Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości w Referacie Budżetowym Urzędu Miejskiego w Płotach

BURMISTRZ PŁOTÓW

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ds. księgowości  

w Referacie Budżetowym

Urzędu Miejskiego w Płotach

A. Zatrudniona na w/w stanowisku może być osoba, która:

1.    Posiada obywatelstwo polskie.

2.    Posiada wyższe wykształcenie – preferowane kierunki: prawo, administracja i ekonomia.

3.    Posiada umiejętności sprawnej obsługi komputeraw szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice.

4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.    Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne.

6.    Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

7.    Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

8.    Posiada doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.

 

B.Do zakresu zadań wykonywanych przez w/w pracownika będzie należało w szczególności:

            1. Prowadzenie dokumentacji dot. naliczania i rozliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

            2. Wystawianie not obciążeniowych dla kontrahentów.

            3. Rozliczanie rozmów telefonicznych pracowników urzędu.

            4. Rozliczanie prac społecznie-użytecznych oraz robót publicznych.

            5. Rozliczanie porozumień między jednostkami organizacyjnymi dot. robót publicznych.

            6. Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim, tj. ewidencja, naliczanie i rozliczanie Funduszu.

            7. Przygotowywanie danych do opracowania: jednostkowych planów dochodów i wydatków budżetowych, jednostkowych harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych.

            8. Bieżąca analiza wykonania budżetu w odniesieniu do planu i harmonogramu w poszczególnych jednostkach budżetowych.

            9. Przygotowywanie projektu budżetu gminy.

 

Zagadnienia, które pozostają w zakresie obsługi tego stanowiska unormowane są w szczególności w poniższych przepisach:

 

·         ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm),

·         ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

·         ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.)

·         Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego w Płotach,

·         ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

·         ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),

·         rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. z 1999 r.
Nr 112, poz. 1319 ze zm.),

·         Kodeks postępowania administracyjnego,

 

C. Zasady wynagrodzenia kandydata zostaną określone w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników samorządowych.

 

D. Kandydatów prosimy o składanie aplikacji w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Płotach” do dnia 23.09.2011 r. godz. 15.00:

-           w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl.Konstytucji 3  Maja 1, pok.Nr 14

-           pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie dział kadr w Urzędzie Miejskim w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866.

 

E.Oferta powinna zawierać:

1.    List motywacyjny.

2.    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

5.    Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.

6.    Posiadane referencje.

7.    Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.

8.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9.    Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

10.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w BIP Urzędu Miejskiego w Płotach.

 

Burmistrz Płotów

Marian Maliński 

 

PŁOTY, dnia 09.09.2011 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-09-2011 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2011 14:49