Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III / 28 / 11 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie:udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

 

Uchwała Nr III / 28 / 11

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 11 lutego 2011 r.

 

w sprawie:udzielenia z budżetu gminy Płoty dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) oraz art. 221ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 oraz Nr 257, poz. 1726) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2009 r. Nr 31 poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871),

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§1.1.Z budżetu gminy Płoty udziela się dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach na „Realizację I etapu rewitalizacji obiektów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym - konserwacja elewacji kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Płotach”w wysokości   100.000, 00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 brutto), stanowiącej do 75% wartości koniecznych do wykonania robót dodatkowych.

2.Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach wpisany jest do rejestru zabytków w księdze rejestru A pod numerem 332 (decyzja z dnia 12 grudnia 2007 r. Nr DZ-4200/19/O/06/2007 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie).

 

§2. Dotacja zostanie przeznaczona na roboty związane z wykonaniem remontu i konserwacji więźby dachowej drewnianego hełmu oraz krycie blachą miedzianą wieży kościoła.

§3.Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej zwrotu określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Płoty, a Parafią Rzymskokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach.

§4. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zawarcia stosownej umowy.

§5.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 08-03-2011 13:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2011 13:47