NZ-403-22/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. ( wpłynęła w dniu 05.05.2009r.).

Planowane przedsięwzięcie dotyczy realizacji budowy drogi gminnej w Płotach- ulicy osiedlowej o całkowitej długości 974 mb, która została zaprojektowana w celu zapewnienia dojazdu do projektowanych posesji oraz zapewnienia bezpieczeństwa.

Przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do § 3 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Z 2004r. Nr 257, poz.2573 z późn. zmianami). Uwzględniając wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art.63, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami) należy stwierdzić, że między innymi rodzaj jak i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja i stopień oddziaływania na środowisko pozwala na uznanie, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycja polegać będzie na budowie drogi osiedlowej przy wykorzystaniu kostki betonowej typu „Polbruk” oraz wykonaniu odwodnienia. Prace budowlane prowadzone będą przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowanego hałasu z ograniczeniem do niezbędnego minimum wycinki drzew i krzewów ( kolizja z inwestycją). Wody opadowe i roztopowe z planowanego przedsięwzięcia będą odprowadzane po uprzednim podczyszczeniu we wpustach ulicznych z osadnikami piasku i filtrem separującym substancje ropopochodne do rzeki Regi stanowiącej potencjalny Obszar Natura 2000 „Dolina Regi”. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał, w postanowieniu, znak: RDOŚ-32-WOOS-6642/19/09/ac z dnia 5 czerwca 2009r., że analizowane przedsięwzięcie nie jest mogącym negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Płotów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Otrzymują:


1.DiM Pracownia Dróg i Mostów

ul.Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

2. Zachodniopomorski Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Koszalinie

ul.Szczecińska 31, 75-122 Koszalin

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Gryficach

ul. Piłsudskiego 18, 72-300 Gryfice

4. Państwo Maria i Marian Malińscy

ul. Słoneczna 3a/7, 72 – 310 Płoty

5. Pani Krystyna Sybidło

Makowiska 9/1, 72 – 310 Płoty

6. Spółdzielnia kółek Rolniczych

ul. Piaskowa 1, 72 – 310 Płoty

7. Pani Renata Kreller

Słudwia 27A/6, 72 – 310 Płoty

8. a/a – 2 egz.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 27-07-2009 13:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 27-07-2009 13:44