Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY

BURMISTRZ PŁOTÓW
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy PŁOTY

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. (m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza

netto*

(zł)

Wadium

Termin

przeprowadzenia poprzednich przetargów

nr KW

nr działki

Postąpienie

1.

Obręb 1 m. Płoty, ul Jagiellonów 14

Działka 21254


164

673

Lokal mieszkalny nr 4 składający się z 4 (czterech) pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i schowka o łącznej powierzchni użytkowej 17,57 m2 wraz z przynależnymi dwiema piwnicami o łącznej pow. 24,04 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i działki określonym an 2731/10000

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (1.W – 1)

70.000

7.000


700


2

Obręb 1 miasta Płoty, ul. Ogrodowa

brak

148

202

Zabudowana

Brak PZP, w studium – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z towarzyszącymi usługami rzemiosła

20.000, w tym wartość gruntu: 14.500, wartość budynku: 5.5002.000

25.06.2009 r.

200

3

Obręb Gostyń Łobeski, gm. Płoty

brak

113

2000

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi – cześć działki, ogrody działkowe – cześć działki

15.000

1.500


200


4

Obręb Wicimice

brak

253

2380

Niezabudowana

Brak PZP, w studium – grunty małożyzne, orne, postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej

20.400

2.040

I przetarg – 18.12.2008 r.

II przetarg –

26.02.2009

III przetarg – 25.06.2009 r.

250

5

Obręb Mechowo

30368

38

712

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 140,32 m2 składający się z 4 (czterech) pokoi, kuchni, korytarza, schowka wraz z udziałem w gruncie określonym na 42/100

Brak PZP, w studium – zabudowa mieszkaniowa z funkcjami uzupełniającymi, projektowana strefa ochrony konserwatorskiej (B), postulowana strefa zabudowy wielofunkcyjnej (4.W-1)

40.600

4.060

I przetarg -23.04.2009 r.

II przetarg – 25.06.2009 r.

500

 

 

*Licytacji podlega cena nieruchomości netto. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego podatku od towarów
i usług w wysokości 22%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 10 września 2009 r. od godz. 10.00, co 15 min., wg kolejności podanej
w ogłoszeniu w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1.


Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z poźn. zm.).


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium,

  • w przypadku osób fizycznych - osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

  • w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu).

  • obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu,

  • w przypadku cudzieziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.


Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wnieść najpóźniej do dnia 7 września 2009 r. włącznie
(z zaznaczeniem, której nieruchomości dotyczy) na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach.

Osoby fizyczne mogą wpłacać wadium w kasie Urzędu Miejskiego w Płotach

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi w dniu następnym (pracującym przez tut. Urząd) po dniu przetargu.


Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.


Ww. nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca.


Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym (dot. wszystkich ww. nieruchomości) oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt (dot. nieruchomości wymienionych w pkt. 2,3,4).


Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 4 września 2009 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl


Nieruchomości wymienione w pkt. 1 i 3 zostały ujęte w wykazie nr 7/2009. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w pkt. 1 i 3, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24 lipca 2009 r.


Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl


Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.
BURMISTRZ PŁOTÓW


mgr inż. Marian MalińskiPłoty, dnia 27 lipca 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 27-07-2009 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2009 13:28