Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Nr konkursu: 1 / 2009 BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na: Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży

Nr konkursu: 1 / 2009

Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji LATO – 2009 w Gminie PŁOTY

Rodzaj zadania:

I. „RAJD ROWEROWY NA TERENIE GMINY”.

II. „KRAJOZNAWCZY SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ REGĄ”.

III. „IV WAKACYJNY SPŁYW KAJAKOWY MŁODZIEŻY LICEALNEJ I AKADEMICKIEJ”.

IV. „ROWEROWE GRZYBOBRANIE”.

V. „JESIENNA EDYCJA TURNIEJU PRZYJAZNEJ SIATKI DRUŻYN BARDZO AMATORSKICH”.

Termin składania ofert:

Zadanie I i II: 30.07.2009 roku

Zadanie III: 07.08.2009 roku

Zadanie IV i V: 11.09.2009 roku


BURMISTRZ PŁOTÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy PŁOTY, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach Akcji LATO – 2009 w Gminie PŁOTY

2. Rodzaj zadania:

I. „RAJD ROWEROWY NA TERENIE GMINY”.

II. „KRAJOZNAWCZY SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ REGĄ”.

III. „IV WAKACYJNY SPŁYW KAJAKOWY MŁODZIEŻY LICEALNEJ I AKADEMICKIEJ”.

IV. „ROWEROWE GRZYBOBRANIE”.

V. „JESIENNA EDYCJA TURNIEJU PRZYJAZNEJ SIATKI DRUŻYN BARDZO AMATORSKICH”.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Zadanie I: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Zadanie II: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

Zadanie III: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Zadanie IV: 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Zadanie V 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji:

 1. złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent,

 2. środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca otwartego konkursu ofert,

 3. przyznane środki finansowe zostaną przekazane w całości,

 4. sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania,

 5. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą PŁOTY a oferentem.

5. Termin realizacji zadania:

Zadanie I, II, III: sierpień 2009 roku

Zadanie IV, V: wrzesień – listopad 2009 roku

6. Termin składania ofert:

Zadanie I i II: 30.07.2009 roku

Zadanie III: 07.08.2009 roku

Zadanie IV i V: 11.09.2009 roku

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. merytoryczna wartość oferty, w tym zgodność z polityką gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,

 2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, udział we współzawodnictwie),

 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (liczba grup i osób objętych szkoleniem i zajęciami),

 4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy, w tym wielkość środków własnych,

 5. dotychczasowa współpraca – wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń,

 6. dysponowanie bazą sportową do realizacji zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia

otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego

rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości

dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa

w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji

publicznej lub przez nie nadzorowanym:

- w roku 2008 – nie było,

- w roku 2009 – pierwsze ogłoszenie.


W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 24, telefon 091 38 51 415 wew. 38.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami w realizacji zadania w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży Pan/i Renata Melnik – tel. 091 38 51 415 wew. 38.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami na poszczególne zadania należy składać w terminie:

Zadanie I i II: 30.07.2009 roku

Zadanie III: 07.08.2009 roku

Zadanie IV i V: 11.09.2009 roku

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Płotach, tj. 7.30 do 15.30, na adres:

sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

Konkurs na powyższe zadania zostanie rozstrzygnięty w następujących terminach:

Zadanie I i II: do 10 sierpnia 2009 roku

Zadanie III: do 17 sierpnia 2009 roku

Zadanie IV i V: do 21 września 2009 roku


Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego (www.ploty.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach.


Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 30-06-2009 15:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-06-2009 15:29