Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

DECYZJA Nr ROŚiD.7610/ 3 /2009

Nr ROŚiD.7610/ 3 /2009 Płoty, dnia 29 czerwca 2009r.                                                         Płoty, dnia 29 czerwca 2009r.
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 71 ust.1, ust.2 pkt. 2, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 84, art.85 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227), § 3 pkt.70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2004r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98,poz.1071 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.04.2009r. Inwestora Pani Renaty Kreller zam. Słudwia 27A/6, 72-310 Płoty w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko „Rozbudowa istniejącej szopy – garażu z przeznaczeniem na obiekt mieszkalno - usługowy na terenie działki nr 353 w obrębie nr 4 m. Płoty” :o r z e k a m1) Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art.63 ust.1 cytowanej

wyżej ustawy.

3) Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załącznik do niniejszej decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach.U z a s a d n i e n i e


Inwestor Pani Renata Kreller zam. Słudwia27A/6, 72 – 310 Płoty dniu 22.04.2009r. zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.” Rozbudowa istniejącej szopy – garażu z przeznaczeniem na obiekt mieszkalno – usługowy na terenie działki nr 353 w obrębie nr 4 m. Płoty”.

W toku prowadzonego postępowania analizowano następujące materiały:


1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

2. Mapę ewidencyjną obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane

przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich.

3. Kartę informacyjną przedsięwzięcia.


Niniejszą decyzję wydano po przeanalizowaniu dołączonej do wniosku Karty informacyjnej przedsięwzięciaoraz po zapoznaniu się z opinią Starosty Powiatu Gryfickiego - Postanowienie Nr RLiOŚ 7633-35/2009 z dnia 27 maja 2009r.( wpłynęła w dniu 01.06.2009r.) oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach Nr PS-N.NZ-403-28/09 z dnia 26.05.2009r.wpłynęła w dniu 28.05.2009r.).

Planowane przedsięwzięcie dotyczy rozbudowy budynku określonego przez wnioskodawcę jako „szopa – garaż” w miejscowości Płoty, działka nr 353, obręb nr 4 w m. Płoty. Z analizowanej karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w obrębie przebudowywanego budynku zostanie zrealizowany obiekt mieszkalno – usługowy, w którym będzie prowadzona działalność oparta na utworzeniu dwóch stanowisk dla elektromechanika samochodowego. Przedsięwzięcie zaliczyć należy do § 3 pkt.70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz.2573 ze zmianami), w którym wymieniono „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego,lub środków transportu, nie wymienione w pkt. 17 – 19 i pkt.45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”.

Jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Uwzględniając wszystkie uwarunkowania, o których mowa w art.63 ust.1 cyt. wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko należy stwierdzić,że między innymi rodzaj jak i zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego lokalizacja i stopień oddziaływania na środowisko pozwala na uznanie, iż przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W szczególności należało zweryfikować możliwość powstania oddziaływania na proponowany obszar Natura 2000 – Dolina Regi. Działkę nr 353 dzielą od obszaru chronionego dwie inne działki oraz szeroki pas drogowy, w obrębie którego wykonane jest rondo. Zasięg wpływu zamknie się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny. Planowana działalność powstanie na bazie przeprowadzonej rozbudowy istniejącego obiektu budowlanego. Praca w zakładzie będzie polegała między innymi na wymianie przewodów elektrycznych pojazdów i naprawie świateł. Zgodnie z treścią karty informacyjnej należy przyjąć, że praca elektromechanika samochodowego nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Odpady powstające w wyniku działalności powinny podlegać ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz przekazywaniu podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, w przypadku jeżeli takie zezwolenie jest wymagane.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Płotów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Otrzymują:

Strony postępowania:

1. Pani Renata Kreller

   Słudwia 27A/6

    72 – 310 Płoty

2. Państwo Marian i Maria Malińscy

    ul. Słoneczna 3A/7,72-310 Płoty

3. Zachodniopomorski Zarząd Dróg

    Wojewódzkich w Koszalinie

    ul. Szczecińska 31,75 – 122 Koszalin

4. a/a

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 02-07-2009 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-07-2009 11:22